Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

МАҢЫЗДЫ: Қосымша келісім жасаған кезде тіркеуге өтінімде кассалық шығыстарды, яғни нақты төлемдерді шегергендегі сома жазылады. Егер өтінім сомасындағы нақты төлемді шегергенде ерекшелік бойынша 0 (нөл) қалыптасса, онда өтінім қалыптастырылмайды.

Ескертпе: Бұзу қосымша келісімін құру кезде, жүйе автоматты түрде «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісін анықтайды, бұл шартты жабу рәсімін жүргізу үшін АҚО-ға қағаз жүзінде шартты алып келу қажет.Ескертпе: Реквизиттерді өзгерту қосымша келісімін құру кезде, егер банкілік реквизиттер және тапсырыс беруші мен өнім жеткізушінің мекенжайы өзгермесе, онда жүйе автоматты түрде «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісін анықтайды, атап айтқанда осындай шарт тіркеуге жатпайды.Бұзу қосымша келісімін құру кезде, жүйе автоматты түрде «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісін анықтайды, бұл шартты жабу рәсімін жүргізу үшін АҚО-ға қағаз жүзінде шартты алып келу қажет.


Ақша алушы мем. кірістер органдары (өнім беруші емес) болып табылатын шарттар бойынша ақша алушының деректемелерін қосу 

...