Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Шартқа қол қоюдың алдында міндетті түрде техникалық ерекшелікке қол қою қажет.

Ескертпе: Егер шарт «Бір көзден тікелей шарт жасасу жолымен» тәсілімен жасалған жағдайда, шартқа қол қояр алдында міндетті түрде жоспардың тармағында бекітілген сатып алу тәсілін қолдануды негіздеу файлдарына қол қою талап етіледі, жүйе «Шарт және келісу» қосымша бетіндегі «Негіздеу файлдары» батырмасын көрсетеді.

Image Added

Image Added

Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

...