Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2.2. Егер сатып алу мәнінің түрі «жұмыс» «тауар» болса, Жүйе Өнім беруші хабарламамен танысқан жағдайда, Өнім берушіге шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген сәттен бастап 60 15 күнтізбелік күн өткеннен кейін «Бұзу себебі» жолын, файлды қоса тіркеу және «Бұзу» батырмасын көрсетеді.  

2.3. Егер сатып алу мәнінің түрі «тауар «жұмыс» немесе қызмет» «қызмет» болса, Жүйе Өнім беруші хабарламамен танысқан жағдайда, Өнім берушіге шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген сәттен бастап 30 күнтізбелік  күн өткенен кейін «Бұзу себебі» жолын, файлды қоса тіркеу және «Бұзу» батырмасын көрсетеді.  

...