Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Код

Қосымша келісім үшін негіздеме / құруға арналған әрекет

Жоспардың бекітілген тармағын өзгерту (өзгертулерді енгізу)

Келесі жылға жоспардың жаңа тармағын құру (Ұзарту)

Ағымдағы жылға жоспардың жаңа тармағын құру (Өзгерту)

Жоспар тармағын өзгертусіз (шарттағы өзгертулер шарттың жеке нысанына қатысты)

Жоспар тармағын өзгертусіз (өзгертулер жалпы шартқа қатысты)

1

2

3

4

5

6

7

01

Заңның 43 бабы 18 тармағы мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысын конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге ұзартуға құқылы

 

Иә  (Егер шарттың әрекет етуін ұзарту қажет болса. Ұзартуды таңдап, жоспардың жаңа тиісті тармақты құру қажет. Қосымша келісімді құрғаннан кейін шарттың жаңа нысаны қосылады)

 

 

 

02

Заңының 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы

ЖСҚ өзгеірту  кезде соманы ұлғайту бөлігінде шартты өзгерту

Иә (Егер ағымдағы жылда ЖСҚ бойынша сомаға дейін жұмыстарға шарттың сомасын көтеру қажет болғанда. Жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт нысаны жаңартылады)

Иә (жылдың 2/3 ЖСҚ бойынша сомаға дейін жұмыстарға шарттың сомасын көтеру қажет болғанда.  Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

 

 

 

03

Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлігіне бағасы тұрақтылығында көлемін ұлғайтумен байланысты соманы ұлғайтумен  шартты өзгерту

 

Иә (Егер жылдың 2/3 көлемі ұлғаюы кезде шарттың сомасын ұлғайту қажет болғанда. Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

Иә (Егер ағымдағы жылда көлемі ұлғаюмен шарттың сомасын ұлғайту қажет болғанда. Өзгертуді  таңдап, және қажетті көлемге жетіспейтін көлемді көрсете отырып,  жоспардың тиісті тармағын құру қажет. Қосымша келісімді құрғаннан кейін шарттың жаңа нысаны қосылады.

 

 

04

Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлігіне бағасы тұрақтылығында көлемін кемітумен байланысты соманы азайтумен  шартты өзгерту

Иә (Егер ағымдағы жылда көлемді кеміту қажеттілігімен соманы азайту қажет болғанда. Жоспардың тармағына көлемді өзгертіп, өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысны жаңартылады)

Иә (Егер 2/3 жылға көлемді ұлғайту кезде соманы кеміту қажет болғанда. Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

 

 

 

05

Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасы шартты үздік сипаттамалырын, немесе мерзімдерін және (немесе) тауарды жеткізу шарттарын ұсыну бойынша өзгерту

Иә (Егер тауардың сипаттамасын немесе жеткізу мерзімдерін өзгерту қажет болғанда. Сипаттамаларын өзгертіп, жоспар тармақтарына  өзгерістер енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

06

Заңының 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған, аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде

Иә (Егер жұмыстарға және жеткізу мерзіміне шарттың сомасын азайту немесе көтеру қажет болғанда. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

Иә (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын, сонымен қатар орындалу мерзімін азайту қажет болғанда. «Жалпы» қойындысындағы қосымша келісімде сәйкесінше заңнама өзгергенде бірлігіне бағасы және орындау мерзімі өзгереді

 

07

Заңның 45 бабы 2 тармақ 6 тармақшасы

аяқталу мерзімі келесі жылда жұмыстарды орындау кезде соманың азаюымен шартты өзгерту

Иә (Егер жұмыстарға  және жеткізу мерзімдеріне соманы азайту қажет болғанда. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

09

Заңның 45 л тармағы 7 тармақшасы

соманың өзгермеу талабымен жылдар бойынша қаржыландыру  өзгеру жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде (көп жылғы шарттар үшін ағымдағы жылға)

Иә (Егер ЖСҚ бойынша сомаға және жеткізу мерзімдеріне дейін ағымдағы жылға (жоспарды ағымдағы жылға түзету) жұмыстарға көпжылғы шарттың сомасын азйту қажеттілігінде. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгерістер енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

Иә   (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын азайту, сонымен қатар орындау мерзімдерін  өзгерту қажет болғанда. «Жалпы» қойындысындағы қосымша келісімде ЖСҚ бойынша құны азайғанда  бірлігіне бағасы және орындау мерзімі азаяды)

 

11

Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы көпжылғы шартты,  шарт сомасының өзгермеуі талабымен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстардың орындалуы турлы шарттың орындалу мерзімдері бөлігінде өзгеірстерді қосаалғанда, өзгерту (келесі жылға қосымша келісім)

 

Иә (Егер шарт көпжылғы және келесі жылға (дарға) жоспарланатын соманы және /немесе жеткізу мерзімін өзгерту өажет болса. Ұзартуды таңдап, жаңа тиесілі тармақты құру қажет. Қосымша келісімнің «Жалпы» қойындысында орындау мерзімін өзгерту қажет.

 

 

 

12

Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермеуі талабымен көпжылғы шартты ұзарту

 

Иә (Егер шарт көпжылғы болса, онда ағымдағы жылдың келесі жылында, ұзартуды таңдап,   келесі жылға жсопарланатын соманы бекіту мақсатында, жоспардың жаңа тиісті тармағын құру қажет.

 

 

 

13

Шарт нысандарында қаржыландыру көзін, бюджетті шығындау бюджеттік сыныпталу кодтарын (ерекшеліктер) өзгерту (мемлекеттік органдар, мемлекеттік ұйымдар үшін)

Иә (Егер жоспар тармақтарында ББС кодтарын өзгерту қажет болса. Қосымша келісімде шарт нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

14

Шартты бұзу

 

 

 

 

Иә (егер шартты бұзу қажет болса. Қосымша келісімде орындалу фактісі бойынша төлемдерді орындау)

16

Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасы үздігірек сипаттамаларды ұсынуға байланысты шартты өзгерту

 

 

 

Иә (егер үздік сипаттамалары техникалық ерекшеліктер болса. Қосымша келісімдегі «Шартты тікелей жасау әдісімен бір көзден» тәсілінде «Шарттың нысандары» қойындысында жаңа техникалық ерекшелік тіркеледі)

 

17

Заңның 45 бабы 2 тармағы 8 тармақшасы тапсырыс берушінің лауазымды тұлғасы және/немесе өнім жеткізушіге қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту

 

 

 

Иә (Егер орындалу мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімдегі «Жалпы» қойындысында орындалу мерзімін өзгерту)

 

18

Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы

Тараптардың өзара келісімі бойынша тауарлар, жұмыстар, қызметтерге құнын азайтумен шартты өзгерту

 

 

 

Иә (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын азайту қажет болса. Қосымша келісімде өзара келісім бойынша бірлігіне құны азаяды)

 

19

Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) шегеру (талап ету)

 

 

 

 

Иә (Егер тұрақсыздық, айыппұл және т.б. болса. Қосымша келісімде бірлігіне бағасын азайту жолымен шегерілетін сомаға шарт сомасын азайту қажет)

20

Тапсырыс берушінің және/немесе өнім жеткізушінің реквизиттерін өзгерту

 

 

 

 

Иә (Еқандайда бір тараптың реквизиттерін өзгерту қажет болғанда. «Тараптар реквизиттері» қосымша келісімнің бөлігінде реквизиттерін өзгерту қажет)

22

Заңның 45 бабы 2 тармағы 9 тармақшасы

өнім жеткізуші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде

 

 

 

Иә (егер орындалу мерзімін өзгерту қажет болса. Егер өнім жеткізуші тауар өндіруші болса, қосымша келісімдегі «Жалпы» қойындысында орындалу мерзімін өзгерту)

 

23

Өнім жеткізушінің ҚҚС бойынша есепке отырғызу/алумен байланысты, соманың ұлғайғандықтан, шартты өзгерту

 

 

 

 

Иә (ЕҚҚС ескере отырып, соманы ұлғайту қажет болғанда. Қосымша келісімдегі «Тапсырыс беруші және өнім жеткізуші» қойындысында «ҚҚС ескере отырып» белгісіне өзгерту қажет)


Заңның 45 бабы 2 тармағы 10 тармақшасы

төтенше жағдайдың не карантиндік шектеулердің енгізілуіне байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде жол беріледіИә (егер шарттың мәні бойынша жеткізу мерзімін өзгерту қажет болса). Мұндай өзгеріске ағымдағы қаржы жылы шегінде жол беріледі


84Тапсырыс берушінің объектінің барлық учаскесін пайдалануға тыйым салуына байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуДа (если необходимо увеличить срок исполнения договораИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)
85Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізуге байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуДа (если необходимо увеличить срок исполнения договораИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)
86Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға тапсырма берудің кешігуіне байланысты жұмыстардың ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуДа (если необходимо увеличить срок исполнения договораИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)

Қосымша келісімдегі техникалық ерекшеліктер

...