Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Баға ұсыныстарын сұрату;
  • Ашық конкурс;
  • Білікті өнім жеткізушілер арасында конкурс;
  • Аукцион;
  • Бір көзден жүргізілмеген  сатып алу бойынша;
  • Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу
  • Рейтингтік-балдық жүйені пайдалана отырып өткізілетін конкурс.

Электрондық типтік емес нысанын (шарт файлын тіркеу) немесе шарттың электрондық типтік нысанын енгізуі Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидатына сәйкес веб-портал көмегімен пайдаланушымен шартты құру кезде (Шартқа Тапсырыс берушімен және өнім жеткізушімен қол қоюы) келесі жағдайларда іске асырылады:

...