Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Нәтижелері бейнеленгеннен кейін шартқа Өнім жеткізушінің дерекетерін қосу мақсатында «Таңдау» батырмасын басу қажет, одан кейін «Сақтау» батырмасы басылады. Өнім жеткізушіні өзгерту қажет болған жағдайда «Өнім жеткізушіні жою» батырмасын басу қажет.

Назар аударыңыз: өнім берушіні шарҚОа қосқан кезде !егер шартта тапсырыс беруші қаржылық тұрақтылық (бұдан әрі - ҚТ) түріндегі талапты белгілеген жағдайда, өнім берушіні шартқа қосу кезінде жүйе әлеуетті өнім берушінің берушіні қаржылық орнықтылығына тұрақтылыққа тексеруді жүзеге асырады. «Тікелей қорытынды жолымен бір көзден алу» тәсілі бойынша қаржылық орнықтылығына тексеру жоспардың әрбір тармағы бойынша және мынадай шарттар орындалған кезде табысқа сәйкестігіне ғана (қалған көрсеткіштер тексерілмейді) жүзеге асырыладыЕгер мына шарттар орындалса, талапты орнатуға болады:

1) Егер заттың түрі «Тауар» болса, онда ҚО тексеру «Тауар» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасынан сомасы (ҚҚС-пен) 4 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады асады;

2) Егер заттың түрі «Жұмыс» болса, онда ҚО-ны тексеру «Жұмыс» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 20 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады асады;

3) Егер заттың түрі «Қызмет көрсету» болса, онда ҚО-ны тексеру «Қызмет» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 8 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады асады.

Ескертпе: «Бір көзден тікелей жасасу жолымен» тәсілі бойынша қаржылық тұрақтылыққа тексеру жоспардың әрбір тармағы бойынша және тек табыстарға сәйкестігіне ғана жүзеге асырылады (қалған көрсеткіштер тексерілмейді). Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес әлеуетті өнім берушінің өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде әлеуетті өнім берушінің кірістері Мемлекеттік ішіндегі кірісі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде екінші бөлігінің бірін құрауға тиіс.

 

Назар аударыңыз! Жүйе өнім берушіні ұлттық режимнен алынған (тізбемен сілтемесі бойынша танысуға болады) тауарлар бойынша құрылған шартқа өнім берушіні қосу кезінде шарттық барлық мәндері бойынша сертификаттардың (индустриалды немесе СТ-KZ сертификаты) Өнім берушіде болуын тауарлар бойынша жасалған шартқа қосқан кезде (бұндай тауарлардың тізбесімен осы жерден танысуға болады) Өнім берушіде шарттың барлық нысанасы бойынша индустриялық сертификаттың бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады. Жүйе Өнім берушіде шарттың не СТ-KZ сертификатың не индустриалды сертификаттың әрбір мәні бойынша Өнім берушіде ұлттық режимнен алынған тауарлар бойынша құрылған шартты өнім берушінің ұлттық режимінен алынған тауарлар бойынша жасалған шартқа оның әрбір нысанасы бойынша индустриялық сертификаты болған кезде ғана қосуға рұқсат береді. Шарттың қандай да бір мәні нысанасы бойынша сертификат сертификаттар болмаған жағдайда, Жүйе Өнім өнім берушіні шартқа қосуға мүмкіндік бермейді.

Жүйе Өнім индустриялық сертификаттың болуын өнім берушінің БСН бойынша отандық тауарларды, жұмыстарды жән жұмыстар мен қызметтерді отандық өндірушілердің тізілімінде индустриалды сертификаттың болуын және индустриалды индустриялық сертификаттың ЭҚТӨЖ-інің шарттар мәніндегі ның шарт нысанасының ТЖҚ БНА -ның алғашқы 6 таңбасына белгісіне сәйкестігін тексереді.

Индустриалды Индустриялық сертификат болған жағдайда Жүйе мәні бойынша егжей-тегжейлі ақпараттың «Шарттың мәндері» қосымша парақшасында келесі жүйе нысана бойынша толық ақпаратта «Шарт нысанасы» қойындысында мынадай деректерді көрсетеді.

СТ-KZ сертификатының болуы «Қазақстандық қамтылым» интернет-порталымен интеграция арқылы анықталады.

СТ-KZ сертификаты болған жағдайда Жүйе мәні бойынша егжей-тегжейлі ақпараттың «Шарттың мәндері» қосымша парақшасында келесі деректерді көрсетеді.

Image Removed

...

Өнім берушіні таңдағаннан кейін «Жалпы» қойындысына өтіп, міндетті өрістерді толтыру қажет.

«Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден» тәсілі бойынша Жүйе шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талапты өзгертуге мүмкіндік береді, ол үшін «Жалпы» қойындысында «Жоба» шарт мәртебесінде «Шарттың орындалуын қамтамасыз ету» өрісінде «Талап етілетін» немесе «Тталап етілмейтін» мәнін таңдау керек. Таңдалған мәнге байланысты Жүйе шарт карточкасында «Шарттың орындалуын қамтамасыз ету» қойындысын көрсетеді немесе жасырады.

Жүйе төмендегі нақты тәсілдер бойынша «Жоба» шартының мәртебесінде «Авансты қамтамасыз ету» талабын белгілеуге мүмкіндік береді:

- БҰС

- Тауар биржалары

- Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден

- Өткізілмеген БҰС бойынша бір көзден


Image Added

«Шарттың орындалуын қамтамасыз ету» және «Авансты қамтамасыз ету» белгілерінің таңдалған мәніне байланысты Жүйе өнім беруші үшін осы типтермен қамтамасыз етуді ұсыну міндеттілігін, сондай-ақ шарттың типтік үлгісінің мәтінін өзгертеді.

Сондай-ақ, «Жалпы» қойындысында Жүйе Тапсырыс берушіге «Жоба» шартының мәртебесінде «Бір көзден тікелей жасасу арқылы» тәсілімен қаржылық тұрақтылық түрінде талапты белгілеуге мүмкіндік береді. Егер мына шарттар орындалса, бұл талапты белгілеу қолжетімді болады:

1) «Тауар» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 4 000 АЕК-тен асады;

2) «Жұмыс» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 20 000 АЕК-тен асады;

3) «Қызмет» нысанасының түрі үшін жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 8 000 АЕК-тен асады.

Image Added

Ескертпе: «Бір көзден тікелей жасасу жолымен» тәсілі бойынша қаржылық тұрақтылыққа тексеру жоспардың әрбір тармағы бойынша және тек табыстарға сәйкестігіне ғана жүзеге асырылады (қалған көрсеткіштер тексерілмейді). Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес әлеуетті өнім берушінің өткен жылдың алдындағы үш жыл ішіндегі кірісі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде екінші бөлігінің бірін құрауға тиіс.


Өнім жеткізушіні таңдаудан кейін «Жалпы» қойындысына өтіп, түсірмелі тізімнен шарт жасау нысанын таңдап:

...