Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

"БҰС тәсілімен өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден" тәсілімен сатып алуды автоматты түрде құру


Егер БҰС тәсілімен сатып алу "бір өтінім берілді" себебінен жүргізілмеген жағдайда, Жүйе автоматты түрде "бір көзден сатып алу" (бұдан әрі - БКС) тәсілімен хабарландыруды жасайды, жариялайды және осы сатып алу бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламалар болмаған кезде Өнім берушіге БҰС сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.

Осы сатып алу бойынша хабарламалар болған кезде Жүйе баға ұсыныстарын қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін БҰС сатып алуды қарау нысанында ақпараттық хабарлама шығарады:

Image Added

«Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сатып алу «бір өнім берілуі» себепті « Баға ұсыныстарын сұрату» (бұдан әрі - БҰС) тәсілімен болмаған жағдайда,   Жүйе автоматты түрде «Бір көзден  алу» (бұдан әрі – БКА) тәсілімен хабарландыру  жасап, жариялайда және БКА сатып алуға Өнім берушіге шақыру жібереді.  Веб-портал 6-бап бойынша БҰС тәсілімен  болмаған сатып алуда  Өтінімді  автоматты түрде қабыл алмаған жағдайда, Жүйе өнім берушіге шақыруды автоматты түрде жібермеуі тиіс. 

...

  Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен хабарландыру жасау  әр түрлі Тапсырыс берушілер жолдаған өтінімдер бойынша «Сатып алу болмады» мәртебесімен жоспардың тармағы (-тары) бойынша қолжетімді екенін айта кетеміз.

 

«Бұдан  «Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде болмаған сатып алу тәсілі, сатып алу мәнінің түрі мен белгісі бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. Талап етілген лотты (-тарды) қанат белгімен белгілеп, «Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын басу қажет:

  

 

Жүйе  Жүйе «Қосылған лоттар» бетіне өтуді автоматты түрде жүзеге асырады. Келесі батырмалар мыналарға арналған:

...

Ескертпе: таңдалған өнім берушіні өзгерту қажет болған жағдайда, «таңдау» сілтемесін қайтадан басып, іздеуді жүзеге асыру талап етіледі.

 

 

«Бұдан  «Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде лоттар бойынша деректерді қосу нысаны бейнеленеді.

 

 Ескертпе: Лоттар бойынша деректер  (жеткізу шарты, демпинг белгісі, «Жүмыс» жолы  Демпингті есептеуге арналған сома, жұмыс тәжірибесі,  «Инжинирингтік қызмет» белгісі) редакциялауға жатпайды, бұрын жүргізілген (болмаған)  сатып алудан тартылады.

...

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кездеұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілдерін қосуға арналған, сондай-ақ банк деректемелерін таңдауға арналған нысан бейнеленеді.

 

 

 

Ұйымдастырушы өкілі – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тіркелген қызметкерлері арасынан таңдалады.

 

Тапсырыс беруші  өкілі – мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушінің тіркелген қызметкерлері арасынан таңдалады.

 

Өкілдерді таңдау үшін «Қосу» батырмасын  басу қажет. Жүйе тапсырыс беруші ұйымның/ұйымдастырущының барлық тіркелген қызметкерлерін, сондай-ақ ЖСН және Аты-жөні бойынша іздеу үшін сүзгіні бейнелейді. 

  

 

Банктік  Банктік шотты көрсету үшін   «Банк деректемелері» жолында  Түсіп тұратын тізімнен талап етілген банктік шотты таңдау керек.

...

Шарт жобасы нысанында «Пайдаланушы үлгісін сақтау» батырмасының көмегімен жиі пайдаланылатын шарттар нысанын сақтауға болады.  Сақталған үлгіні қолдану немесе алып тастау үшін «Шарттың пайдаланушылық үлгісі» терезесінде түсіп тұрған тізімнен  үлгіні таңдауды жүзеге асыру және тиісті батырманы басу қажет.

 

   Толтыру Толтыру үшін міндетті жолдарды «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінен қарауға болады .

...

Шарт жобасына тармақтар мен тармақшалар қосуға рұқсат етіледі, бұл үшін «Тармақ қосу» белсенді сілтемесін басу қажет.

 

Шартты толтырғаннан «Шарт жобасын қалыптастыру» батырмасын басу қажет.

...

Ескертпе:  қол қойылған шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» батырмасының көмегімен  шақырып алуға болады.

 

«2-қосымша» құжатын қалыптастыру үшін (Техникалық өзіндік ерекшелік)» «Құжаттар атауы» жолында атауымен сілтемені басу қажет.

...

Бұл нысанда  өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуын көрсету қажет.   «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуды жариялаған кезде   өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу күні арасындағы аралық 5 күнтізбелік күннен кем болмауы тиіс, бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты жариялаудың ағымдағы күнінен аз болмауы тиіс.  Күнін көрсету үшін  пиктограммасын басу қажет.

  

Нақты уақытты көрсету үшін  пиктограммасын басу керек.

...

Сатып алуды жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет:

 

 Назар аударыңыз! Хабарландыруды жариялар алдында енгізілген деректердің дұрыстығын тексеріңіз. Жарияланған сатып алу редакциялауға жатпайды.

...

Ойдағыдай жариялаған жағдайда жүйе сатып алуға «Жарияланды» мәртебесін береді

         Сатып алуды ашу

 

Сатып  Сатып алуды ашу төмендегі жағдайларға байланысты қолмен немесе Жүйемен автоматты түрде болады:

...

Ескертпе: Өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталмаған жағдайда, «Қолжетімді әрекеттер» тарауындағы  «Сатып алуды ашу»  батырмасы  Ұйымдастырушы  (сатып алуды жасаушы) үшін белсенді. 

    «Сатып  «Сатып алуды ашу» батырмасын басқаннан кейін сатып алуды ашу нысаны бейнеленеді.

...

           Өнім берушінің өтінімдерін қарау (БҰС тәсілімен болмаған сатып алу бойынша

   Өтінімді Өтінімді қарау үшін «Өтінімді қарау» мәртебесімен хабарландыруды таңдау қажет.  «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» батырмасын басу.

...

         Ұйымдастырушы өкілінің қорытындылар хаттамасына қол қоюы

 

Ұйымдастырушы  Ұйымдастырушы өкіліне  қорытындылар хаттамасымен танысып, осы хаттамаға қол қою қажет. Хабарландыруды қарау үшін «қорытындылар хаттамасы» терезесінде   «Хаттаманы қарау» батырмасын басу керек. Қорытындылар хаттамасына қол қою үшін, «Қол қою» батырмасын басу керек.

...

   Қорытындылар хаттамасын жариялау

 

Қорытындылар  Қорытындылар хаттамасына қол қойғаннан кейін Хабарландыруды жасаушы ұйымдастырушы өкіліне (авторға) хабарландыруды қарау нысанында «қорытындылар хаттамасы» терезесінде «Қорытындылар хаттамасын жариялау» батырмасын басу қажет.

...

    Сатып алуды болдырмау

 

Сатып  Сатып алуды болдырмау атқарымы хабарландыру жариялаған сәттен бастап акт бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылық анықталуына байланысты шартты бекіткенге дейін  сатып алу жариялаған пайдаланушыға қолжетімді:

...