Skip to end of metadata
Go to start of metadata

     Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1200 қаулысы.

 "

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

      2. "Қорғаныс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 2072 қаулысының күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрі      К.МәсімовҚазақстан Республикасы
Үкіметінің
2015 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1200 қаулысымен
бекітілген

       Ескерту. Қағидалардың бүкіл мәтіні бойынша:

      "сәттен" деген сөз "күннен" деген сөзбен ауыстырылды;

      "әкесінің аты" деген сөз "әкесінің аты (бар болса)" деген сөздермен ауыстырылды;

      "келіп түскен" деген сөздер "тіркелген" деген сөзбен ауыстырылды;

      "Т.А.Ә." деген сөздер "Т.А.Ә. (бар болса)" деген сөздермен ауыстырылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 910 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары

      Осы Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) 50-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.12.2021 № 953 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жоспарлау

      1. Ерекше тәртіп қолданылатын мемлекеттік сатып алу (бұдан әрі – мемлекеттік сатып алу) мыналарды:

       1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялары туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын болса, құқықтық тәртіп пен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;

       2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялары туралы заңнамасына сәйкес олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайларда жүзеге асырылады.

      2. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алудың бекітілген не нақтыланған жылдық жоспарының (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарының) негізінде ғана қабылдайды.

       Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес сатып алуды қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың бекiтiлген (нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделмеген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жол берiлмейдi.

       3. Олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жеке жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары негізінде тапсырыс беруші осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әзірлейді және бекітеді.

      Тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы негізінде тапсырыс беруші тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.

      Мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар болып табылатын тапсырыс берушілер даму жоспары немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілгенге дейін мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын әзірлеуге және бекітуге құқылы.

      Көрсетілген жағдайларда мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілгенге дейінгі сатыларда да жеке, сол сияқты ол нақтыланғанға дейінгі сатыларда да әзірленеді және бекітіледі.

      Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) әзірлеу Заңға сәйкес жүзеге асырылады және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам бекітеді.

2. Жалпы ережелер

      4. Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға ретінде әрекет ететін жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, сондай-ақ алда болатын мемлекеттік сатып алуда өзінің мүдделерін білдіретін лауазымды адамын айқындайды.

      5. Тапсырыс берушінің өзі тікелей не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімін орындауға жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесінің атынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет ете алады.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы етіп тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемені айқындауға құқылы.

      Тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме үшін тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Тапсырыс берушіге ведомстволық бағынысты бірнеше мемлекеттік мекеме үшін тапсырыс беруші олардың арасынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауға құқылы.

      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі өзінің ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеме, оған қатысты өзі мемлекеттік басқару органы ретінде әрекет ететін заңды тұлға не оған қатысты бюджеттік бағдарламаның әкімшісі мемлекеттік басқару органы ретінде әрекет ететін заңды тұлғамен үлестес тұлға үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Мемлекеттік кәсіпорын өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға өзімен үлестес тұлғалар үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде әрекет етуге құқылы.

      Тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлға ретінде әрекет еткен жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушімен, әлеуетті өнім берушілермен, тиісті комиссиялармен және сарапшымен өзара қарым-қатынастарда өзінің атынан өкілдік ететін лауазымды адамды айқындауға міндетті. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындауға жауапты құрылымдық бөлімшенің қызметкерлері қатарынан айқындалуға тиіс.

       6. Ұйымдастырушы осы Қағидалардың 5-тармағына сәйкес айқындалған жағдайда, тапсырыс берушілер ұйымдастырушыға не мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушыға олар белгілеген мерзімде конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін қажетті ақпаратты, оның ішінде:

      1) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарынан үзінді көшірмені;

      2) тапсырыс берушінің басшысы не оның міндеттерін атқаратын тұлға қол қойған және әр парағын дәйектеген сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін және техникалық ерекшелігін;

      3) конкурстық және сараптау комиссияларының құрамына енгізу үшін кандидатураны (сарапшыны);

       4) мемлекеттік сатып алуды жүргізу жөніндегі рәсімдерге қатысу үшін тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері туралы мәліметтерді;

      5) құрылыс жұмыстарын сатып алған кезде құрылыс объектісіне жобалау-сметалық құжаттаманы;

      6) маңызды шарттарды көрсете отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасын;

      7) әлеуетті өнім берушілердің тізімін қалыптастыру және бекіту үшін әлеуетті өнім берушілер туралы мәліметтерді ұсынады.

       7. Осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген ақпарат өзгерген жағдайда, тапсырыс беруші (тапсырыс берушілер) бұл туралы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны дереу хабардар етеді.

      8. Мемлекеттік сатып алуға заңды тұлғалардың уақытша бірлестіктері (консорциум) қатысқан жағдайда, осы консорциумның қатысушылары болып табылатын заңды тұлғалар өздерінің біліктілік талаптарын растау үшін осы Қағидаларда белгіленген құжаттардан басқа:

      1) заңды тұлғалардың (консорциумның) мүшелері арасында жасалған нотариат куәландырған ортақ жауапкершілік шартын;

      2) бiрлескен шаруашылық қызмет туралы шартта көзделген қызмет бөлiгiнде тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету құқығына арналған тиiстi лицензиялардың нотариат куәландырған көшірмелерін не электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі лицензияларды беруге тиіс.

3. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері

      9. Мемлекеттік сатып алу мынадай:

      1) конкурс;

      2) бір көзден алу тәсілдерінің бірімен жүзеге асырылады.

      Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілін осы Қағидаларға сәйкес айқындайды.

4. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

      10. Конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу конкурстық құжаттаманың мәтіндерін конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың жүзеге асырылуы туралы хабарламаны, конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашудың қол қойылған хаттамаларын, конкурсқа қатысуға алдын ала жіберу туралы, жіберу туралы және конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаларды тапсырыс берушілердің интернет-ресурсында және мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмай жүзеге асырылады.

       11. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мынадай дәйекті іс-шараларды орындауды көздейді:

       1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны, тапсырыс берушінің уәкілетті өкілін белгілеуі;

       2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілін айқындауы;

      3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы әзірлеуі, сондай-ақ қажет болған кезде сараптау комиссиясының құрамын (сарапшыны) қалыптастыруы және бекітуі;

      4) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық комиссияның құрамын, конкурстық комиссияның хатшысын қалыптастыруы және оны бекітуге ұсынуы;

      5) тапсырыс берушінің конкурстық құжаттаманы бекітуі;

      6) тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының әлеуетті өнім берушілер тізімін бекітуі;

      7) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлауы;

      8) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың көшірмесін ұсынуы, сондай-ақ осындай әлеуетті өнім берушілер туралы мәліметтерді конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізуі;

       9) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының осы Қағидалардың  38-40-тармақтарында көзделген жағдайларда, конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілерге оның ережелерін түсіндіруі;

       10) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында тіркеуі;

      11) конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуы, сондай-ақ конкурстық комиссия отырысының тиісті хаттамасын ресімдеуі;

      12) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасының көшірмесін әлеуетті өнім берушілерге не олар туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген олардың уәкілетті өкілдеріне жіберуі (ұсынуы);

      13) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау үшін конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауы;

      14) конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға рұқсат етілген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін қалыптастыруы және жіберу туралы тиісті хаттаманы ресімдеуі;

      15) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру туралы хаттама көшірмесін жіберуі (ұсынуы);

      16) конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкестендіру;

      17) конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер тізілімін қалыптастыруы және рұқсат беру туралы тиісті хаттаманы ресімдеуі;

       18) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру туралы хаттаманың көшірмелерін жіберуі (ұсынуы);

      19) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер ұсынған мәліметтерді, конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналында тіркеуі;

      20) конкурсқа қатысушылардың баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу, конкурстық комиссияның конкурстық баға ұсыныстарын бағалауы және салыстырып тексеруі (конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын шығаруы);

      21) конкурстық комиссияның конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманы ресімдеп, оған қол қоюы және оны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге жіберуі;

      22) тапсырыс берушінің конкурс жеңімпазымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуы.

      12. Тапсырыс беруші Заңның 5-бабының 13-тармағында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тартуға құқылы.

      Мұндай жағдайда тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас тарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:

      1) өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысатын тұлғаларды қабылданған шешім туралы хабардар етуге;

      2) енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді және (немесе) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға міндетті.

1. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу, келісу және бекіту

       13. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізудің талаптары мен тәртібін айқындау үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес үлгілік конкурстық құжаттама негізінде қазақ және орыс тілдерінде конкурстық құжаттаманы әзірлейді.

       14. Егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, онда оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері беретін құжаттар не Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының және Қазақстан Республикасы ратификациялаған шарттардың талаптарын ескере отырып, конкурстық құжаттаманың тілдеріне нотариат куәландырған аудармасымен бірге Қазақстан Республикасының резиденті емес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттар ұсынылады.

       15. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әзірлеген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің бірінші басшысы немесе оның міндетін атқаратын тұлға не жауапты хатшы немесе жауапты хатшы өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге де лауазымды адам не оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді.

      Мемлекеттік сатып алу осы Қағидалардың 5-тармағына сәйкес өткізілген жағдайда конкурстық құжаттаманы ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе оның міндетін атқаратын адам не тапсырыс берушінің жауапты хатшысы не жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын өзге де лауазымды адамы не оның міндетін атқаратын адам бекітеді.

      15-1. Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде техникалық ерекшеліктің орнына конкурстық құжаттамада Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттама қамтылуы тиіс.

      15-2. Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін тапсырыс берушіге қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетіледі.

      Құрылыс (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу), техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы және қала құрылысы жобаларын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсат (лицензия) әлеуетті өнім берушінің материалдық және еңбек ресурстарын иеленетінін растайтын құжат болып табылады.

      16. Біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.

      Тауар жеткізілетін орын кемінде бесеу болған жағдайда, конкурс тәсілімен өткізілетін лотта тауар жеткізілетін бірнеше орынды көрсетуге жол беріледі.

2. Конкурстық комиссияны, сарапшыны (сараптау комиссиясын) бекіту

      17. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдерін орындау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әрбір конкурсқа жеке конкурстық комиссия құрады және конкурстық комиссияның хатшысын айқындайды.

       Конкурстық комиссияны құру және конкурстық комиссияның хатшысын айқындау туралы шешімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе жауапты хатшысы не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды.

      Егер сатып алуды ұйымдастырушы болып тікелей тапсырыс берушінің өзі не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру рәсімдерін орындауға және өткізуге жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесі тұлғасында әрекет ететін болса, конкурстық комиссияны құру және конкурстық комиссияның хатшысын айқындау туралы шешімді бірінші басшы не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды.

       Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, тиісті қызмет саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша оның өкілдерін конкурстық комиссияның құрамына енгізе алады.

      Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелігін әзірлеу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзірлеу кезеңінде сараптау комиссиясын құра (сарапшыны тарта) алады.

      18. Конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және басқа да мүшелері конкурстық комиссияның мүшелері болып табылады. Төраға болмаған уақытта оның функцияларын оны алмастыратын тұлға орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауға және кемiнде үш адам болуға тиiс.

       Конкурстық комиссияның төрағасы болып мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам айқындалуға тиіс. Егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болып тапсырыс беруші өзі әрекет ететін болса, конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам айқындалуға тиіс. Егер мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы болып тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру рәсімдерін орындауға және өткізуге жауапты өзінің құрылымдық бөлімшесі тұлғасында әрекет ететін болса, конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушінің осы құрылымдық бөлімшесінің басшысынан төмен емес лауазымды адам анықталуға тиіс.

      19. Конкурстық комиссияның төрағасы:

       1) конкурстық комиссияның жұмысын жоспарлайды және қызметіне басшылық жасайды;

      2) конкурстық комиссияның отырыстарында төрағалық етеді;

       3) осы Қағидаларда көзделген өзге функцияларды жүзеге асырады.

      20. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап әрекет етеді және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап өз қызметін тоқтатады.

      21. Конкурстық комиссияның отырыстары конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы санының қарапайым көпшiлiгiнің қатысуы шартымен өткізіледі және конкурстық комиссияның қатысып отырған мүшелерi мен конкурстық комиссияның хатшысы қол қоятын хаттамамен ресiмделедi. Конкурстық комиссияның қандай да бiр мүшесi болмаған жағдайда, конкурстық комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебi көрсетiліп, аталған фактіні растайтын құжат қоса беріледі.

       22. Конкурстық комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берген болса, қабылданды деп саналады. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда, төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп саналады. Конкурстық комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда, осы конкурстық комиссияның кез келген мүшесінің ерекше пікір білдіруге құқығы бар, ол жазбаша түрде баяндалуға және конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қоса берілуге тиіс.

      23. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметін конкурстық комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды және конкурстық комиссия шешімдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

      Конкурстық комиссияның хатшысы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізуге жауапты құрылымдық бөлімшесінің лауазымды адамдарының қатарынан айқындалады.

      Конкурстық комиссияның хатшысы:

       1) конкурстық комиссия отырысының күн тәртібін қалыптастырады, конкурстық комиссияны қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді, конкурстық комиссияның отырысын өткізуді ұйымдастырады;

      2) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасын, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы, конкурс қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ конкурстық комиссия отырыстарының басқа да хаттамаларын ресімдейді және оларға қол қояды;

      3) тапсырыс берушіге конкурстық комиссия қол қойған отырыстар хаттамаларын, сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын жібереді;

      4) конкурстық өтінімдерді ашқан күннен бастап тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу құжаттарының және материалдардың сақталуын қамтамасыз етеді;

      5) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

       24. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыда әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігін айқындау үшін тиісті бейіндегі мамандар болмаған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, сарапшылар ретінде мемлекеттік қызметшілерді өтеусіз негізде, ал өзге сарапшыларды тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы, сондай-ақ өтеусіз негізде тартуы мүмкін.

       Сарапшы ретінде қандай да бір тұлғаны тарту үшін оның қызмет бейінінің мемлекеттік сатып алу нысанасына сәйкестігі міндетті шарт болып табылады.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының не олардың ведомстволық бағынысты мекемелердің мамандарын сарапшылар ретінде тарта алады.

       Сарапшыны ақылы негізде таңдауды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңға сәйкес жүзеге асырады.

      25. Үш немесе одан көп сарапшыны тартқан жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тартылған сарапшылардың қатарынан сараптау комиссиясын құрады және олардың арасынан сараптау комиссиясының басшысын айқындайды.

      Сараптау комиссиясын құру және сараптау комиссиясының басшысын айқындау туралы шешімді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе жауапты хатшы не оның міндетін атқаратын тұлға қабылдайды.

      26. Сарапшылар (сараптау комиссиясы) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сараптамалық қорытынды береді және конкурстық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Егер сарапшылардың (сараптау комиссиясының) қорытындысы конкурстық құжаттамада көзделген талаптар шегінде жасалған болса ғана оны конкурстық комиссия міндетті түрде ескереді. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, оған сарапшылар (сараптау комиссиясының мүшелері) қол қояды және конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қоса беріледі.

      Сарапшы сараптау комиссиясының қорытындысымен келіспеген жағдайда, мұндай сарапшы ерекше пікірін жазбаша баяндайды, ол сараптау комиссиясының қорытындысына қоса беріледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

      27. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу басталғанға дейін конкурстық комиссияның мүшелері, конкурстық комиссияның хатшысы, сондай-ақ сарапшы (сараптау комиссиясы) бекітілген конкурстық құжаттамамен және оған қосымшалармен танысуға тиіс.

3. Әлеуетті өнім берушілердің тізімін бекіту

      28. Жабық рәсімдерді қолдана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілер тізіміне енгізілген әлеуетті өнім берушілердің атына мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама жібереді.

       Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік құпияларды қамтитын мәліметтер пайдаланылмайтын, бірақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мәліметтер пайдаланылатын жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама жіберілетін әлеуетті өнім берушілерде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті және оның органдары белгіленген тәртіппен беретін мемлекеттік құпияларды құрайтын мәліметтер пайдаланылатын жұмыстарды істеуге рұқсат болуға тиіс.

       29. Атына хабарлама жіберілетін әлеуетті өнім берушілердің тізімін Заңның 6-бабында көзделген шектеулерді есепке ала отырып, тапсырыс беруші жасайды және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысы не оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді.

       Мемлекеттік сатып алу Заңның 7-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес өткізілген жағдайда, конкурсқа қатысуға шақырылатын әлеуетті өнім берушілердің тізімін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жасайды және ұйымдастырушының бірінші басшысы не оның міндетін атқарушы тұлға не тапсырыс берушінің жауапты хатшысы немесе жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын басқа лауазымды адам немесе оның міндетін атқаратын тұлға бекітеді.

      30. Өндіру, қайта өңдеу, жеткізу және өткізу үшін әлеуетті өнім берушінің оларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге құқығы талап етілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша тапсырыс беруші тиісті құқықтары бар әлеуетті өнім берушілер қатарынан конкурсқа қатысуға шақырылатын әлеуетті өнім берушілердің тізімін қалыптастырады.

      Азық-түлік тауарларын және тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде тапсырыс беруші конкурсқа қатысуға шақырылатын әлеуетті өнім берушілердің тізімін отандық тауар өндірушілер және/немесе отандық кәсіпкерлер қатарынан қалыптастырады.

4. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы әлеуетті өнім берушілерді хабардар ету

      31. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекiтiлген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей, бiрақ әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтiнiм беруінің соңғы күніне дейiн кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда:

      1) әлеуетті өнім берушілер тізіміне енгізілген әлеуетті өнім берушілердің атына мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама жібереді;

      2) хабарламаға жауап ретінде әлеуетті өнім берушінің сұрау салуы бойынша конкурстық құжаттаманың көшірмесін жібереді;

      3) конкурстық құжаттаманы алған тұлғаның орналасқан жері, пошта мекенжайы туралы мәліметтерді, сондай-ақ басқа да мәліметтерді көрсете отырып, бекітілген конкурстық құжаттаманы ұсыну фактісінің хронологиялық тәртіппен тіркелуін қамтамасыз етеді.

      Конкурс тәсiлiмен қайтадан мемлекеттiк сатып алу жүзеге асырылған жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекiтiлген күннен бастап үш жұмыс күнiнен кешiктiрмей, бiрақ конкурсқа қатысуға өтiнiм берудің соңғы күнiне дейiн кемiнде күнтiзбелiк он күн қалғанда осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген талаптарды орындауға мiндеттi.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарландыруында қамтылған мәліметтер конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуге тиіс.

       32. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес ресімделеді.

5. Әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың көшірмесін беру

      33. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарланған күннен бастап мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлi, ал тапсырыс берушi мен мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы бiр тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық құжаттаманың қағаз жеткізгіштегі көшiрмесiн әлеуеттi өнiм берушiге (оның уәкiлеттi өкiлiне) әлеуетті өнім беруші жүгінген күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей береді (жібереді).

      34. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алуға әлеуетті өнім беруші өкілінің тиісті түрде ресімделген өкілеттіктерін құжаттамалық растаудың болуын тексереді;

      2) әлеуетті өнім берушінің не оның уәкілетті өкілінің конкурстық құжаттама көшірмесінің берілгені үшін төлемді енгізгені туралы құжаттамалық растаудың болуын тексереді;

       3) конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына осы Қағидалардың 35-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерді енгізеді;

      4) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкіліне қол қойғызып, конкурстық құжаттаманың көшірмесін береді не пошта байланысын пайдалана отырып жібереді;

       5) осы Қағидалардың 36, 38 және 66-тармақтарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      35. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналында мынадай мәліметтер көрсетілуге тиіс:

       1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың атауы мен өткізілетін мерзімі;

      2) тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы, олардың орналасқан жері;

       3) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

       4) әлеуетті өнім берушінің толық атауы, орналасқан жері және байланыс телефондары;

       5) конкурстық құжаттаманың көшірмесін әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілі алған уақыты мен күні;

      6) конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарламада конкурстық құжаттаманың көшірмесін бергені үшін төлемді өндіріп алу туралы нұсқама қамтылған болса, мұндай төлемнің енгізілу фактісі.

      36. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы дәйектейді. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналының соңғы беті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мөрімен бекітілуге тиіс. Бір қаржы жылының ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен барлық мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды бірыңғай тіркеу журналын жүргізуге жол беріледі.

      37. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама жарияланғанға дейін конкурстық құжаттаманың көшірмесін беруге жол берілмейді.

6. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру

      38. Конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруді, конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру жөнінде кездесулер ұйымдастыруды, түсіндіру мәтіндерін жіберуді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы жүргізеді.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтiнiм берудің соңғы күні өткенге дейін кемінде күнтізбелік бес күн қалғанда өз бастамасы бойынша немесе тұлғалардың сұрау салуына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.

       Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, енгізілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың мәтінін осы Қағидалардың 35-тармағында көзделген тіркеу журналына олар туралы мәліметтер енгізілген тұлғаларға өтеусіз негізде жібереді.

      Конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік он күн мерзімге ұзартылады.

      Өздері туралы мәліметтер тіркеу журналына енгізілген тұлғалар мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салумен, бірақ конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзіміне дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей жүгінуге құқылы. Конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық құжаттамада көрсетілген тәсілдермен жіберіледі.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жауап береді және сұрау салу кімнен түскенін көрсетпей, олар туралы мәліметтер осы Қағидалардың 35-тармағында көзделген тіркеу журналына енгізілген тұлғаларға конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіруді жібереді.

       Қажет болған жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы олар туралы мәліметтер осы Қағидалардың 35-тармағында көзделген тіркеу журналына енгізілген тұлғалардың уәкілетті өкілдерімен белгілі бір жерде және конкурстық құжаттамада көрсетілген тиісті уақытта конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру үшін кездесу өткізеді. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мүдделі тұлғалармен көрсетілген кездесу өткізілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес хаттаманы ресiмдейдi және қол қояды.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы хаттама ресімделген және оған қол қойылған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, конкурстық комиссияға, сондай-ақ олар туралы мәліметтер осы Қағидалардың 35-тармағында көзделген тіркеу журналына енгізілген тұлғаларға көрсетілген хаттаманың көшірмесін жібереді.

       39. Әлеуетті өнім берушілермен кездесудің хаттамасына мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атынан әрекет еткен тұлғалар, сондай-ақ әлеуетті өнім берушілер немесе олар уәкілеттік берген өкілдер қол қояды.

      40. Егер конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілермен кездесу конкурстық құжаттамада белгіленген кездесу өтетін күн мен уақытта әлеуетті өнім берушілердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің келмеуі себебінен өтпеген болса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы көрсетілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде конкурстық комиссияға осындай факт туралы жазбаша хабарлайды.

7. Конкурсқа қатысуға өтінімдердің мазмұны және оларды ұсыну

      41. Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада белгіленген талаптар мен шарттарға келісімін, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің өзі туралы Заңның 6-бабында белгіленген біліктілік талаптары мен шектеулерге сәйкестігін растайтын мәліметтерді алуға келісімін білдіру нысаны болып табылады.

      42. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ұсынатын конкурсқа қатысуға өтінім:

       1) үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес әлеуетті өнім беруші толтырған және қол қойған өтінімді;

      2) әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген жалпы біліктілік талаптарға сәйкестігін растау үшін ол ұсынатын құжаттардың тізбесін қамтуға тиіс.

      Әлеуетті өнім берушінің – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаның өтінімінде жеке куәліктің көшірмесі болуы тиіс. Бұл ретте, дара кәсіпкер ретінде тіркеудің бар болуы туралы ақпаратты тапсырыс беруші қажет болған жағдайда www.kgd.gov.kz сайтындағы "Электрондық сервис/салық төлеушілерді іздеу" қосымша парағынан алады.

       43. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші сатып алуды ұйымдастырушыға тігілген түрде, беттерін нөмірлеп береді және соңғы беті оның қолымен және мөрімен (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) расталады.

      Конкурсқа қатысуға өтінімнің техникалық ерекшелігі (тігілген түрде, беттері нөмірленген, соңғы беті әлеуетті өнім берушінің қолымен және мөрімен (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) расталған) және конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы жеке беріледі.

      44. Конкурсқа қатысуға өтінімнің нысаны басып шығарылуға немесе өшірілмейтін сиямен жазылуға және оған әлеуетті өнім беруші қол қойып, мөрмен растауға (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) тиіс.

      45. Әлеуетті өнім берушінің грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзетуі қажет болған жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімде жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс.

      46. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін оны желімделген конвертпен береді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошта мекенжайы (егер ол "кешіккен" болып жарияланатын болса, конкурсқа қатысуға өтінімді ашпай қайтару мақсатында), мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошта мекенжайы, конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "(конкурстың атауы көрсетіледі) сатып алу жөніндегі конкурс" және "(конкурсқа қатысуға өтінімді ашатын күн мен уақыт көрсетіледі) дейін ашпаңыз".

      47. Белгіленген мерзім өткеннен кейін берілген конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына тіркелмейді, ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

      48. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада белгіленген мерзім ішінде қабылдайды.

      49. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:

      1) әлеуетті өнім берушінің атынан конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті ұсынған әлеуетті өнім беруші өкілінің өкілеттіктерін құжаттамалық растаудың болуын тексереді;

       2) осы Қағидалардың 46-тармағында көзделген мәліметтердің конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерде болуын тексереді. Осы Қағидалардың 46-тармағының талаптарын бұзып ресімделген конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер тіркеуге жатпайды және:

      әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конвертті пошта байланысы арқылы алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей;

      конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті ұсынған әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкіліне дереу қайтарылады;

      3) тиісті түрде ресімделген конкурсқа қатысуға өтінім салынған конверттерді қабылдайды және осы тармақта көзделген мәліметтерді конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізеді;

      4) конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімге өзгерістер мен толықтыруларды қабылдайды;

       5) конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткенге дейін оны қайтарып алған жағдайда конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтаруды қамтамасыз етеді.

      Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конверт оларды берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін тіркелмейді және осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген тәртіппен және мерзімде қайтарылады.

      Әлеуетті өнім берушінің толық атауын және пошталық мекенжайын көрсетпей берілген конкурсқа қатысуға өтінімі бар конверт тіркелмейді және ашылмайды.

       50. Мәліметтері мемлекеттік құпияны қамтитын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайда әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялары туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып жібереді.

      51. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында мынадай мәліметтерді:

      1) конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы мен өткізілетін мерзімін;

      2) тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауын, олардың пошта мекенжайын;

       3) әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілінің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

      4) әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошта мекенжайын;

      5) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверт тіркелген күн мен уақытты;

       6) конкурсқа қатысуға өтінімге әлеуетті өнім беруші енгізген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты көрсетеді.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерін тіркеуден бас тартылған әлеуетті өнім берушілерді көрсетіп, мұндай бас тартудың себебін баяндайды.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы дәйектейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналының соңғы беті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мөрімен бекітілуге тиіс.

      Бір қаржы жылы ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен барлық мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеудің бірыңғай журналын жүргізуге рұқсат етіледі.

      Әлеуетті өнім беруші өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпай, конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсқа қатысуға өзінің өтінімін өзгертуіне немесе қайтарып алуына болады.

      Өзгерістер енгізу конкурсқа қатысуға өтінімнің өзі сияқты дайындалуға, желімделуге және ұсынылуға тиіс.

      52. Конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атына еркін нысандағы өтініш түрінде ресімделеді, оған әлеуетті өнім берушінің қолы қойылады және мөрмен бекітіледі (жеке тұлға үшін егер ол болса).

      53. Конкурсқа қатысуға өтінімге өзгеріс енгізу не конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін алса, жарамды болып табылады.

      Конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін оларға ешқандай өзгерістер енгізілмеуге тиіс.

8. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету

      54. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін конкурсқа (лотқа) бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде әлеуетті өнім беруші енгізеді. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім берілетін лоттарға ғана конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді.

      Өтінімдер конкурстың барлық лотына берілмеген кезде конкурсқа қатысуға өтiнiмді қамтамасыз етуді лоттардан тұратын конкурсқа бөлінген жалпы сомаға енгізуге жол беріледі.

      55. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді:

       мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік түрінде енгізеді.

      56. Банк кепілдігінің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімнің өзінің қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс. Банк кепілдігінің қолданылу мерзімін әлеуетті өнім берушінің өтінімнің өзін ұзарту мерзіміне ұзартуына жол беріледі.

      57. Конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етуi жоқ конкурстық өтiнiмдердiң барлығын конкурстық комиссия конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келмейтіндер ретiнде кері қайтарады.

      58. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы мынадай:

      1) әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алған не өзгерткен және (немесе) толықтырған;

      2) конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде табыс етпеген не керi қайтарып алған;

      3) конкурс жеңiмпазы деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;

      4) конкурс жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайлардың бірі орын алған кезде конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi қайтармайды.

      Осы тармақта көзделген жағдайлардың бірі орын алған кезде конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету сомасы тиісті бюджеттің кірісіне есепке жатқызылады.

      59. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету мынадай:

      1) осы әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурсқа қатысуға өтiнiм берудің соңғы мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған;

      2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған (аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуеттi өнiм берушiлерге қолданылмайды);

       3) конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған (аталған жағдай конкурс жеңiмпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды);

      4) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және конкурс жеңiмпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзген;

      5) әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi өткен жағдайлардың бірі басталған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде қайтарылады.

9. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу

      60. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы көрсеткен күні, уақытта және орында конкурстық комиссияның қарапайым көпшілігінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің қатысуымен жүргізеді.

      Конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның уәкілетті өкілі конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатысуға құқылы.

      Конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғалардың конкурстық комиссияның қызметіне араласуға құқығы жоқ.

       61. Олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші және (немесе) оның уәкілетті өкілі конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу кезінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, қатысуға құқылы.

      62. Егер конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу белгіленген күні конкурстық комиссия мүшелерінің қажетті саны, конкурстық комиссияның хатшысы болмаса, онда конкурстық комиссияның төрағасы, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия төрағасының орынбасары конверттерді ашудың белгіленген уақытына дейін кемінде үш сағат қалғанда бұл туралы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны жазбаша не ауызша хабардар етеді, ол конверттерді ашу рәсімі басталғанға дейін конкурстық комиссияның жоқ мүшелерін, конкурстық комиссияның хатшысын алмастыру бөлігінде конкурстық комиссияның құрамына өзгерістер енгізу туралы шешім қабылдап, мұндай алмастырудың себебін көрсетеді.

      63. Конкурстық комиссияның отырысы басталғанға дейін конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделерін білдіруге әлеуетті өнім берушілер өкілдерінің құжат түрінде ресімделген өкілеттігін тексереді.

      64. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарламасында және конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде берілген конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылуға жатады.

       65. Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім ұсынылған жағдайда да конкурсқа қатысуға өтінім осы Қағидаларға сәйкес ашылады және қаралады.

      66. Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысында:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тұлғада әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы қатысушыларды:

      конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы;

      конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілердің саны;

      әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуының болмауы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізуі;

      конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу фактісінің болуы немесе болмауы, сондай-ақ себептері;

      конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында тіркелген, белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімдер берген әлеуетті өтінім берушілер туралы хабардар етеді;

      конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім беруші туралы конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді хронологиялық тәртіппен жария етеді;

      осы конкурс бойынша өзге де ақпаратты жария етеді;

      2) төраға не конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан төраға айқындаған тұлға:

      конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашады және өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі мен олардың қысқаша мазмұнын жария етеді;

      3) конкурстық комиссияның хатшысы:

       осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес өтінімдер салынған конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді;

      әлеуетті өнім берушілерді немесе олардың уәкілетті өкілдерін конкурстық комиссия отырысының көрсетілген хаттамасының көшірмесін алуға болатын мерзім туралы хабардар етеді.

      67. Конкурсқа қатысуға өтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамасына отырысқа қатысып отырған конкурстық комиссия мүшелерiнің бәрі, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және әр парағын дәйектейді.

      68. Көрсетілген хаттаманың көшірмесі конкурстық комиссияның отырысы өткізілген күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуетті өнім берушілерге немесе конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысқан олардың уәкілетті өкілдеріне, ал болмағандарға – олардың жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде беріледі.

10. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысуға рұқсат беру

      69. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды және конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру не рұқсат беру туралы шешім қабылдайды (техникалық сипаттамалары мен ерекшелігі күрделі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді күрделі мемлекеттік сатып алу жүргізілген жағдайда, мұндай өтінімдер конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде қаралады).

      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттама осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні қол қояды және әр парағын дәйектейді. Сараптамалық қорытынды не сарапшының (сараптау комиссиясы мүшесiнiң) ерекше пiкiрi бар болса, конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамаға қоса беруге болады.

      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес болған жағдайда ресімделмейді.

      70. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) төрағамен, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия төрағасының орынбасарымен конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау жөніндегі отырысы өткізілетін күн мен уақытты келіседі;

      2) конкурстық комиссияның мүшелерін конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау жөніндегі отырысы өткізілетін күн мен уақыт туралы хабардар етеді;

      3) конкурстық комиссияның қарауына әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, сондай-ақ әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін уақытша беру журналына қол қойдырып, әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізуін растайтын құжаттарды береді;

      4) сарапшыны (сараптау комиссиясын) тартқан жағдайда олардың қарауына әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін уақытша беру журналына қол қойдырып, әлеуетті өнім беруші ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.

      71. Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін уақытша беру журналы мыналарды:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімді құрайтын құжаттардың пакетіне кіретін құжаттың атауын;

       2) парақ санын;

      3) конкурстық өтінім құжаттарын алған адамның тегін, аты-жөнін және қолын, оларды алған күнін;

      4) конкурстық өтінім құжаттарын қайтадан алғанын куәландыратын конкурстық комиссия хатшысының тегін, аты-жөнін және қолын, оларды алған күнін қамтуға тиіс.

      72. Конкурстық комиссияның мүшелері, сарапшы (сараптау комиссиясының жетекшісі) әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімінің құжаттары конкурстық комиссияның хатшысына қайтарылғанға дейін оларды қарау уақытында олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

      73. Конкурстық комиссияның өтінімдерді қарау жөніндегі отырысы осындай комиссия мүшелерінің қарапайым көпшілігінің қатысуымен өткізіледі.

      74. Конкурстық комиссия отырысын өткізбей конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауға жол берілмейді.

      75. Конкурстық комиссия:

      1) әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін құрайтын құжаттар пакетін олардың толықтығы мен тиісінше ресімделуі тұрғысынан қарайды;

      2) құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған және (немесе) тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды ұсынған әлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

      3) қажет болған жағдайда конкурсқа қатысуға өтінімдердің қаралуын, оларды бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда сұратады;

      4) қажет болған жағдайда конкурсқа қатысуға өтінімдерде бар мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда сұратады. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұрау салуына және өзге де әрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжаттамаға сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған әрекеттері түсініледі;

      5) конкурстық құжаттаманың біліктілік және өзге талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды.

      Әлеуеттi өнiм берушiлердiң банкроттық рәсiмiне қатысы жоқтығы және (немесе) атқарушылық құжаттар бойынша орындалмаған және тиісті борышкерлер тізіліміне енгізілмеген міндеттемелердің болмауы бөлiгiнде олардың жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуiн нақтылау мақсатында конкурстық комиссия банкроттық рәсiмдерiнiң жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi органның интернет-ресурсына және атқарушылық құжаттарды орындауды қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылған ақпаратты қарайды.

      76. Мынадай:

      1) банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi жеткiлiксiз болған;

       2) конкурстық комиссияға:

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;

      өтінімді қамтамасыз етуге қол қойған лауазымды адамның өкілеттігін растайтын құжаттың болмауы мұндай әлеуетті өнім берушіні конкурстық құжаттама талаптарына сай емес деп тану үшін негіз болып табылмайды;

      қатысу үшiн банктік кепілдік түрінде берілген өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлетiн тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың атауын;

      банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін және (немесе) өтiнiмдi қамтамасыз ету сомасын, сондай-ақ оны беру шарттарын;

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;

      пайдасына конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін тұлғаны айқындауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болмауынан көрініс табатын конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісті түрде ресімделмеген;

      3) конкурстық өтінімді қамтамасыз ету конкурсқа (лотқа) бөлінген соманың бір пайыздан кем мөлшерінде енгізілген жағдайларда конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімге енгізілген қамтамасыз етуді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп таниды.

      Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің тиынмен есептелген сомасы дөңгелектенеді. Бұл ретте елу тиыннан кем сома нөлге дейін, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір теңгеге дейін дөңгелектенеді.

       77. Заңды тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші, егер:

      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы мынадай:

       әлеуетті өнім беруші қызметті Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгiленген тәртiппен бекітiлген жарғының нотариат куәландырған көшiрмесiн не қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасымен нотариат куәландырған (және) заңдастырылған сауда тiзiлiмiнен үзiндi көшiрмені бермеуі;

      олар туралы мәліметтер мемлекеттік ақпараттық жүйеде болмаған жағдайларда, әлеуетті өнім берушінің рұқсаттарының (хабарламаларының), сондай-ақ сатып алынатын тауарларды өндіруге, өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқығын растайтын патенттерінің, куәліктерінің, сертификаттарының және басқа да құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынбауы;

       Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген), олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі рұқсаттарды (хабарламаларды) ұсынбауы;

      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған (жолданған) электрондық құжаттың қағаз көшірмесін, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* нотариат куәландырған көшірмесінің немесе анықтаманың не егер заңды тұлға қызметін үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырса, мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариат куәландырған көшірмесінің берілмеуі.

       Ескертпе: * "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;

      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариат куәландырған үзіндісін не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде берілген акция ұстаушылардың тізілімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасының ұсынылмауы;

       конкурстық өтінімдері бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтердің ұсынылмауы;

      тиісті мемлекеттік кірістер органының мәліметтерінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) бар екендігі туралы ақпараттың болуы;

      Ескертпе: әлеуетті өнім берушілердің қаржылық орнықтылығы осы Қағидалардың талаптарын ескере отырып, көрсетілген мәліметтерді ұсыну жолымен айқындалады;

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді бермеу;

      конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі (бұл ретте шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілуге тиіс);

      конкурстық өтінімде ұсынылған құжаттар бойынша дұрыс емес мәліметтерді ұсыну фактісі анықталған;

      оның банкроттық рәсіміне не таратуға жатуы негіздері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;

      2) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім ұсынбау;

      өтінімді қамтамасыз етуге қол қойған лауазымды адамның өкілеттігін растайтын құжаттың болмауы мұндай әлеуетті өнім берушіні конкурстық құжаттама талаптарға сай емес деп тануға негіз болып табылмайды;

       техникалық ерекшелікті ұсынбау;

      әлеуетті өнім берушінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары неғұрлым үздік техникалық ерекшеліктерді беру жағдайларын қоспағанда*, конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін ерекшелікті ұсынуы.

      *Ескертпе: тауарлар негізгі (орнатылған) жабдықты үстеме жасақтау, жаңғырту және үстеме жарақтандыру, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету үшін сатып алынған жағдайда ерекшелік қолданылмайды;

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін (әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда) жұмыстар мен көрсетілетін қызмет түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтердің берілмеуі;

      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер берілген жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жиынтығында орындалған жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің екіден бір бөлігінен астам көлемін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беруі;

      конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ұсынбау негіздері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп анықталса;

      конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша дәйексіз ақпарат ұсыну фактісі айқындалса;

      жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісу туралы хатты ұсынбау;

       3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса не ол тартқан қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) Заңның 6-бабы 1-тармағының 7), 8), 9) және 10) тармақшаларының талаптарын бұзған жағдайларда конкурсқа қатысуға жiберiлмейдi.

      78. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті өнім беруші, егер:

       1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы мынадай:

       жеке куәліктің көшірмесін ұсынбау. Бұл ретте, дара кәсіпкер ретінде тіркеудің бар болуы туралы ақпаратты тапсырыс беруші қажет болған жағдайда www.kgd.gov.kz сайтындағы "Электрондық сервис/салық төлеушілерді іздеу" қосымша парағынан алады;

      жеке куәліктің (паспорт) нотариат куәландырған көшірмесін бермеуі;

      олар туралы мәліметтер мемлекеттік ақпараттық жүйеде болмаған жағдайларда, әлеуетті өнім берушінің рұқсаттарының (хабарламаларының), сондай-ақ өндіруге, өңдеуге, жеткізуге және сатып алынатын тауарларды өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құқығын растайтын патенттерінің, куәліктерінің, сертификаттарының және басқа да құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынбауы;

       Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген), олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі рұқсаттарды (хабарламаларды) ұсынбауы;

       конкурстық өтінімдері бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтердің ұсынылмауы;

      тиісті мемлекеттік кірістер органының мәліметтерінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда) бар екендігі туралы ақпараттың болуы.

      Ескертпе: әлеуетті өнім берушілердің қаржылық тұрақтылығы осы Қағидалардың талаптарын ескере отырып, көрсетілген мәліметтерді ұсыну жолымен айқындалады;

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді бермеу;

      конкурстық құжаттамада көрсетілген шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде әлеуетті өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі (бұл ретте шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті материалдық және еңбек ресурстары конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікте көрсетілуге тиіс);

      біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісінің анықталуы;

      оның банкроттық рәсіміне не таратуға жатуы негіздері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;

      2) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі мынадай:

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім ұсынбау;

       техникалық ерекшелікті ұсынбау;

      әлеуетті өнім берушінің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары неғұрлым үздік техникалық ерекшеліктерді беру жағдайларын қоспағанда*, конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін ерекшелікті ұсынуы.

       *Ескертпе: тауарлар негізгі (орнатылған) жабдықты үстеме жасақтау, жаңғырту және үстеме жарақтандыру, сондай-ақ орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету үшін сатып алынған жағдайда ерекшелік қолданылмайды;

       үлгілік конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін (әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда) жұмыстар мен көрсетілетін қызмет түрлерін орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтердің берілмеуі;

      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер берілген жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жиынтығында орындалған жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің екіден бір бөлігінен астам көлемін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беруі;

      конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ұсынбау негіздері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп анықталса;

      конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша дәйексіз ақпарат ұсыну фактісі айқындалса;

      жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісу туралы хатты ұсынбау;

       3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса не ол тартқан қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) Заңның 6-бабы 1-тармағының 7), 8), 9) және 10) тармақшаларының талаптарын бұзған жағдайларда конкурсқа қатысуға жiберiлмейдi.

      79. Сарапшы не сараптау комиссиясы төраға белгілеген мерзімде, бірақ конкурсқа қатысуға өтінімді қарау мерзімінен кешіктірмей:

      1) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін растау үшін олар ұсынған құжаттардың толықтығы және тиісті түрде ресімделуі тұрғысынан қарайды және өз құзыреті шегінде зерделейді;

      2) әлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкестігі не сәйкес келмеуі туралы сараптамалық қорытындыны ресімдейді және оған қол қояды;

       3) тиісті түрде ресімделген сараптамалық қорытындыны ұсынады, сондай-ақ әлеуетті өнім берушілердің құжаттарын конкурстық комиссияның хатшысына береді.

      80. Егер функционалдық және басқа да сипаттамалары неғұрлым үздік тауарлар мен көрсетілетін қызметтер ұсынылса, сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер және (немесе) жұмыстарды үздік материалдардан орындау ұсынылса, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес болмауына жол беріледі.

       81. Сарапшы ерекше пікір білдіретін жағдайларды қоспағанда, сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысына барлық сарапшылар қол қояды және әр парағын дәйектейді.

      82. Сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын алғаннан кейін конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) бұл туралы төрағаны, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия төрағасының орынбасарын хабардар етеді және конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау қорытындыларын шығару үшін конкурстық комиссия отырысы өткізілетін күні мен уақытын онымен келіседі;

       2) конкурстық комиссияның мүшелерін, сондай-ақ сарапшыны (сараптау комиссиясын) конкурстық комиссия отырысын өткізу белгіленген күн мен уақыт туралы хабардар етеді.

      83. Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысында:

      1) конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшелерін сарапшының (сараптау комиссиясының) сараптамалық қорытындысының көшірмесімен қамтамасыз етеді;

       2) сараптау комиссиясының сарапшысы не жетекшісі негізделген тұжырымдары бар сараптамалық қорытындыны, оның ішінде сараптау комиссиясы сарапшысының ерекше пікірін (егер олар бар болса) жариялайды, қажет болған кезде конкурстық комиссияның мүшелеріне сараптамалық қорытындының тұжырымдарын түсіндіреді;

      3) конкурстық комиссия сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын ескере отырып, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау қорытындыларын шығарады және біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

      4) конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру не рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді.

      84. Біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілер анықталған жағдайда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген, алдын ала рұқсат беру хаттамасына қол қойылған күннен бастап кемінде жеті жұмыс күні болуға тиіс мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.

      Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы мынадай:

      1) Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

      2) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша дәйексіз ақпарат берген;

      3) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не осы Қағидаларда белгіленген мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге берілмейді.

      Ескерту. 84-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.05.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      85. Ұйымдастырушы алдын ала рұқсат беру хаттамасына қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру қажеттігі туралы хабардар етеді.

      85-1. Әлеуетті өнім берушілер алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген мерзімнен кешіктірмей сәйкес келтірілген конкурстық өтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға беттерін нөмірлеп, тігілген түрде ұсынады. Конкурстық өтінімнің соңғы беті қолмен және мөрмен (егер мұндай бар болса) расталады.

      85-2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімі бар тиісінше ресімделген конверттерді қабылдайды және мәліметтерді конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізеді.

      86. Біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда сұратуға;

      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда сұратуға құқылы.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді осы Қағидалардың 84-тармағында көзделген біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге байланысты конкурстық комиссияның сұрату жіберуіне және өзге де әрекеттер жасауына жол берілмейді.

      87. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінім мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келеді деп қарайды.

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде конкурстық комиссияның әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша қабылдамауына жол бермейді.

      Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіргеннен кейін, егер:

      1) ол және (немесе) ол тартатын қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) Заңда және осы Қағидаларда айқындалған негіздер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп айқындалса;

       2) ол Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;

      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі Заңда және осы Қағидаларда айқындалған негіздер бойынша конкурстық құжаттаманың талаптары мен шарттарына сәйкес келмейді деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).

      88. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қайта қарау нәтижелері бойынша күнтізбелік 10 күн ішінде:

      1) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және конкурсқа қатысушылар деп таниды;

      2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді.

       Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес ресімделеді, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуына рұқсат беру туралы шешім қабылданған (конкурсқа қатысушы деп танылған) күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері және конкурстық комиссия хатшысы қол қояды, әрбір парағын дәйектейді. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға, бар болса, конкурстық комиссия мүшесінің сараптамалық қорытындысы не ерекше пікірі, сарапшының (сараптау комиссиясы мүшесінің) ерекше пікірі тіркелуі мүмкін.

      89. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде конкурстық комиссияның хатшысы көрсетілген хаттама көшірмелерінің конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде жіберілуін қамтамасыз етеді.

11. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру (конкурс)

      90. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім беруші (конкурсқа қатысушы) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген мерзімнен кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсынысы салынған конвертті береді.

      91. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген күні, уақытта және орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөнінде отырыс өткізеді.

      92. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген мерзім ішінде конкурстық комиссияның хатшысы:

       1) конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді беру және конкурстық комиссияның отырысына қатысу үшін конкурсқа қатысушылардың өкілдерінде өкілеттіктерін құжаттамалық растаудың болуына көз жеткізеді;

      2) конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына конкурсқа қатысушылар не олардың уәкілетті өкілдері туралы мәліметтерді енгізеді.

      93. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген уақыт өткеннен кейін ұсынылған конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттер бағалауға және салыстыруға қабылданбайды.

      94. Конкурстық комиссияның хатшысы тіркеуден бас тартылған конкурсқа қатысушылардың тізімін көрсетіп, конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналында мұндай бас тартудың себебін баяндайды.

       95. Конкурстық комиссияның отырысында:

       1) конкурстық комиссияның төрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің арасынан төраға белгілеген адам:

      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді хронологиялық тіркелу тәртібімен ашады;

      конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын хронологиялық тіркелу тәртібімен жариялайды;

      конкурстық комиссияның төрағасына конкурстық баға ұсыныстары бар ашылған конверттерді береді;

      2) конкурстық комиссия:

      конкурсқа қатысушылардың осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды конкурс тәсілімен жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан асып түсетін конкурстық баға ұсыныстарын қабылдамайды;

      осы Қағидаларда белгіленген жағдайда демпингтік бағаны айқындайды және конкурсқа қатысушының демпингтік баға болып табылатын конкурстық баға ұсынысын қабылдамайды;

      конкурсқа қатысушылардың бағаларын салыстырады және олардың ішінен ең төменгі баға негізінде конкурс жеңімпазын айқындайды.

      96. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары тең болған жағдайда конкурс нысаны болып табылатын, сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесі мол әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.

      Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатын әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесін қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету нарығындағы жұмыс тәжірибелерін ғана ескере отырып, әрбір толық жыл үшін есеп айырысуды есепке ала отырып қарайды.

      Бірдей бағаларды көрсеткен бірнеше әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде конкурстық баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарынан бұрын келіп түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз болып танылады.

      Ескерту. 96-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 910 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

       97. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі отырыстарының нәтижелері бойынша:

       1) конкурстық комиссияның төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жүргізілген күні:

      конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың нәтижелерін жариялайды және қатысушыларға конкурс жеңімпазын хабарлайды;

       2) конкурстық комиссияның хатшысы:

       конкурстық комиссияның конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі отырысы өткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманың жобасын жасайды және оған отырысқа қатысқан конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің, сондай-ақ конкурстық комиссия хатшысының қол қоюын және әрбір парағын дәйектеуін қамтамасыз етеді;

      ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген конкурсқа қатысуға өтінім берген кез келген әлеуетті өнім берушінің талап етуі бойынша осындай жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде осындай әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдеріне жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың көшірмесін өтеусіз негізде жібереді не ұсынады;

      конкурс тәсілімен жүргізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге көрсетілген хаттаманың көшірмесін ұсынуды қамтамасыз етеді.

      98. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің бәріне конкурстың қорытындылары туралы хабарлама жіберуге міндетті.

12. Айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшеріне дейінгі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

      99. Егер белгілі бір тауарды не белгілі бір жұмысты, көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемі құндық мәнінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, онда конкурс мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      1) тапсырыс берушінің бірінші басшысының не бірінші басшының міндетін атқаратын тұлғаның шешімімен конкурстық комиссияның құрамы бекітіледі, конкурстық комиссияның хатшысы айқындалады, қажет болған кезде сараптау комиссиясы құрылады не сарапшы айқындалады.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы құндық мәнде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген төрт мың еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайтын белгілі бір тауарды не белгілі бір жұмысты, көрсетілетін қызметті мемлекеттік сатып алу бойынша тұрақты негізде бір қаржы жылына конкурстық комиссия құрамын бекітуге, конкурстық комиссияның хатшысын айқындауға, сондай-ақ қажет болған кезде сараптау комиссиясын құруға не сарапшыны айқындауға құқылы;

      2) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей кемінде екі әлеуетті өнім берушіге мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатыны туралы хабарлама жіберіледі. Конкурстық құжаттама сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті лауазымды адамы қол қойған жазбаша сұрау салу түрінде ресімделеді, оған маңызды талаптар және конкурстық өтінімді ұсыну нысаны көрсетілген шарттың жобасы қоса беріледі. Сұрау салу мынадай:

      мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сомаларды көрсете отырып, өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарлардың саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы;

      сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі;

      тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны;

      тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімдері;

      әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін берудің басталатын және аяқталатын мерзімі туралы мәліметтерді қамтиды.

      Әлеуетті өнім берушілерден біліктілік талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттар сұратылмайды.

       Әлеуетті өнім берушінің үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және  6-қосымшаларға сәйкес берілетін конкурсқа қатысуға өтінімі әлеуетті өнім беруші ретінде конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысу ниетін білдіру және тауар(лар)ды жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады;

      3) сатып алуды ұйымдастырушының сұрау салуында көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін ұсынылған конкурстық өтінімдер олардың ұсынылуына қарай хронологиялық тәртіппен конкурстық өтінімдері бар конверттерді тіркеу журналына енгізуге жатады.

      Әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы көрсетілмей ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімі бар конверт тіркелмейді және ашылмайды;

      4) әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдері бар конверттерді конкурстық комиссия конкурстық өтінімдері бар конверттерді ұсыну аяқталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей ашады және жазбаша сұрау салу талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау үшін әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін қарауды жүзеге асырады және конкурстық өтінімі жазбаша сұрау салу талаптарына сәйкес келетін және ең аз конкурстық баға ұсынған әлеуетті өнім берушіні конкурс жеңімпазы деп айқындайды.

      Егер ең төмен конкурстық баға ұсынысын бірнеше әлеуетті өнім беруші ұсынған жағдайда, конкурстық баға ұсынысы басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарынан бұрын тіркелген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

      Конкурстық комиссия, қажет болған жағдайда, конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстырып тексеруді жеңілдету үшін әлеуетті өнім берушілердің өтінімдеріне байланысты түсіндірмелерді жазбаша нысанда, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында қажетті ақпаратты тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан жазбаша нысанда сұратады.

      Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұрау салулары мен өзге де іс-қимылдарына жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған іс-қимылдары түсініледі;

      5) әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі, егер:

      ол осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асатын болса;

      әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының талаптарымен келіспесе не өзгертуді және (немесе) маңызды талаптармен толықтыруды ұсынса;

      әлеуетті өнім беруші біреуден артық конкурстық баға ұсынысын ұсынса;

      әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді, техникалық ерекшелікті, конкурстық баға ұсынысын қол және мөр (бар болса) қоймай ұсынса;

      әлеуетті өнім беруші техникалық ерекшелік ұсынбаса не техникалық, сапалық және функционалдық сипаттамалары неғұрлым үздік техникалық ерекшелікті ұсынған жағдайларды қоспағанда, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелік ұсынса, қабылданбай қайтарылуға жатады;

      конкурстық өтінімдерді өзге негіздемелер бойынша қабылдамай қайтаруға жол берілмейді;

      6) конкурстың қорытындылары туралы шешім мынадай:

       тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы, олардың пошта мекенжайы;

       өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы;

      конкурстық өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін конкурстық өтінімдерін ұсынған әлеуетті өнім берушілердің толық атауы, олардың тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге мәлімдеген бағалары;

      кері қайтару себептерінің негіздемесін бере отырып, қабылданбаған конкурстық өтінімдер туралы;

      конкурс жеңімпазы туралы мәліметтерді көрсете отырып, жазбаша түрде ресімделеді;

      7) конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, сатып алуды ұйымдастырушы хабарлама жіберу арқылы конкурстық өтінімдерін ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілерді конкурстың қорытындылары туралы хабардар етеді.

      Ескерту. 99-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 910 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

       100. Осы тарауда реттелмеген жағдайларда тапсырыс берушілер, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар мен конкурстық комиссияның мүшелері Заңды және осы Қағидаларды басшылыққа алады.

      101-1. Әлеуетті өнім берушінің ағымдағы жөндеу жөніндегі жұмыстарға, құрылыспен байланысты емес жұмыстарға арналған конкурсқа қатысуға өтінімінің бағасы конкурсқа бөлінген бағадан қырық пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік болып танылады.

      102-1. Әлеуетті өнім берушінің объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптау жөніндегі жұмысқа арналған конкурсқа қатысуға өтінімінің бағасы уәкілетті орган бекіткен Объектілер құрылысының жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі аумақтардың қала құрылысын жоспарлау жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу жөніндегі жұмыстардың құнын айқындау қағидаларына сәйкес белгіленген бағадан төмен болмауға тиіс.

13. Конкурстық өтінімнің демпингтік бағасын айқындау тәртібі

      101. Егер әлеуеттi өнiм берушiнiң жұмыстарға арналған конкурсқа қатысуға өтiнiмінiң бағасы техникалық-экономикалық негiздемеде (жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшiн) және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген бағадан он пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтiк болып танылады.

      102. Егер әлеуеттi өнiм берушiнiң техникалық-экономикалық негiздемені, жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) және қала құрылысы жобалары құжаттамаларын әзірлеу бойынша жұмыстарға арналған конкурсқа қатысуға өтiнiмінiң бағасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы уәкілетті орган бекіткен Қазақстан Республикасында құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының құнын айқындау жөніндегі мемлекеттік нормативтерге сәйкес тапсырыс беруші есептеген бағадан он бес пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтiк болып танылады.

      103. Егер әлеуетті өнім берушінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер (техникалық қадағалау) көрсетуге арналған конкурсқа өтінімінің бағасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi саласындағы уәкілетті орган бекіткен Құрылыстағы инжинирингтік қызметтерге арналған шығындарды айқындау жөніндегі нормативтік құжатқа сәйкес есептелген бағадан он бес пайыздан астам төмен болған жағдайда, ол демпингтік деп танылады.

      104. Осы Қағидалардың 103-тармағында көзделген көрсетілетін қызметті қоспағанда, егер әлеуетті өнім берушінің көрсетілетін қызметтерге арналған конкурсқа қатысуға өтінімінің бағасы конкурсқа (лотқа) бөлінген бағадан елу пайыздан астам төмен болған жағдайда, демпингтік деп танылады.

      104-1. Конкурстық өтінімнің демпингтік бағасын айқындау тәртібі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшеріне дейін мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған жағдайларға қолданылмайды.

14. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп тануға негіздемелер

      105. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай жағдайларда:

      1) берілген өтінімдер болмағанда;

      2) екіден кем өтінім берілгенде;

      3) конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмесе;

      4) конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе өтпеді деп танылады.

      106. Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылса, тапсырыс беруші күнтізбелік он бес күн ішінде мынадай:

      1) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;

      2) конкурстық құжаттаманы өзгерту және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

      Конкурс тәсілімен қайтадан мемлекеттік сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды мынадай жағдайларда жүзеге асыруға құқылы:

      1) конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілетін әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды;

      2) конкурсқа қатысуға екіден аз өтінімнің ұсынылуы. Бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға арналған өтінімде көрсетілген конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс.

15. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ерекшеліктері

       106-1. Заңның 39-бабы 3-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының (бұдан әрі – Қарулы Күштер) жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібін өнім берушіні таңдау өлшемшарттарын қолдана отырып, мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер қолданады.

      106-2. Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу Заңда көзделген мемлекеттік сатып алуды өткізу рәсімдері мен мерзімдерін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, Заңға және осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

      106-3. Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілер ұсынған өтінімдерді бағалау үшін өлшемшарттарды көздейді.

      Балдарды есептеу осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес өнім берушіні таңдау өлшемшарттары бойынша жүзеге асырылады.

      106-4. Ұйымдастырушы осы Қағидаларға 2-1-қосымшаға сәйкес конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға өтінім беретін соңғы күнге дейін кемінде күнтізбелік жиырма күн қалғанда әлеуетті өнім берушілер тізіміне енгізілген әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алудың жүзеге асырылатыны туралы хабарлама жібереді.

      106-5. Конкурстық комиссия Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысуға өтінімдерді конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде (техникалық сипаттамалары мен ерекшелігі күрделі тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді күрделі мемлекеттік сатып алуды жүргізген жағдайда мұндай өтінімдер конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде қаралады) қарайды. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша:

      1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;

      2) өлшемшарттар бойынша есептеу нәтижесінде конкурсқа қатысушылар жинаған, оның ішінде конкурсқа қатысуға бір өтінім берілген кезде балдардың санын бағалайды және салыстырады;

      3) конкурстық комиссияның төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары балдар санын бағалау және салыстыру жүргізілген күні конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс тәсілімен жүргізілген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың нәтижелерін жариялайды және қатысушыларға конкурс жеңімпазын хабарлайды.

      106-6. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуына алдын ала рұқсат беру немесе рұқсат беру туралы шешім қабылдайды.

      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттама осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні қол қояды және әр парағын дәйектейді. Сараптамалық қорытынды не сарапшының (сараптау комиссиясы мүшесiнiң) ерекше пiкiрi болған жағдайда, конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамаға қоса беруге болады.

      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес болған жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы ресімделмейді. Конкурстық комиссия біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген, алдын ала рұқсат беру хаттамасына қол қойылған күннен бастап жеті жұмыс күнінен аз болмайтын мерзімде біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы беріледі.

      Заңның 6-бабын бұзған әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға өтінімдерді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы берілмейді.

      Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы мынадай:

      1) Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

      2) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша дәйексіз ақпарат берген;

      3) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны осы Қағидаларда белгіленген мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге берілмейді.

      Ескерту. 106-6-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.05.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      106-7. Конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) конкурстық комиссияның конкурсқа қатысушылардың балдар санын бағалау және салыстыру жөніндегі отырысы өткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 12-1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған отырысқа қатысып отырған конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің, сондай-ақ конкурстық комиссия хатшысының қол қоюын және әрбір парағын дәйектеуін қамтамасыз етеді;

      2) өзі туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген, конкурсқа қатысуға өтінім берген кез келген әлеуетті өнім берушінің талап етуі бойынша осындай жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде өткізілген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың көшірмесін өтеусіз негізде осындай әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдеріне жібереді не ұсынады;

      3) конкурс тәсілімен өткізілген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге көрсетілген хаттаманың көшірмесін ұсынуды қамтамасыз етеді.

      106-8. Балдар саны тең болған жағдайда өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінен бұрын тіркелген конкурсқа қатысушы жеңімпаз болып танылады.

       106-9. Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде:

      1) әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімдері жүзеге асырылмайды;

      2) Заңның 26-бабының талаптары қолданылмайды.

      106-10. Біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін және неғұрлым көп балл санын жинаған әлеуетті өнім беруші Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы болып танылады.

      106-11. Қағидалардың осы кіші бөлімінде өзгеше көзделмесе, Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәртібі Заңға және осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

5. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

      107. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімді тапсырыс беруші Заңның 39-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында және 3-тармағында белгіленген жағдайларда қабылдайды.

      108. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу мынадай дәйекті іс-шараларды орындауды көздейді:

      1) тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алудың осы тәсілін қолдануды негіздей отырып, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы шешім қабылдауы;

      2) тапсырыс берушінің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауы;

      3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарын, орны мен мерзімдерін, ақы төлеу шарттары мен мерзімдерін әзірлеуі;

      4) тапсырыс берушінің сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін, сондай-ақ тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету шарттарын, орны мен мерзімдерін, оларға ақы төлеу шарттары мен мерзімдерін бекітуі;

       5) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті өнім берушіге Заңның 40-бабының 1-тармағында көзделген мәліметтерді көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру жіберуі;

      6) әлеуеттi өнiм берушi ұсынған, бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу осы Қағидалардың 105-тармағының 2) тармақшасының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, әлеуеттi өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн, оның бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысуға ұсынатын бағасының негiздемесін растайтын құжаттарды тапсырыс берушінің және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының қарауы;

       7) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ресімдеуі;

      8) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бір көзден алу тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттаманы тапсырыс берушіге ұсынуы.

      Заңның 39-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында көзделген негіздер бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеуі және тапсырыс берушінің бекітуі талап етілмейді. Мұндай жағдайда сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі, сондай-ақ өтпеді деп танылған конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың конкурстық құжаттамасында көзделген тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің шарттары, орны мен мерзімі және оларға ақы төлеу шарттары қолданылады.

      109. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеу үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған жағдайда сарапшыны не сараптау комиссиясын тартады. Сарапшыны не сараптау комиссиясын тарту осы Қағидалардың 24 және 25-тармақтарында белгіленген шарттарда және тәртіппен жүзеге асырылады.

       110. Тапсырыс беруші бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге жазбаша нысанда Заңның 40-бабының 1-тармағына сәйкес ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру жібереді.

      111. Осы Қағидалардың 105-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда, сұрау салу жіберілетін әлеуетті өнім берушіні тапсырыс беруші айқындайды.

      Осы Қағидалардың 105-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда, конкурстық өтінім берген әлеуетті өнім берушіге сұрау салу жіберіледі.

      112. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 06.05.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      113. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өтпеді деп тану негізінде бір көзден алу шарты туралы әлеуетті өнім берушіге жіберілетін ақпарат өтпеді деп танылған конкурстың конкурстық құжаттамасына сәйкес болуға тиіс.

      Бұл ретте, әлеуетті өнім берушіге жіберілетін ақпаратта бір көзден сатып алу шарттарында тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау мерзімдері қамтылуға тиіс. Осы мерзімдер конкурстық құжаттамада және мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасында белгіленген мерзімдерден артық болуы мүмкін, бірақ күнтізбелік он бес күннен аспайды.

       114. Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы ұсынысты қабылдаған жағдайда әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға біліктілік талаптарына сәйкестігін, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу процесіне байланысты шектеулердің жоқтығын растайтын құжаттарды, ұсынылып отырған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, өзінің жазбаша келісімін, сондай-ақ жеткізілетін тауарлар, орындалатын жұмыстар, көрсетілетін қызметтер үшін әлеуетті өнім беруші ұсынатын бағаны оның негіздемесімен қоса береді.

       Баға негіздемесінде әлеуеттi өнiм берушiнiң тасымалдауға, сақтандыруға, кеден бажын, салықтарды (ҚҚС-сыз), төлемдер мен алымдарды, жиынтықтаушы бөлшектер мен мiндеттi қосалқы бөлшектер құнын, пайдаланудың бастапқы мерзiмi iшiнде бiр өлшем бiрлiгiне қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды, басқа да шығыстарды қоса алғанда, жеткізу ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер құнының есебі қамтылуға тиіс.

      Егер функционалдық және басқа да сипаттамалары неғұрлым үздік тауарлар мен көрсетілетін қызметтер ұсынылса, сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер және (немесе) жұмыстарды үздік материалдардан орындау ұсынылса, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ұсынған техникалық ерекшелікке сәйкес болмауына жол беріледі.

      115. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы тапсырыс берушіге қол қою үшін берілетін бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттаманы ресімдейді, онда мынадай ақпарат қамтылуға тиіс:

      1) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі;

      2) бір көзден алу тәсілімен сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы;

      3) әлеуеттi өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгi туралы;

      4) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалатын өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы.

      Бiр көзден алу тәсiлімен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға ұйымдастырушының бiрiншi басшысы айқындаған, бiрiншi басшының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам қол қояды.

      116. Егер тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін сараптау комиссиясы не сарапшы бекітілген жағдайда, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға сараптамалық қорытынды қоса беріледі.

      117. Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу:

      1) егер әлеуеттi өнiм берушi ұсынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң бағасы осы сатып алуды жүзеге асыру үшiн бөлiнген сомадан асып түскен;

      2) әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;

      3) әлеуетті өнім беруші қатысудан бас тартқан;

      4) әлеуетті өнім беруші техникалық, сапалық және функционалдық сипаттамалары неғұрлым үздік техникалық ерекшелікті ұсынған жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушінің техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған жағдайларда өтпеді деп танылады.

6. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт

1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

      118. Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындысы шығарылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес үлгі шартқа сәйкес жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының екі данасын өнім берушіге жібереді, оған тапсырыс беруші қол қоюға және тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі әр парағын дәйектеуге тиіс.

      119. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші күнтізбелік отыз күн ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол қоймаса не мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбесе, жеңімпаз мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасын екінші орын алған әлеуетті өнім берушіге жібереді, оған екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қол қоюға тиіс.

      120. Егер тапсырыс берушінің қолы қойылған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа екінші орын алған әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

      121. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізеді.

       Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету осы Қағидалардың 99-тармағында көзделген тәртіппен өткізілген конкурстың қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда енгізілмейді.

       122. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім беруші жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындауға кепілдік ретінде енгізеді.

      123. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.

      Егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төлеу көзделген жағдайда, әлеуетті өнім беруші шартты орындауды қамтамасыз етумен бірге авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді. Бұл ретте, әлеуетті өнiм беруші авансты төлеуден бас тартуға құқығы бар.

       Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына қарай тапсырыс беруші өнім берушінің жазбаша хабарламасы бойынша авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттiк сатып алу туралы шартта көзделген орындалған міндеттемелерге барабар азайтады.

      Заңның 39-бабы 3-тармағының негізінде мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда, тапсырыс беруші авансты қамтамасыз етуді енгізу туралы талап белгілеуге құқылы.

       124. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

       1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;

      2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес банк кепілдігін;

      3) Заңның 43-бабы 11-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдайды.

       125. Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін өнім берушінің үшінші тұлғаларда енгізілген кепілдік ақшалай жарнаға тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді.

       126. Тапсырыс берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.

      127. Тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шартта көрсетілген мерзімде немесе өнім беруші шарттық міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.

      Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерiнiң) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес тұлғалар кірісіне төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

      128. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсырыс беруші шарттық міндеттемелерді өнім берушінің орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарт бұзылған жағдайда өнім берушіге қайтармайды.

      Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету тиiстi бюджет, мемлекеттiк кәсiпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.

      129. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу шарттарын қамтуға тиіс.

      130. Мемлекеттік сатып алу жеңімпазымен жасалған жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартта жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлермен не мемлекеттік сатып алу жеңімпазы конкурсқа қатысуға өтінімінде көрсеткен қызметтерді көрсету бойынша бірлесіп орындаушылармен жасалған шарттардың көшірмелерін тапсырыс берушіге ұсыну туралы талап қамтылды.

      131. Тапсырыс берушілер дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) жүз пайызы мемлекетке тиесілі және өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтарында белгіленген акционерлік қоғамдармен және шаруашылық серіктестіктермен олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған таралуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге шарт жасасқан жағдайда, мұндай акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер сатып алуды осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

2. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау

      132. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау кезінде тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) атауы, саны, сапасы, техникалық ерекшелігі, құны, оларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) орны мен мерзімдері мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мазмұнына сәйкес болуға тиіс.

      133. Тапсырыс беруші мен өнім беруші көрсетілген шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін толық орындаған жағдайда шарт орындалған болып есептеледі.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша


Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың _______ жылға арналған жылдық жоспары/Тауарларды,

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың _______ жылға арналған алдын ала жылдық

жоспары (көрсетілген мәндердің біреуін таңдау керек)


Жалпы мәліметтер

Тапсырыс берушінің БСН

Мемлекеттік мекемелер үшін

Тапсырыс берушінің атауы (мемлекеттік тілде)

Тапсырыс берушінің атауы (орыс тілінде)

Қаржы жылы

 

ММ коды

қор

 

1

2

3

4

5

6

 

 


 


 


  Бекітемін:   

___________________________

(тапсырыс берушінің толық
атауын және оның лауазымды
адамының Тегін, атын, әкесінің
атын (бар болса) көрсету керек)


Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жоспары


Р/с №

Жоспар тармағының типі

Ұйымдастырушының БСН

Мемлекеттік мекемелер үшін

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Қаржыландыру көзі

1

2

3

4

5

6

7

8

      кестенің жалғасы

Сатып алу нысанасының түрі

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілдегі атауы

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілде қысқаша сипаттамасы (сипаты)

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі қысқаша сипаттамасы (сипаты)

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Қосымша сипаттама (мемлекеттік тілде)*

Қосымша сипаттама (орыс тілінде)*

Сатып алу тәсілі

Өлшем бірлігі

Саны, көлемі

Бір бірлігі үшін бағасы**, теңге

Сатып алу үшін бекітілген жалпы сомасы **, теңге

14

15

16

17

18

19

20

      кестенің жалғасы

Үш жылдық кезеңнің бірінші жылына бекітілген сома

Үш жылдық кезеңнің екінші жылына арналған болжамды сома **, теңге

Үш жылдық кезеңнің үшінші жылына арналған болжамды сома **, теңге

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)

Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны (ӘАБК сәйкес елді мекеннің коды)

Аванстық төлемнің мөлшері, %

21

22

23

24

25

26

27

      * толтыру міндетті емес

      ** 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер соманы ҚҚС есепке алмай көрсетеді. Бұл талап 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушілер болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындар мен дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар немесе олармен үлестес заңды тұлғалар үшін міндетті болып табылады.Ерекше тәртіпті қолдана отырып,
 мемлекеттік сатып алуды  жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша


Бекітемін:

      ________________________________

      (тапсырыс берушінің толық атауын

      және осы конкурстық құжаттаманы

       бекіткен оның лауазымды   

       адамының Т.А.Ә. (бар болса) 

       көрсету керек)        

       20__жылғы "___" _________  

       № _______ шешім       

 Мемлекеттік сатып алу бойынша үлгілік конкурстық құжаттама


      ___________________________________________________________________

       (конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың атауын

      көрсету керек)

      Тапсырыс беруші ______________________________________________

                        (тапсырыс берушінің толық атауын, орналасқан жерін,

      БСН, банктік деректемелерін көрсету керек)

      Тапсырыс берушінің өкілі____________________________________

      (тапсырыс берушінің өкілі – лауазымды адамының Т.А.Ә. (бар

      болса), байланыс телефондарын және болса, электрондық поштасының

      мекенжайын көрсету керек)

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы

       __________________________________________________________________

      (толық атауын, орналасқан жерін, БСН, банктік деректемелерін көрсету керек)

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі

      __________________________________________________________________

      (лауазымын, байланыс телефондарын және болса электрондық поштасының

       мекенжайын қоса алғанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының

      өкілі лауазымды адамының Т.А.Ә. (бар болса) көрсету керек)

      Конкурстық құжаттаманың құны __________________________________

      (конкурстық құжаттаманың құнын теңгемен көрсету керек не егер

      конкурстық құжаттаманы ұсынғаны үшін төлем алу көзделмесе, онда бұл

      тармақты мынадай редакцияда жазу керек: "Конкурстық құжаттама тегін

      беріледі").

 1. Жалпы ережелер

      1. Конкурс (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауын көрсету керек) өнім берушіні (өнім берушілерді) таңдау мақсатында өткізіледі.

      2. Тауарды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алу жөніндегі осы конкурс (лот) үшін бөлінген сома ____ теңгені құрайды.

      3. Осы конкурстық құжаттама мыналарды қамтиды:

       1) лот нөмірін, өлшем бірлігін, санын, жеткізу шарттарын, жеткізу мерзімі мен орнын, төлем шарттары мен сатып алу үшін бөлінген соманы көрсете отырып, үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі;

      2) осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, техникалық ерекшелік. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте техникалық ерекшелік жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды ұсыну туралы өнім берушілерге қойылатын талап қамтылуы тиіс.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс. Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс;

       3) осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға өтінімдер;

       4) осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер;

      5) объектілерді салуға не қайта жаңартуға байланысты жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада жұмыстарды орындау кезеңдерін, түрлерін және көлемін, сондай-ақ егер жобалау алдындағы құжаттамаға сәйкес оларды орындау мерзімі бір қаржы жылынан асатын болса, әрбір қаржы жылындағы осындай жұмыстарды мемлекеттік сатып алудың сомасын көрсетеді.

       4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді төменде санамаланған нысандардың бірінде енгізеді:

      1) мынадай ______________ (тапсырыс берушінің не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотының толық деректемелерін көрсету керек) банк шотына орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасын;

       2) осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес банк кепілдігі.

      5. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа қатысуға өтінімнің өзінің мерзімінен кем болмауға тиіс.

 2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық
құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілерге оның ережелерін түсіндіруі

      6. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші 20__жылғы "__"___________ _______ сағ.___ мин. кешіктірмей конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге құқылы. Әлеуетті өнім берушілердің сұрау салулары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мынадай деректемелері бойынша жіберіледі: (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының пошта мекенжайы, сұрау салуларды қабылдау жүргізілетін бөлімшені және бөлме нөмірін көрсету керек).

       7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жауап береді және сұрау салу кімнен тіркелгенін көрсетпестен, мәліметтері конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген тұлғаларға конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіруді жібереді.

      8. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған жағдайда, бірақ 20__жылғы "__"___________ _______ сағ.___ мин. мерзімнен кешіктірмей өз бастамасымен немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін берген әлеуетті өнім берушінің сұрау салуына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге тиіс. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу конкурстық құжаттаманы бекітудегі сияқты тәртіппен ресімделеді.

      Енгізілген өзгерістердің міндетті күші болады және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы оларды конкурстық құжаттамаға өзгерістер бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен аспайтын мерзімде өтеусіз негізде конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім берушілерге жібереді. Бұл ретте конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерде осы өзгерістерді әлеуетті өнім берушілердің есепке алуы үшін кемінде күнтізбелік он күн мерзімге ұзартады.

      9. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмелері берілген әлеуетті өнім берушілермен не олардың уәкілетті өкілдерімен конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру үшін _____ (кездесу өтетін орынды, күні мен уақытын көрсету керек) кездесу өткізеді.

      10. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілермен кездесудің хаттамасын жасайды, онда әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы ұсынылған сұрау салулары көзін көрсетпей, сондай-ақ осы сұрау салуларға жауаптар көрсетіледі. Хаттама әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей конкурстық комиссияға және конкурстық құжаттама алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналында көрсетілген пошта деректемелері бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін берген әлеуетті өнім берушілердің бәріне жіберіледі.

 3. Конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар және конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған конверттерді әлеуетті өнім берушілердің ұсынуы
1. Конкурсқа қатысуға өтінім

       11. Конкурсқа қатысуға өтінім конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің осы конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды беруді жүзеге асыруға (жұмысты орындауға, қызметтерді көрсетуге) келісім білдіру нысаны болып табылады.

      12. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға беретін конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтуға тиіс:

       1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес толтырған және әлеуетті өнім беруші қол қойған өтінім;

      2) әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттардың тізбесі:

      құқық қабілеттілікті (заңды тұлғалар үшін) растайтын нотариат куәландырған құжаттар, жеке куәліктің көшірмесі (жеке тұлға үшін). Бұл ретте дара кәсіпкер ретінде тіркеудің бар болуы жөніндегі ақпаратты тапсырыс беруші қажет болған кезде www.kgd.gov.kz сайтындағы "Электрондық сервис/салық төлеушілерді іздеу" қосымша парағынан алады;

      заңды тұлға қызметті үлгілік жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариат куәландырған көшiрмесiн ұсынады, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасымен сауда тiзiлiмiнен нотариат куәландырған, заңдастырылған үзiндi көшiрмені ұсынады;

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген), олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі рұқсаттар (хабарламалар) (мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшiрмелерiн ұсынады);

      сатып алынатын тауарларды өндіруге, өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттерінің, куәліктерінің, сертификаттарының, басқа құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың нотариат куәландырған көшірмесі (егер заңды тұлға қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариат куәландырған көшірмесі);

      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариат куәландырған үзіндіні не конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілген акция ұстаушылардың тізілімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасы;

      конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде алынған салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтер;

      әлеуетті өнім беруші төлем қабілеттілігі туралы біліктілік талабына сәйкестігін шарттың орындалуын қамтамасыз етуді кепілді ақшалай жарна немесе Қазақстан Республикасының бір не бірнеше резидент банктерінің банк кепілдігі немесе өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты түрінде беру арқылы растауға құқылы;

       мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз ету әлеуетті өнім берушілерге мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толық орындау үшін конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге беріледі;

       осы үлгiлік конкурстық құжаттамаға 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес мемлекеттiк сатып алу процесіне қатысуға арналған бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер;

      егер әлеуетті өнім беруші жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларды) тартуды көздеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады;

      осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің түрлері.

      Ескертпе: жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету үшін қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) берілуі мүмкін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс.

      Осы талап Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес операторлар болып белгіленген заңды тұлғалармен Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалған жағдайларда қолданылмайды.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруіне тыйым салынады;

      3) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, техникалық ерекшелік. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, осы үлгілік конкурстық құжаттамаға 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік сатып алуды нормалау, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, көрсетілетін қызметтердің мерзімдері мен көлемдері, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған шығыстарға берілетін сапа кепілдіктерін, тауарды жеткізу, жұмысты орындау, көрсетілетін қызметтерді көрсету ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Ескертпе: жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың шарттарымен келісетіні туралы хат ұсынады;

      4) банк кепілдігі не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына орналастырылатын кепілдік берілген ақшалай жарнаны растайтын төлем құжаты түрінде Заңда белгіленген мөлшерде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету;

      5) әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою және конкурстық комиссияның отырыстарына қатысу құқығына берілетін сенімхат;

      6) жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде әлеуетті өнім беруші белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама шарттарымен келісетіні туралы хат ұсынады.

 2. Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар

      13. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тігілген түрде, беттерін нөмірлеп береді және соңғы бетін өзінің қолын қойып, мөрмен (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) куәландырады.

      Конкурсқа қатысуға өтінімнің техникалық бөлігі (тігілген түрде, беттері нөмірленіп, соңғы беті әлеуетті өнім берушінің қолымен және мөрімен (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) куәландырылған түрде) және конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы жеке беріледі.

      14. Конкурсқа қатысуға өтінім басып шығарылуға немесе өшірілмейтін сиямен жазылуға және оған әлеуетті өнім беруші қол қоюға және мөрімен бекітуге (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) тиіс.

      15. Әлеуетті өнім берушінің грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзетуі қажет болған жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімде жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс.

      16. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді конвертке салып желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошта мекенжайы (егер ол "кешіккен" болып жарияланатын болса, конкурсқа қатысуға өтінімді ашпай қайтару мақсатында), мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошта мекенжайы, конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "(конкурстың атауын көрсету керек) сатып алу жөніндегі конкурс" және "(конкурсқа қатысуға өтінім ашылатын күн мен уақытты көрсету керек) дейін ашпаңыз".

 3. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

      17. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қолма-қол немесе (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық пошта мекенжайы, бөлме нөмірі, конкурсқа қатысуға өтінімді қабылдау мен тіркеуге жауапты адамның (адамдардың) Т.А.Ә. (бар болса) көрсету керек) мекенжайы бойынша тапсырысты пошта байланысын пайдалана отырып, (конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күні мен уақытын көрсету керек) қоса алғандағы мерзімге дейін береді.

      18. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін алған конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылмайды және конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерде көрсетілген деректемелер бойынша оларды ұсынған әлеуетті өнім берушіге не алғаны туралы қолхатпен әлеуетті өнім берушілердің тиісті уәкілетті өкілдеріне жеке өздеріне қайтарылады.

      19. Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері ұсынған конкурсқа қатысуға өтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жауапты адамы, ал тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайларда – конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, тиісті журналға тіркейді.

      20. Осы конкурстық құжаттамада көзделген конкурсқа қатысуға өтінімдерді ресімдеуге қойылатын талаптар бұзылған конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер қабылдауға және тіркелуге жатпайды.

 4. Конкурстық өтінімдерді өзгерту және оларды қайтарып алу

      21. Әлеуетті өнім беруші өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпай, конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурсқа қатысуға өзінің өтінімін өзгертуіне немесе қайтарып алуына болады. Өзгерістер енгізу конкурсқа қатысуға өтінімнің өзі сияқты дайындалуға, желімделуге және ұсынылуға тиіс.

      Конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атына еркін нысандағы өтініш түрінде ресімделеді, оған әлеуетті өнім берушінің қолы қойылады және мөрмен бекітіледі (жеке тұлға үшін егер осындай болса).

      Конкурсқа қатысуға өтінімге өзгеріс енгізу не конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін алса, жарамды болып табылады.

      22. Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, сол сияқты оларды қайтарып алуға жол берілмейді.

      23. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада белгіленген конкурсқа қатысуға өтінімдердің қолданылу мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, қажет болған жағдайда, нақты уақыт кезеңіне өтінімнің қолданылу мерзімін ұзарту туралы әлеуетті өнім берушілерге сұрау салу жібереді. Әлеуетті өнім беруші мыналарға:

      1) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімінің мерзімі ішінде конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға;

      2) мұндай өтінімнің қолданылу мерзімі өткеннен кейін өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарып алуға құқығын жоғалтпастан, мұндай сұрау салуды қабылдамауға құқылы.

      24. Өзінің конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуымен байланысты барлық шығыстарды әлеуетті өнім беруші көтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы, сарапшы конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нәтижелеріне қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

 5. Конкурстық тәсілмен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған конверттерді конкурстық комиссияның ашуы

      25. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуды конкурстық комиссия келген барлық әлеуетті өнім берушілердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен жүргізеді (конкурс өткізілетіні туралы хабарландыруда (хабарламада) конкурстық өтінімдер ашылатын және көрсетілген конкурстық комиссияның отырысы өткізілетін күнін, уақытын және орнын көрсету керек). Конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі мен конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу арасындағы кезең екі сағаттан аспауға тиіс.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарландыруында (хабарламасында) және осы конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде және тәртіппен ұсынылған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері салынған конверттер ашылуға жатады.

      Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа қатысуға бiр ғана өтiнiм берілсе, онда конкурсқа қатысуға арналған бұл өтiнiм де ашылады және қаралады.

      26. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне қатысып отырған әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері өздерінің қатысуын растай отырып, олардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарды көрсетуге және әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналына тіркелуге тиіс (тіркелетін орнын, күні және уақытын көрсету керек, бұл уақыт конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашатын уақыттан бұрын болуға тиіс, ал тіркеу орны конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі өткізілетін орынмен бірдей болуға тиіс).

      27. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысып отырған әлеуетті өнім берушілердің және оның уәкілетті өкілдерінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің, конкурстық комиссияның, конкурстық комиссия хатшысының қызметіне араласуына жол берілмейді.

      28. Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысында:

       1) осы конкурстық құжаттамада ол туралы мәліметтер көрсетілген мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы және тапсырыс беруші бір тараптан әрекет еткен жағдайда – конкурстық комиссияның хатшысы қатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:

       конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы;

       конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілердің саны;

      әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуының болуы не болмауы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізуі;

      конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу фактісінің болуы не болмауы, сондай-ақ себептері;

      белгіленген мерзімде тиісті тіркеу журналында тіркелген конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өтінім берушілер;

      2) конкурстық комиссияның төрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан төраға айқындаған тұлға:

      конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашады және өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі мен олардың қысқаша мазмұнын жария етеді;

      3) конкурстық комиссияның хатшысы:

      конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді;

      әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдерін конкурстық комиссия отырысының көрсетілген хаттамасының көшірмесін алуға болатын мерзім туралы хабардар етеді.

      Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтiнiмдер салынған конверттердi ашу жөніндегі отырысының хаттамасына отырысқа қатысып отырған конкурстық комиссия мүшелерiнің бәрі, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және әр парағын дәйектейді.

      Көрсетілген отырыс хаттамасының көшірмесі конкурстық комиссияның отырысы өткізілген күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуетті өнім берушілерге немесе конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысқан олардың уәкілетті өкілдеріне, ал болмағандарға – олардың жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде беріледі.

 6. Конкурстық тәсілмен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді олардың конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан конкурстық комиссияның қарауы және әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу

      29. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілердің арасынан біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтау және оларды конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.

      30. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда сұратуға;

      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда сұратуға құқылы.

      Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған әрекеттері түсініледі.

      Егер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық комиссия оны конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретін деп қарайды.

      31. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушіні мынадай:

      1) әлеуетті өнім берушінің және ол тартқан жұмыстардың не көрсетілетін қызметтердің қосалқы мердігерінің (бірлесіп орындаушысының) біліктілік талаптарына сәйкестігін растауға арналған құжатты (құжаттарды) әлеуетті өнім беруші ұсынбаған;

      2) әлеуетті өнім беруші өзі тартқан қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ сәйкессіздігін растау үшін ұсынған құжаттарда қамтылған ақпарат негізінде біліктілік талаптарына сәйкессіздік фактісі анықталған;

      3) біліктілік талаптары жөнінде дәйексіз ақпарат ұсынған жағдайларда біліктілік талаптарына сәйкес емес деп таниды.

       Әлеуеттi өнiм берушiнi Заңның 10-бабының 1-тармағында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берiлмейдi.

      Өтінімді қамтамасыз ету соманың бір пайызынан астам мөлшерде енгізілген жағдайда, конкурстық комиссия енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп таниды.

       32. Конкурстық комиссия мынадай:

      1) банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi жеткiлiксiз болған;

      2) конкурстық комиссияға:

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;

      қатысу үшiн банктік кепілдік түрінде берілген өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлетiн тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың атауын;

      банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін және (немесе) өтiнiмдi қамтамасыз ету сомасын, сондай-ақ оны беру шарттарын;

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;

      пайдасына конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін тұлғаны айқындауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болмауынан көрініс табатын конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісті түрде ресімделмеген.

      3) конкурсқа бөлінген соманың кемінде бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілген жағдайларда, енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес емес деп таниды.

      Өзге негіздер бойынша конкурсқа қатысуға өтінімге енгізілген қамтамасыз етуді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берілмейді.

      33. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші, егер:

      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сәйкес емес деп айқындалса;

       2) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса не ол тартқан қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) Заңның 6-бабы 1-тармағының 7), 8), 9) және 10) тармақшаларының талаптарын бұзса;

      3) конкурсқа қатысуға арналған оның өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы болып танылмайды).

      Егер әлеуетті өнім беруші осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген негіздемелер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмесе, онда:

       конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада осындай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдамау негіздемесі көрсетіледі;

      Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілуге жатады.

      34. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:

      1) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін, конкурсқа қатысуға жіберілетін (конкурсқа қатысушылар) әлеуетті өнім берушілерді айқындайды;

      2) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді;

      Әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес болған жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттама ресімделмейді;

      3) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді және конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің (конкурсқа қатысушылардың) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсыныстарын беретін күнін, уақытын, орнын айқындайды.

      35. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды, әр парағын дәйектейді.

      Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға отырысқа қатысып отырған мүшелердің бәрі, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық әлеуетті өнім берушілерге көрсетілген хаттаманың көшірмесін береді немесе жібереді. Конкурсқа қатысуға жіберу туралы конкурстық комиссияның шешіміне Заңның 47-бабында айқындалған тәртіппен шағымдануға болады.

 7. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстарын ресімдеуі

      36. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер (конкурсқа қатысушылар) ұсынатын конкурстық баға ұсыныстары мынадай түрде ресімделеді:

      1) конкурстық баға ұсынысының нысаны басып шығарылуға немесе өшірілмейтін сиямен жазылуға және оған әлеуетті өнім беруші қол қоюға және мөрімен бекітуге (жеке тұлға үшін, егер ол бар болса) тиіс;

      2) әлеуетті өнім берушінің грамматикалық қателерді түзетуі қажет болған жағдайларды қоспағанда, конкурстық баға ұсынысында жолдар арасында ешқандай кірістірмелер, өшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс;

       3) отандық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары теңгемен көрсетілуге тиіс.

      37. Әлеуетті өнім беруші он және одан да көп лотқа қатысқан жағдайда, конкурстық баға ұсынысын үлгілік конкурстық құжаттамаға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуға жол беріледі.

      Әлеуетті өнім беруші конкурстық баға ұсынысын конвертке салып желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "(конкурстың атауын көрсету керек) сатып алу жөніндегі конкурс" және "(конкурстық баға ұсыныстары ашылатын күн мен уақытты көрсету керек) дейін ашпаңыз".

      Конкурсқа қатысушының біреуден артық конкурстық баға ұсынысын беруіне, сол сияқты конкурстық баға ұсынысын кері қайтарып алуына және (немесе) ұсынылған конкурстық баға ұсынысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуіне жол берілмейді.

 8. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын конкурстық комиссияның бағалауы мен салыстыруы және конкурс жеңімпазын анықтау

       38. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген күні, уақытта және орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру бойынша отырыс өткізеді.

      Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген мерзім өткенге дейін конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ұсынған конкурсқа қатысушылар туралы мәліметтерді конкурстық комиссия конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына хронологиялық тәртіппен енгізеді.

      Конкурстық комиссияның отырысында конкурстық комиссияның төрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің арасынан төраға айқындаған тұлға:

      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді хронологиялық тіркелу тәртібімен ашады;

      конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын хронологиялық тіркелу тәртібімен жариялайды;

      конкурстық баға ұсыныстары бар ашылған конверттерді конкурстық комиссияның хатшысына береді.

      39. Конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері, қажет болған жағдайда, конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердің мазмұнымен танысады.

      40. Қажет болған кезде конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссия отырысына қатысады.

      41. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімін жеңілдету үшін конкурстық комиссия әртүрлі валютада берілген конкурстық баға ұсыныстарының (конкурсқа қатысушылардың) барлық бағаларын Қазақстан Республикасының валютасына – конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы болатын күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша теңгеге аударады.

       42. Конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысушылардың осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды конкурс тәсілімен жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан асып түсетін конкурстық баға ұсыныстарын қабылдамайды;

       2) егер оның бағасы демпингтік болып табылса, конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысын қабылдамайды;

      3) ең төмен баға негізінде конкурстың жеңімпазын айқындайды.

      43. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және конкурс жеңiмпазын анықтау нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы ресiмдейдi, оның конкурстық комиссияның отырысына қатысқан мүшелерiнің бәрі, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды, әр парағын дәйектейді.

      44. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті өнім берушінің жазбаша сұрау салуын алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей оған конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін өтеусіз негізде ұсынуға міндетті.

 9. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару

      45. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге мынадай:

      1) осы әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмiн конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған;

      2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған (аталған жағдай конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуеттi өнiм берушiлерге қолданылмайды);

       3) конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылған (аталған жағдай конкурс жеңiмпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды);

      4) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және конкурс жеңiмпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзген;

      5) әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi өткен жағдайлардың бірі орын алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарып береді.

       46. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

      1) әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алған не өзгерткен және (немесе) толықтырған;

      2) конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде табыс етпеген не керi қайтарып алған;

      3) конкурс жеңiмпазы деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған;

      4) конкурс жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

 10. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

      47. Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды/көрсетiлетiн қызметтердi) мемлекеттiк сатып алу туралы үлгi шарт негiзiнде тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына тапсырыс беруші қол қояды және өнім берушіге жібереді.

      Бұл ретте шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге кеткен мерзімнен кем болмауға, бірақ күнтізбелік он бес күннен аз болмауға тиіс.

      48. Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім берушіге қайтарады.

      Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерiнiң) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес тұлғалар кірісіне төлеу фактісі белгіленген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қайтарады.

       49. Заңның 43-бабының 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт оны бiр қаржы жылынан артық мерзiмге жасасу туралы ережелердi қамтиды.

      50. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы жағдайларды қамтиды.

      51. Отандық тауар өндірушілермен және отандық жұмыстарды орындаушылармен, қызметтерді көрсетушілермен шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені, жұмыстарды орындағаны, қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу шартын қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

      52. Егер жеңімпаз деп танылған әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде қол қойылған мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған болып танылады.

       53. Мемлекеттік сатып алу жеңімпазы болып айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс беруші:

      1) ол енгiзген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгiнедi;

      2) мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруы арқылы келтірілген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымша

 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі

      _____________________________ мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс (толық атауын көрсету керек)

 Лот
 №

Тапсырыс берушінің атауы

 Тауарлардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) атауы

 Өлшем бірлігі

 Саны, көлемі

 Беру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес)

 Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі

 Тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны

 Аванстық төлем мөлшері, %

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген сома (№ лот бойынша), теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10(Тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сипаттамалары техникалық ерекшеліктерінде көрсетілетін жағдайда бұл бағанда тауардың (жұмыстың не көрсетілетін қызметтің) қысқаша атауы және әрбір позиция бойынша техникалық ерекшеліктің нақты бөліміне сілтеме көрсетіледі)

      * Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшеліктерде көрсетіледі.

            Ұйымдастырушы                Мемлекеттік сатып алуға

            басшысының лауазымы,         тапсырыс беруші

            Т.А.Ә. (бар болса) және қолы    басшысының лауазымы,

                                                      Т.А.Ә. (бар болса) және қолы

      _______________/___________/        _____________/______________/

      Күні______________                  Күні______________

      М.О.                                М.О.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымша

 

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

      Конкурстың № __________________________________________________

      Конкурстың атауы ______________________________________________

      Лоттың № ______________________________________________________

      Лоттың атауы __________________________________________________

      Техникалық ерекшелік сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, әзірленеді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте техникалық ерекшелікте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды ұсыну туралы өнім берушілерге қойылатын талап қамтылуға тиіс.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс. Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс.

      Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кезде оларды әзірлеу туралы техникалық тапсырмада есептеу мен жобалау кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық және үкіметтік емес стандарттарына (бар болса) сәйкес келетін материалдар мен жабдықты қолдану туралы талап көрсетілуге тиіс.

      Тауарларға, көрсетілетін қызметтерге техникалық ерекшелікте функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының сипатталуы функционалдық шектерді, техникалық сипаттама параметрлерін, тауардың мақсатын және тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің пайдаланылу талаптарын қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуге тиіс.

      Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте тауарларды тапсырыс берушіге жеткізу кезінде қажетті ілеспе көрсетілетін қызметтер (монтаждау, ретке келтіру, оқыту, тауарларды тексеру және сынақтан өткізу және тағы басқа) мен олар көрсетілетін орын, тауардың шыққан жылы, кепілдік мерзімі көрсетіледі.

      Көрсетілу сапасы осындай қызметтерді тікелей көрсететін қызметкердің біліктілігіне байланысты қызметтер сатып алынған жағдайда, техникалық ерекшелікте жұмыскерге қойылатын, оған жүктелетін міндеттерді орындау үшін қажетті оның кәсіптік даярлық деңгейі мен бейінін, жұмыс өтілін айқындайтын талаптардың сипаты беріледі.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша

 


Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (әлеуетті өнім беруші әрбір лотқа бөлек ұсынады)

      Конкурстың № __________________________________________________________

      Конкурстың атауы _______________________________________________________


Лоттың №


Лоттың атауы


Тауардың атауы (маркасын, моделін, түрін және/немесе тауар белгісін не қызмет көрсету белгісін және т.б. көрсете отырып)


Шығарылған елі


Дайындаушы зауыт


Шығарылған жылы


Кепілдік мерзімі (бар болса) (ай)


Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын сипаттау


Конкурстық құжаттаманың (техникалық ерекшеліктің) талаптарына тауардың сәйкестігін растайтын өзге де мәліметтер.


      Техникалық ерекшелік сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттар, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар көрсетіле отырып, әзірленеді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Бұл ретте техникалық ерекшелікте Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды ұсыну туралы өнім берушілерге қойылатын талап қамтылуға тиіс.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаСатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшеліктері

      __________________________мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс.

       (толық атауын көрсету керек)

      Техникалық ерекшелік қажетті ерекшеліктерді, жоспарларды, сызбаларды, эскиздерді қосқанда сатып алынатын жұмыстардың талап етілетін техникалық және сапалы сипаттамаларын толық сипатымен және ұлттық стандарттарды, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын жұмыстарға мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып, әзірленеді. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын жұмыстардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.

      Жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде конкурстық құжаттамада техникалық ерекшеліктің орнына белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттама қамтылуға тиіс. Бұл ретте мұндай мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыстарды орындау мерзімдері белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды орындау мерзімдеріне сәйкес келуге тиіс.

      Сондай-ақ, осы техникалық ерекшелікте мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы құрылыс алаңының, географиялық, инженерлік-геологиялық және басқа да ерекше табиғи жағдайлардың қысқаша сипатын, инфрақұрылым мен коммуникациялардың бар-жоғын, жергілікті ресурстардың сипатын, стандарттар мен техникалық нормативтер жүйесін береді және объектіні пайдалануға беруде қайшылықтарды болдырмайтын объектінің толық құрамын, аумақты инженерлік дайындауға, өндіріс технологиясы мен жабдықтауға, инженерлік қамтамасыз етуге, пайдаланылатын материалдар мен конструкцияларға, объектіні жарақтандыруға және т.б. талаптарды көрсетуге тиіс.

Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5-қосымша


 Конкурсқа қатысуға өтінім

 (заңды тұлғалар үшін)


      Кімге _______________________________________________________      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)

      Кімнен ______________________________________________________

      (әлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

 Әлеуетті өнім берушінің заңды, пошталық мекенжайы және байланыс телефондары


Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы


 Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә. (бар болса)      2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен (конкурстың толық атауын көрсету қажет) конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды (тауарларды) беруді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді – қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

       3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу жоқ екенін растайды.

       Сондай-ақ, осы арқылы әлеуетті өнім берушінің Заңның 43-бабы 19-тармағында көзделген мемлекеттік сатып алу (тауарды (тауарларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажеттісін көрсету керек) туралы шартты Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен бұзуға келісімін де білдіріледі.

      4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мен конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды (тауарларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажеттісін көрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар екенін растайды.

      Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

      5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдер ашылған күннен бастап ___күн ішінде қолданылады.

      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

      Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мөлшерде енгіземіз (егер конкурстық құжаттамада аванс төлеу көзделген болса).

      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тану туралы хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін орындайтын болады.

      ______________________________

      _________________/____________/

      (Әлеуетті өнім беруші заңды тұлғаның бірінші басшысының не оның орынбасарының лауазымы, Т.А.Ә. (бар болса) және қолы)

      Толтырылған күні _______________

      М.О.

Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаКонкурсқа қатысуға өтінім

  (жеке тұлға үшін)

      Кімге _______________________________________________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)

       Кімнен ______________________________________________________

                      (әлеуетті өнім берушінің атауы толық көрсетіледі)

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес Т.А.Ә. (бар болса)


 Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат деректері


 Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның тіркелген мекенжайы


 Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның іс жүзіндегі тұрғылықты мекенжайы


 Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурс нысанасына сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі


Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның банктік деректемелері (ЖСН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы


 Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның байланыс телефондары, пошталық мекенжайы мен электрондық поштасының мекенжайы (бар болса)      2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса) көрсетіледі) осы өтініммен конкурс тәсілімен өткізілетін (конкурстың толық атауы көрсетілсін) мемлекеттік сатып алуға әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды (тауарларды) жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді – қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

       3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген шектеулерді бұзу жоқ екенін растайды.

       Сондай-ақ, осы арқылы әлеуетті өнім берушінің Заңның 43-бабы  19-тармағында көзделген мемлекеттік сатып алу (тауарды (тауарларды), жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажеттісін көрсету керек) туралы шартты бұзуға келісімін де білдіріледі.

       4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мен конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берілетін тауарды (тауарларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді – қажеттісін көрсету керек) дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар екенін растайды.

       Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

       5. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдер ашылған күннен бастап ___күн ішінде қолданылады.

      6. Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда, біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгіземіз (егер конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

      Біздің конкурстық өтінім жеңді деп танылған жағдайда біз мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді авансқа тең мөлшерде енгіземіз (егер конкурстық құжаттамада аванс төлеу көзделген болса).

      7. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу сәтіне дейін конкурсқа қатысуға осы өтінім Сіздің оны жеңді деп тану туралы хабарламаңызбен бірге біздің арамыздағы міндетті шарт рөлін орындайтын болады.

      ______________________________

      _________________/____________/

      (Әлеуетті өнім беруші жеке тұлғаның Т.А.Ә. (бар болса) және оның қолы)

      Толтырылған күні ________________


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаБіліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші жұмыстарды сатып алу кезінде толтырады)

     

Конкурстың № ________________________________________________

      Конкурстың атауы _____________________________________________

      Лоттың № ____________________________________________________

      Лоттың атауы _________________________________________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәліметтер:

      Атауы _____________________________________________________

      БСН/ЖСН/СЖН/ТЕН____________________________________________

      2. Әлеуетті өнім беруші соңғы он бес жыл ішінде орындаған, конкурста сатып алынатындарға ұқсас (осындай) жұмыс көлемі, растаушы құжаттардың* көшірмелері (болған жағдайда толтырылады) қоса беріледі.

Жұмыстың атауы

Жұмыс орындалатын жер (объектінің орналасқан жері)

Тапсырыс берушінің атауы

Жұмыс аяқталатын жыл, ай

Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі

Шарттың құны, теңге

      3. Әлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың көшірмелермен қоса, жұмыстарды орындау үшін қажетті, конкурстық құжаттамада көзделген жабдықтың (механизмдер, машиналар) не ұқсас (қосымша) жабдықтың (механизмдер, машиналар) бар екендігі туралы мәліметтерді көрсетеді**.

Р/с №

Жабдықтың (механизмдердің, машиналардың) атауы

Қолда бар бірліктердің саны

Жай-күйі (жаңа, жақсы, нашар)

Меншікті (меншік құқығын растаушы құжаттарды қоса беру), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса беріледі)

Растаушы құжаттың атауы, күні мен нөмірі

      4. Растаушы құжаттардың көшірмелерімен қоса, еңбек ресурстары туралы мәліметтер**.

Р/с №

Жұмыскерлердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке куәлігінің көшірмесі қоса беріледі)

Лауазымы

Азаматтығы

Білімі туралы құжат бойынша біліктілігі (білімі туралы құжаттың көшірмесі қоса беріледі)

1

2

3

...

      Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескертпе:

      *егер конкурстың нысанасы құрылыс болса, орындалған жұмыстар және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің көшірмесі жұмыс тәжірибесін растау құжаты болып табылады;

      егер конкурстың нысанасы жұмыстың өзге түрі болса, орындалған жұмыстар актілерінің және шот-фактуралардың көшірмесі жұмыс тәжірибесін растау құжаты болып табылады;

      егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылса, жаңа объектілерді салудағы жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі;

      егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қайта жаңғырту болып табылса, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, объектілерді салудағы, бар объектілерді кеңейтудегі, жаңғыртудағы, техникалық қайта жасақтаудағы және қайта жаңғыртудағы жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

      егер конкурстың нысанасы күрделі жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салудағы, бар объектілерді кеңейтудегі, жаңғыртудағы, техникалық қайта жасақтаудағы және қайта жаңғыртудағы жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

      Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес айқындалған құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты және салалық тиесілілігі мен олардың техникалық және (немесе) технологиялық күрделілігі ескеріледі.

      **Растаушы құжаттардың көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарын иелену бөлігінде талаптар көзделмесе, растау құжаттарының көшірмелері ұсынылмайды.


 

Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымша


Біліктілік туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде толтырады)

      Конкурстың №_______________________

      Конкурстың атауы______________________

      Лоттың № ______________________

      Лоттың атауы ______________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәліметтер:

      Атауы ________________________________

      БСН/ЖСН/СЖН/СЕН ___________________

      2. Растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда толтырылады) көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) көрсеткен қызметінің көлемі.

Көрсетілген қызметтің атауы

Қызмет көрсету орны

Тапсырыс берушінің атауы

Қызмет көрсету жылы мен айы (__ бастап __дейін)

Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі

Шарттың құны, теңге      3. Әлеуетті өнім беруші қызметті көрсету үшін қажетті растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, конкурстық құжаттамада көзделген материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтерді көрсетеді.

Материалдық ресурстардың атауы

Қолда бар бірліктердің саны (дана)

Жай-күйі (жаңа, жақсы, нашар)

Жеке меншік (меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растаушы құжаттар қоса берілсін)

Растаушы құжаттың атауы, күні және нөмірі      4. Әлеуетті өнім беруші растаушы құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, осы конкурс (лот) бойынша қызметтерді көрсету мақсатында қажетті өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді көрсетеді.

 р/с

Қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қоса берілсін)

Осы конкурста сатып алынатын қызметтерді көрсету саласындағы жұмыс өтілі

Біліктілік туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен берілген күнін көрсетсін, олардың көшірмелері қоса берілсін)

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы


      егер қызметкерлерге және осындай қызметкерлердің болуы жөнінде қойылатын талаптар осы конкурс (лот) бойынша техникалық ерекшелікте көрсетілген болса толтырылады.


Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескертпе:

      1. Салық кодексінің 397-бабында көзделген көрсетілетін қызметтермен байланысты, сондай-ақ есебі сертификатталған есепке алу жүйелері (аспаптар) арқылы жүргізілетін қызметтерді, оның ішінде коммуналдық қызметтерді (сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау) және байланыс қызметтерін көрсетумен байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар шот-фактуралар көшірмесі болып табылады.

      2. Растаушы құжаттардың көшірмелерін беру конкурстық құжаттамада оларды көрсету көзделген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда растаушы құжаттардың көшірмелерін бермеуге де болады.

      3. Материалдық ресурстардың жалдау құқығын растайтын құжат жалдау шартының көшірмесі не алдын ала жалдау шартының көшірмесі болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген қызметтерді көрсету мерзімінен кем болмауы тиіс.

       4. Өтілі бойынша талап бар болған жағдайда, аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінді көшірмелері немесе жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер және 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 35-бабы 1), 2), 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттардың бірі қызметкердің өтілін растайтын құжат болып табылады.

      Бұл ретте қызметкердің соңғы он жылдағы өтілі ескеріледі.

      5. Материалдық ресурстардың қосалқы жалдау шарттарының көшірмелерін ұсынуға жол берілмейді.

      6. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде қызметтердің аяқталу жылы танылады.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 9-қосымша


Біліктілік туралы мәліметтер

(тауарларды сатып алған кезде әлеуетті өнім беруші толтырады)


      Конкурс № ______________________________

      Конкурстың атауы ______________________

      Лот № __________________________________

      Лоттың атауы ___________________________

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәліметтер:

      Атауы _________________________________

      БСН/ЖСН/ССН/СЕН _______________________

      2. Растаушы құжаттардың (бар болған жағдайда толтырылады) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, әлеуетті өнім берушінің соңғы он жыл ішінде жеткізген (шығарған), конкурста сатып алынатындарға ұқсас (сол сияқты) тауарлар көлемі.


Тауардың атауы

Алушының атауы

Тауарды жеткізу орны

Тауарды жеткізу күні

Растаушы құжаттың атауы, күні мен нөмірі

Шарттың құны, теңге
Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

      Ескертпе:

      Сатып алынатын тауарлар нарығында тауарлар мен шот-фактураларды қабылдап алу актілерінің көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады. 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін сатып алынатын тауарлар нарығында жұмыс тәжірибесі бар болса, жүкқұжаттар мен шот-фактуралардың көшірмелері де жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылуы мүмкін.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 10-қосымша


Банк кепілдігі 


      Банктің атауы:_______________________________________________

      (банктің атауы мен деректемелері)

      Кімге:_______________________________________________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

      № _________кепілдік міндеттеме

      ______________________________ ____ж. "___"______________

      (орналасқан жері)

      Біз, бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын,_________________,

                                         (әлеуетті өнім берушінің атауы)

      _________________________ұйымдастырған______________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)

      сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатыны және

      ___________________________________________________________________

      конкурс (лот/лоттар) бойынша тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы жеткізуді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайын екені туралы хабардар етілгенбіз.

      Жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі ________ж.

      "___"______________ конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді банк кепілдігі түрінде енгізуі көзделген.

      Осыған байланысты біз____________________осы арқылы Сіздің ақы

      (банктің атауы)

      төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім берушінің:

             конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алғанын не өзгерткенін және (немесе) толықтырғанын;

             конкурсқа қатысушы деп танылған тұлға белгіленген мерзімде өзінің конкурстық баға ұсынысын бермегенін не кері қайтарып алғанын;

             конкурстың жеңімпазы деп айқындалған тұлға мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғанын;

            мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімі туралы конкурстық құжаттамада белгіленген талаптарды орындамағанын не тиісінше орындамағанын жазбаша растауыңызды алғаннан соң Сіздің талап етуіңіз бойынша

      ____________________________________________________________

      (сома цифрмен және жазумен)

      тең соманы төлеуге кері қайтарып алынбайтын міндеттемені өзімізге аламыз.

      Осы кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күшіне енеді.

      Осы кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына дейін алмасақ, осы құжаттың бізге қайтарылуына немесе қайтарылмауына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі ұзартылса, онда осы кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

      Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      Кепілгердің қолы мен мөрі                  Күні мен мекенжайы


 

Үлгілік конкурстық құжаттамаға 11-қосымша


Берешектің жоқ екені туралы анықтама

       Ескерту. 11-қосымша алып тасталды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 910 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 12-қосымша


Конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету

кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ әлеуетті өнім беруші қосалқы

мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін

қызметтердің түрлері (конкурстың толық атауын көрсету керек) 


Р/с №

Қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) – заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушы) бизнес-сәйкестендіру нөмірі, оның толық заңды және пошта мекенжайы, байланыс телефоны

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) ақшалай мәндегі көлемі

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) пайыздық мәндегі көлеміОсы қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) бойынша барлығы


теңге


көлемінің %Осы қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) бойынша барлығы


теңге


көлем %-ы

Барлық қосалқы мердігерлер (бірлесіп орындаушылар) бойынша жиыны


теңге


көлем %-ы

      Осы арқылы конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер(лер)і (бірлесіп орындаушы(лар)ы) конкурс (конкурстың толық атауын көрсету керек) тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысу шарттары туралы өзінің хабардар екенін білдіреді және өзіне әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (бірлесіп орындаушыларына) қатысты бөлігінде конкурстық құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті қабылдайды.


Қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы) – заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) уәкілетті өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қолы
      Әлеуетті өнім беруші қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі жиынтығында орындалатын жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер көлемінің екіден бірінен аспауға тиіс.

      Осы талап Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес операторлар болып айқындалған заңды тұлғалармен Заңның 39-бабы 3-тармағының 36) тармақшасында көзделген мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу жағдайларына қолданылмайды.

      Бұл ретте қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау не қызметтерді көрсету көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) беруіне тыйым салынады.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 13-қосымша


 

Әлеуеттi өнiм берушi бағаларының кестесi

      _______________________________________________________

      (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы)

      (лоттың нөмірін көрсете отырып, әрбір лотқа жеке толтырылады)

Р/с

Мазмұны

 Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтердің атауы

1

Қысқаша сипаты


 2

Шығарылған елi (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер сатып алынатын кезде алып тасталады)


 3

Дайындаушы зауыт (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер сатып алынатын кезде алып тасталады)


 4

Өлшем бiрлiгi


 5

_______бiрлiктің бағасы ___________
ИНКОТЕРМС 2000 ___________
шарттарында (межелі пункті)


 6

Саны (көлемi)


 7

Бағасы, барлығы =__________5-жол х 6-жол, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды төлеуге, салықтарды (ҚҚС-сыз), төлемдер мен алымдарды төлеуге жұмсаған барлық шығыстарын, жиынтықтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектердің, пайдаланудың бастапқы мерзімінде өлшем бірлігіне қызмет көрсету құнын, басқа шығыстарды қосқанда


 8

 Алып тасталды - ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 910 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.       Бiз сiздердiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келiсемiз.

      ________________        _____________________________

            (Қолы)                  (лауазымы, Т.А.Ә. (бар болса)

            М.О.

      Ескертпе: "бағасы, барлығы" деген жолды конкурстық комиссия әлеуеттi өнiм берушiнiң барлық шығындарын ескере отырып айқындалған және қайта қарауға жатпайды деп қарайды.


Үлгілік конкурстық құжаттамаға 14-қосымшаӘлеуеттi өнiм берушi бағаларының кестесi ______________________________________________________ (әлеуетті өнім берушінің атауы) 


Лот №

Тауардың, жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы

Мазмұны

Қысқаша сипаттамасы

Шығарылған елі (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алатын кезде алып тастау керек)

Дайындаушы зауыт (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердi сатып алатын кезде алып тасталады)

Өлшем бірлігі

___________ ИНКОТЕРМС 2000
___________ шарттарында бiрлiктің бағасы
(межелі пункті)

Саны (көлемі)

Бағасы, барлығы =__________7-жол х 8-жол, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баждарды төлеуге, салықтарды (ҚҚС-сыз), төлемдер мен алымдарды төлеуге жұмсаған барлық шығыстарын, жиынтықтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектердің, пайдаланудың бастапқы мерзімінде өлшем бірлігіне қызмет көрсету құнын, басқа шығыстарды қосқанда


      Бiз сiздердiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызбен келiсемiз.

      ________________ ______________________________________

      (Қолы) (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Мөр орны (бар болса)

      Ескертпе: "бағасы, барлық" деген жолды конкурстық комиссия әлеуеттi өнiм берушiнiң барлық шығындарын есепке ала отырып айқындалған және қайта қарауға жатпайды деп қарайды.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 2-1-қосымша


Бекітемін

 ___________________________

(Тапсырыс берушінің толық атауын және оның

осы конкурстық құжаттаманы бекіткен лауазымды

 адамының тегі, аты, әкесінің аты 

(бар болса) көрсетіледі)20 ___ жылғы " " ___ № шешім Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі

көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша үлгі конкурстық құжаттама

      _________________________________________________________________________

      (конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың атауы)

      Тапсырыс беруші _______________________________________________________

      (тапсырыс берушінің толық атауы, орналасқан жері, БСК, банктік деректемелері)

      Тапсырыс берушінің өкілі ________________________________________________

      (Тапсырыс берушінің өкілі – лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс телефондарын және бар болса, электрондық поштасының мекенжайы)

       Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы___________________________________

      (толық атауы, орналасқан жері, БСК, банктік деректемелері)

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі___________________________

      (Лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі, лауазымы, байланыс телефондары және бар болса, электрондық поштаның мекенжайы)

      Конкурстық құжаттаманың құны ____________________________________________

      (конкурстық құжаттаманың құны теңгемен көрсетіледі, егер конкурстық құжаттаманы бергені үшін ақы алу көзделмеген болса, онда бұл тармақты мынадай редакцияда жазу қажет: "Конкурстық құжаттама тегін ұсынылады").

 1. Жалпы ережелер

       1. Конкурс өнім берушіні (лерді) таңдау мақсатында өткізіледі (көрсетілетін қызметтердің атауы көрсетіледі).

       2. Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша осы конкурс (лот) үшін бөлінген сома___________ теңгені құрайды (көрсетілетін қызметтерді лоттарға бөлген жағдайда сома әрбір лот үшін бөлек көрсетіледі).

      3. Осы конкурстық құжаттамада қамтылады:

       1) лот нөмірін, өлшем бірлігін, санын, қызмет көрсету шарттарын, көрсету мерзімі мен орнын, төлем шарттарын және сатып алу үшін бөлінген соманы көрсете отырып, үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын қызметтердің тізбесі;

      2) бар болса, ұлттық стандартты немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандартты көрсете отырып, ал қажет болған кезде үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес нормативтік-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және функционалдық сипаттамалары, техникалық ерекшеліктері;

       3) үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға өтінімдер;

      4) үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер қамтылады.

      4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса төменде көрсетілген нысандардың бірінде қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді:

       1) мынадай банк шотында __________________ (тапсырыс берушінің не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотының толық деректемелері көрсетіледі) орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасы;

       2) үлгілік конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес банк кепілдігі.

      5. Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа қатысуға өтінімнің өзінің қолданылу мерзімінен кем болмайды.

 2. Конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған  әлеуетті өнім берушілерге оның ережелерін  мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының түсіндіруі

      6. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші қажет болған жағдайда конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру туралы 20__ жылғы "__" __________, _____ сағат ___ минуттан кешіктірмей жазбаша сұрау салумен жүгінеді. Әлеуетті өнім берушілердің сұрау салулары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының мынадай деректемелері бойынша жіберіледі: (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының пошталық мекенжайы, сұрау салуларды қабылдау жүргізілетін бөлімше мен бөлменің нөмірі көрсетіледі).

      7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жауап береді және сұрау салудың кімнен келіп түскенін көрсетпестен, олар туралы мәліметтер конкурстық құжаттаманы алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген тұлғаларға конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіруді жібереді.

      8. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 20__ "__" __________, _____ сағат ___ минуттан кешіктірілмейтін мерзімде өз бастамасымен немесе мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін берген әлеуетті өнім берушінің сұрау салуына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу конкурстық құжаттаманы бекіту сияқты тәртіппен ресімделеді.

      Енгізілген өзгерістердің міндетті күші болады және конкурстық құжаттамаға өзгерістер бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен аспайтын мерзімде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесі ұсынылған барлық әлеуетті өнім берушілерге өтеусіз негізде жібереді. Бұл ретте, әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерде осы өзгерістерді есепке алуы үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімін кемінде күнтізбелік он күн мерзімге ұзартады.

      9. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген әлеуетті өнім берушілермен не олардың уәкілетті өкілдерімен конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру үшін ___________ (кездесуді өткізу орны, күні мен уақыты көрсетіледі) кездесу өткізеді.

      10. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушілермен кездесу хаттамасын жасайды, онда көздерін көрсетпей, әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы ұсынылған сұрау салулары, сондай-ақ осы сұрау салуларға жауаптар көрсетіледі. Хаттама әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмей конкурстық комиссияға және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы алған әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналында көрсетілген пошта деректемелері бойынша конкурстық құжаттаманың көшірмесін берген барлық әлеуетті өнім берушілерге жіберіледі.

 3. Қарулы Күштердің жеке құрамы үшін тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар және әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдері бар конверттерді беруі 1. Конкурсқа қатысуға өтінім

      11. Конкурсқа қатысуға өтінім конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушінің конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуге келісім білдіру нысаны болып табылады.

      12. Үлгілік конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес әлеуетті өнім беруші толтырған және қол қойған конкурсқа қатысуға өтінімде мыналар қамтылуы тиіс:

      1) әлеуетті өнім беруші өзінің біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін ұсынатын құжаттардың тізбесі:

      құқық қабілеттілігін растайтын нотариат куәландырған құжаттар (заңды тұлғалар үшін), жеке куәліктің көшірмесі (жеке тұлға үшін). Бұл ретте, дара кәсіпкер ретінде тіркеудің бар екені туралы ақпаратты тапсырыс беруші қажет болған кезде www.kgd.gov.kz сайтындағы "Электрондық сервистер/салық төлеушілерді іздеу" бөлімінен алады:

      заңды тұлға қызметті үлгілік жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариат куәландырған көшiрмесiн ұсынады, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері қазақ және (немесе) орыс тiлдерiндегі аудармасымен сауда тiзiлiмiнен нотариат куәландырған, заңдастырылған үзiндiні қоса ұсынады;

      Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген), олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі рұқсаттар (хабарламалар) (мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшiрмелерiн ұсынады);

      сатып алынатын тауарларды өндіруге, өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын патенттерінің, куәліктерінің, сертификаттарының, басқа құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелері;

      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың нотариат куәландырған көшірмесі (егер заңды тұлға қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырса, мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариат куәландырған көшірмесі);

      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтер қамтылған құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаса) нотариат куәландырған үзіндіні не конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілген, акция ұстаушылардың тізілімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасы;

      конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде алынған салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтер;

       әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен бірге өткізілетін мемлекеттік сатып алу сомасының жүз пайызына тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше

      резидент банктерінің банк кепілдіктері түрінде шартты орындауды қамтамасыз етуді беру арқылы төлем қабілеттілігі туралы жалпы біліктілік талабына сәйкестігін растауға құқылы;

      мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді толық орындау үшін конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімге береді;

      1) үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер;

       2) үлгілік конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелік;

      3) конкурсқа қатысуға өтінімді банк кепілдігі не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына орналастырылатын кепілдік берілген ақшалай жарнаны растайтын төлем құжаты түрінде "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңда белгіленген мөлшерде қамтамасыз ету;

      4) Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 14-қосымшаға сәйкес қызмет көрсетушілерді таңдау өлшемшарттарын растайтын құжаттар;

      5) әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою және конкурстық комиссияның отырыстарына қатысу құқығына берілетін сенімхат.

      13. Қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тартуға жол берілмейді.

 2. Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар

      14. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тігілген түрде, беттерін нөмірлеп береді және соңғы бетін өзінің қолын қойып, мөрмен (егер бар болса) куәландырады.

      Конкурсқа қатысуға өтінімнің техникалық бөлігі (тігілген түрде, беттері нөмірленіп, соңғы беті әлеуетті өнім берушінің қолымен және мөрімен (егер бар болса) куәландырылған түрде) және конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы жеке беріледі.

      15. Конкурсқа қатысуға өтінім басып шығарылуға немесе өшірілмейтін сиямен жазылуға және оған әлеуетті өнім беруші қол қоюға және мөрімен бекітуге (егер бар болса) тиіс.

      16. Әлеуетті өнім берушінің грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзетуі қажет болған жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімде жолдар арасында ешқандай қыстырмалар, өшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс.

      17. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді конвертке салып желімдейді, оның беткі жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы (егер ол "кешіккен" болып жарияланатын болса, конкурсқа қатысуға өтінімді ашпай қайтару мақсатында), мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекенжайы, конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алудың атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: "(конкурстың атауы көрсетіледі) сатып алу жөніндегі конкурс" және "(конкурсқа қатысуға өтінім ашылатын күн мен уақыты көрсетіледі) дейін ашпаңыз".

 3. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

      18. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қолма-қол немесе (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық пошталық мекенжайы, бөлме нөмірі, конкурсқа қатысуға өтінімді қабылдау мен тіркеуге жауапты адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсету керек) мекенжайы бойынша тапсырысты пошта байланысын пайдалана отырып, (конкурстық өтінімдерді қабылдау аяқталатын күні мен уақыты көрсетіледі) қоса алғандағы мерзімге дейін береді.

      19. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін алған конкурсқа қатысуға өтінімдердің барлығы ашылмайды және конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерде көрсетілген деректемелер бойынша оларды ұсынған әлеуетті өнім берушіге не алғаны туралы қолхатпен әлеуетті өнім берушілердің тиісті уәкілетті өкілдерінің жеке өздеріне қайтарылады.

      20. Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері ұсынған конкурсқа қатысуға өтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жауапты адамы, ал тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайларда – конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, тиісті журналға тіркейді.

      21. Осы конкурстық құжаттамада көзделген конкурсқа қатысуға өтінімдерді ресімдеуге қойылатын талаптар бұзылған конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер қабылдауға және тіркелуге жатпайды.

 4. Конкурстық өтінімдерді өзгерту және оларды қайтарып алу

      22. Әлеуетті өнім берушінің өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтаруға құқықтарын жоғалтпай, конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуіне немесе қайтарып алуына болады. Өзгерістер енгізу конкурсқа қатысуға өтінімнің өзі сияқты дайындалуға, желімделуге және ұсынылуға тиіс.

      Конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атына еркін нысандағы өтініш түрінде ресімделеді, оған әлеуетті өнім берушінің қолы қойылады және мөрмен (егер бар болса) бекітіледі.

      Конкурсқа қатысуға өтінімге өзгеріс енгізу не конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу, егер оларды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін алса, жарамды болып табылады.

      23. Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, сол сияқты оларды қайтарып алуға жол берілмейді.

      24. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада белгіленген конкурсқа қатысуға өтінімдердің қолданылу мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей, қажет болған жағдайда, нақты уақыт кезеңіне өтінімнің қолданылу мерзімін ұзарту туралы әлеуетті өнім берушілерге сұрау салу жібереді. Әлеуетті өнім беруші мыналарға:

      1) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімінің мерзімі ішінде конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға;

      2) осындай өтінімнің қолданылу мерзімі өткеннен кейін өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтарып алуға құқығын жоғалтпай, осындай сұрау салуды қабылдамауға құқылы.

      25. Әлеуетті өнім беруші өзінің конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуымен байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы, сарапшы конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу бойынша міндеттемелерді көтермейді.

 5. Конкурс тәсілмен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған конверттерді конкурстық комиссияның ашуы

      26. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуды конкурстық комиссия келген барлық әлеуетті өнім берушілердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен жүргізеді (конкурс өткізілетіні туралы хабарландыруда (хабарламада) көрсетілген конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу және конкурстық комиссияның отырысы өткізілетін күні, уақыты және орны көрсетіледі). Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді берудің соңғы мерзімі мен конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу арасындағы кезең екі сағаттан аспайды.

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарландыруында (хабарламасында) және осы конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде және тәртіппен ұсынылған әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері салынған конверттер ашылуға жатады.

      Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа қатысуға бiр ғана өтiнiм берілсе, осы конкурсқа қатысуға өтiнiм де ашылады және қаралады.

      27. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне қатысып отырған әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері өздерінің қатысуын растай отырып, олардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарды көрсетуге және әлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналына тіркелуге тиіс (тіркелетін орны, күні және уақыты көрсетіледі, бұл уақыт конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашатын уақыттан бұрын болуға тиіс, ал тіркеу орны конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі өткізілетін орынмен бірдей болуға тиіс).

      Әлеуетті өнім берушілер мен олардың уәкілетті өкілдерінің конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімінің аудиожазбасы мен бейнетүсірілімін пайдалануына жол берілмейді.

      28. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысып отырған әлеуетті өнім берушілердің және оның уәкілетті өкілдерінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің, конкурстық комиссияның, конкурстық комиссия хатшысының қызметіне араласуына жол берілмейді.

      29. Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысында:

      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ретінде бір тұлға әрекет еткен жағдайларда ол туралы мәліметтер осы конкурстық құжаттамада көрсетілген конкурстық комиссияның хатшысы қатысушыларды:

      конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы;

      конкурстық құжаттама көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілер саны;

       әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларының бар не жоқ екені, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізуі;

      конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу фактісінің бар не жоқ екені, сондай-ақ себептері;

       белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінім берген, тиісті тіркеу журналында тіркелген әлеуетті өнім берушілер туралы хабардар етеді;

       2) конкурстық комиссия төрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің арасынан төраға анықтаған тұлға:

       конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашады және өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесін және олардың қысқаша мазмұнын жария етеді;

      3) конкурстық комиссияның хатшысы:

      тиісті конверттерді ашу хаттамасын ресімдейді;

      әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілдерін конкурстық комиссия отырысының көрсетілген хаттамасының көшірмесін алуға болатын мерзім туралы хабардар етеді.

      Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтiнiмдер салынған конверттердi ашу бойынша отырысының хаттамасына отырысқа қатысып отырған конкурстық комиссия мүшелерiнің бәрі, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және әр парағын дәйектейді.

      Көрсетілген конкурстық комиссия отырысы хаттамасының көшірмесі конкурстық комиссияның көрсетілген отырысы өткізілген күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі отырысына қатысқан әлеуетті өнім берушілерге немесе олардың уәкілетті өкілдеріне, ал болмағандарға – олардың жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салу алынған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде беріледі.

 6. Конкурс тәсілмен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді олардың конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан конкурстық комиссияның қарауы және әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу. Өлшемшарттар бойынша есептеу нәтижелерінде конкурсқа қатысушылар жинаған балдар санын, конкурсқа қатысушыларды конкурстық комиссияның бағалауы мен салыстыруы және конкурс жеңімпазын анықтау

      30. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілердің арасынан біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді анықтау және оларды конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.

      31. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия:

      1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда сұратуға;

      2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда сұратуға құқылы.

      Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған әрекеттері түсініледі.

      Егер конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, конкурстық комиссия оны конкурстық құжаттаманың талаптарына сай келеді деп қарайды.

      32. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушіні мынадай:

      1) әлеуетті өнім берушінің және ол тартқан көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушының біліктілік талаптарына сәйкестігін растауға арналған құжатты (құжаттарды) әлеуетті өнім беруші ұсынбаған;

      2) әлеуетті өнім беруші өзі тартқан бірлесіп орындаушының біліктілік талаптарына сәйкестігін, сондай-ақ сәйкессіздігін растау үшін ұсынған құжаттарда қамтылған ақпарат негізінде біліктілік талаптарына сәйкессіздік фактісі анықталған;

      3) біліктілік талаптары жөнінде дұрыс емес ақпаратты ұсыну фактісі анықталған жағдайларда біліктілік талаптарына сәйкес емес деп таниды.

      Әлеуеттi өнiм берушiнi Заңның 10-бабының 1-тармағында көзделмеген негiздер бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берiлмейдi.

      Өтінімді қамтамасыз ету соманың бір пайызынан астам мөлшерде енгізілген жағдайда конкурстық комиссия енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келеді деп таниды.

       33. Конкурстық комиссия мынадай:

      1) банк кепілдігі түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi жеткiлiксiз болған;

      2) конкурстық комиссияға:

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;

      қатысу үшiн банк кепілдігі түрінде берілген өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлетiн тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың атауын;

      банк кепілдігі түрінде берілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін және (немесе) өтiнiмдi қамтамасыз ету сомасын, сондай-ақ оны беру шарттарын;

      конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;

      пайдасына конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін тұлғаны айқындауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болмауынан көрініс табатын конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету тиісінше ресімделмеген жағдайларда, енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес емес деп таниды.

      Өзге негіздер бойынша конкурсқа қатысуға өтінімге енгізілген қамтамасыз етуді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берілмейді.

      34. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші, егер:

      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік талаптарына сәйкес емес деп айқындалса;

      2) Заңның 6-бабының және Заңның 6-бабы 1-тармағының 7), 8), 9) және 10) тармақшаларының талаптарын бұзса;

      3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес емес деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы деп танылмайды).

      Егер әлеуетті өнім беруші осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген негіздемелер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмесе, онда:

       конкурс қорытындылары туралы хаттамада осындай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдамау негіздемесі көрсетіледі;

      Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілуге жатады.

      35. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарайды және конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылдайды (техникалық сипаттамалары мен ерекшелігі күрделі көрсетілетін қызметтерді күрделі мемлекеттік сатып алуды өткізген жағдайда, мұндай өтінімдер конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік жиырма күн ішінде қаралады).

      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттама Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 10-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, оған конкурстық комиссияның төрағасы мен отырысқа қатысып отырған барлық мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні қол қояды. Сараптамалық қорытынды не сарапшының (сараптау комиссиясы мүшесiнiң) ерекше пiкiрi бар болса, конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы хаттамаға қоса берілуі мүмкiн.

      Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы әлеуетті өнім берушілер біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес болған жағдайда ресімделмейді.

      36. Біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілер анықталған жағдайда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушілерге алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген, алдын ала рұқсат беру хаттамасына қол қойылған күннен бастап кемінде жеті жұмыс күні болуға тиіс мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімдерін біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығын береді.

      Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіру құқығы мынадай:

      1) Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

      2) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша дәйексіз ақпарат берген;

      3) конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген не оны Қағидаларда белгіленген мөлшерде енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге берілмейді.

      Ескерту. 36-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.05.2019 № 261 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      37. Конкурстық комиссия өлшемшарттар бойынша есептеу нәтижелері бойынша, оның ішінде конкурсқа қатысуға бір өтінім берілгенде конкурсқа қатысушылар жинаған балдар санын бағалайды және салыстырады.

      38. Өнім берушіні таңдау өлшемшарттары бойынша балдарды есептеу Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 14-қосымшаға сәйкес есептеледі.

      39. Әлеуетті өнім беруші өнім берушіні таңдау өлшемшарттарын растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда конкурстық комиссия оларды бағалау үшін тиісті балдарды есептемейді.

      40. Балдар саны тең болған кезде өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерінен бұрын түскен конкурсқа қатысушы жеңімпаз деп танылады.

      41. Өтінімдерді қарау, конкурсқа қатысуға балдарды бағалау және санын салыстыру нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:

      1) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін, конкурсқа қатысуға жіберілетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;

      2) конкурсқа қатысуға бір өтінім жіберілген жағдайларды қоспағанда, өлшемшарттар жөнінде есептеу нәтижелері бойынша конкурсқа қатысушылар жинаған балдарды бағалайды және олардың санын салыстырады;

       3) конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия төрағасының орынбасары конкурстық комиссия отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс тәсілімен өткізілген қызметтерді мемлекеттік сатып алу нәтижелерін жариялайды және қатысушыларға конкурс жеңімпазын жариялайды.

      42. Конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) конкурстық комиссияның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына әлеуетті өнім берушілерді айқындау және конкурсқа қатысушылардың балдарын бағалау және салыстыру жөніндегі отырысы өткізілген күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 12-1-қосымшаға сәйкес Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманың жобасын жасайды және оған отырысқа қатысқан конкурстық комиссияның барлық мүшелерінің, сондай-ақ конкурстық комиссия хатшысының қол қоюын және әрбір парағын дәйектеуін қамтамасыз етеді;

      2) ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген, конкурсқа қатысуға өтінім берген кез келген әлеуетті өнім берушінің талап етуі бойынша осындай жазбаша сұрау салуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде осындай әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдеріне өткізілген көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың көшірмесін өтеусіз негізде жібереді не ұсынады;

       3) өткізілген көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде тапсырыс берушіге көрсетілген хаттаманың көшірмесін ұсынуды қамтамасыз етеді.

 7. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару

      43. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді әлеуетті өнім берушіге мынадай:

      1) осы әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған;

      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған (аталған жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды);

      3) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және конкурс жеңiмпазы конкурстық құжаттамада көзделген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзген;

      4) әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi өткен жағдайлардың бірі басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарады.

      44. Егер:

      1) әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алған не өзгертсе және (немесе) толықтырса;

      2) конкурс жеңiмпазы деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

       3) конкурс жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi туралы талаптарды орындамаса не уақтылы орындамаса, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтармайды.

 8. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

      45. Қарулы Күштердің жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде тапсырыс беруші Заңның талаптарына сәйкес және көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы үлгiлік шарт негiзiнде көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасына қол қояды және өнім берушіге жібереді.

      46. Өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім берушіге қайтарады.

      Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісіне төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қайтарады.

      47. Заңның 43-бабының 14, 15 және 16-тармақтарында көзделген жағдайларда шартта оны бiр қаржы жылынан артық мерзiмге жасасу туралы ережелер қамтылады.

       48. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы жағдайларды қамтиды.

      49. Отандық тауар өндірушілермен және отандық қызметтерді жеткізушілермен шарт алдын ала ақы төлеуді және қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеуді қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

      50. Егер әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде қол қойылған мемлекеттік сатып алу туралы шартты тапсырыс берушіге ұсынбаған немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, мұндай әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған болып танылады.

       51. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда тапсырыс беруші:

      1) ол енгiзген конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және осындай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа жүгiнедi;

      2) мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруы арқылы келтірілген залалдарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша
  

Банк кепілдігі (мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету нысаны)


      Банктің атауы:__________________________________________________________

      (банктің атауы мен деректемелері)

      Кімге: ________________________________________________________________

      (тапсырыс берушінің атауы мен деректемелері)

      Кепілді міндеттеме № _____________

      ___ жылғы "___" _______ (орналасқан жері)

      "Өнім беруші" __________________ (өнім берушінің атауы)_____________________

      (тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы) жеткізуге (орындауға, көрсетуге) _____ жылғы __________ ___ № ___ мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасқанын (жасасатынын) және Сіз Шартта Өнім беруші жалпы сомасы________________________________ теңгеге банк кепілдігі түрінде оның орындалуын қамтамасыз етеді деп көздегеніңізді назарға ала отырып,

      ___________________________________________________________________

      (банктің атауы) жоғарыда көрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатынымызды және Сіздің төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағанын немесе тиісінше орындамағанын жазбаша растауды алғаннан кейін Сізге _______________________________ (сомасы цифрмен және жазумен) тең соманы төлеуге өзімізге кері қайтарылмайтын міндеттеме аламыз.

      Осы кепілді міндеттеме қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.

      Осы кепілді міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

      Кепілгерлердің қолы/электронды-цифрлық, күні және мекенжайы, қолтаңбасы, мөрі (қағаз жеткізгіште) (Банктің (банк филиалының) атынан оның бірінші басшысы немесе оның орынбасары және банктің бас бухгалтері).


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 4-қосымшаТауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

      __________________ ______ ж. "___" __________________________

      (Орналасқан жері)

       Бұдан әрі тапсырыс беруші деп аталатын ______________________

                                         (тапсырыс берушінің толық атауы)

      атынан ____________________________________________________________

        (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын_______________

                       (өнім беруші – конкурс жеңімпазының толық атауы)

      атынан ___________________________ негізінде әрекет ететін ________

            (Жарғының, Ереженің және т.б.)                    (уәкілетті

      __________________________________________________ екінші тараптан,

      адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

       2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және _____жылғы___ _______ өткен _______________________________ (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

      1. Өнім беруші (сома цифрмен және жазбаша көрсету керек) мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – шарттың бағасы) тауарларды Тапсырыс берушіге жеткізуге міндеттенеді.

       2. Осы шартта төменде келтірілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

      1) "шарт" – Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

      2) "шарттың бағасы" шарт шеңберінде өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін Өнім берушіге Тапсырыс беруші төлеуге тиіс соманы білдіреді;

      3) "тауарлар" нәрселерді (заттарды), оның ішінде жартылай фабрикаттарды немесе қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізатты, электр және жылу энергиясын, шығармашылық зияткерлік қызметтің объектіленген нәтижелерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтарды білдіреді;

      4) "ілеспе көрсетілетін қызметтер" Тауарларды беруді қамтамасыз ететін мәселен, тасымалдау және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық көмек көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да қосалқы көрсетілетін қызметтерді және Өнім берушінің осы шартта көзделген басқа да осыған ұқсас міндеттерін білдіреді;

      5) "тапсырыс беруші" – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

      6) "өнім беруші" – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

      3. Төменде тізбеленген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

      1) осы шарт;

      2) сатып алынатын тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің тізбесі;

      3) техникалық ерекшелік;

      4. Өнiм берушi Қағидаларда белгіленген жағдайларда және мөлшерде шарттың орындалуын қамтамасыз етудi шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде енгiзеді. Өнiм берушi шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн таңдауға құқылы:

      1) тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарна;

      2) банк кепілдігі;

      3) Заңның 43-бабы 11-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

      5. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Тапсырыс берушінің Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.

      6. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар дайындаудың технологиялық мерзімінің ұзақтығы оларды келесі (кейінгі) қаржы жылында (жылдарында) жеткізуді негіздейтін тауарларды (дайындаушының осындай фактіні растайтын анықтамасы болуға тиіс) сатып алған жағдайда мемлекеттік сатып алу шартын бір қаржы жылынан астам мерзімге жасасуы мүмкін.

      Бұл ретте жоғарыда көзделген жағдайларда қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мұндай мемлекеттік сатып алу туралы шартты бәсекелестік негізде жүргізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша белгіленген өнім берушілермен ғана жасасуға жол беріледі.

      7. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар басқару органдары немесе көрсетілген тұлғалардың жоғары органдары бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) белгіленген, мерзімі келесі (кейінгі) қаржы жылында (жылдарында) аяқталатын іс-шараны орындау үшін қажетті тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасуы мүмкін.

      8. Жылдық қаржылық есептілік аудиті бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шарт үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      9. Өнім беруші тауарды сатуға және жеткізуге, ал Тапсырыс беруші тауарды осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Өнім берушінің конкурстық өтінімі мен Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес сан мен сапада қабылдап алуға және ақысын төлеуге міндеттенеді. Ақы төлеу нысаны

      __________________________________________________________

      (аударым, қолма қол есеп айырысу және т.б.)

      10. Төлеу мерзімі_____________________________________________ (мысал: тауар межелі пунктте қабылданғаннан кейін % немесе алдын ала төлеу немесе т.б).

      11. Төлеу алдындағы қажеттi құжаттар:

      _______________________________________________________________

      (шот-фактура немесе қабылдап алу-беру актiсi немесе т.б.)

      Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу талаптарын көздейді.

       Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа өткізілген мемлекеттiк сатып алу шарттарының мазмұнын және (немесе) өнiм берушiні таңдау үшiн негiз болған ұсынысын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

      12. Осы шарт шеңберінде жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

       13. Өнім беруші шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз ешкімге ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

       14. Өнім беруші қандай да бір жоғарыда келтірілген құжаттарды немесе ақпаратты Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатқа пайдаланбауға тиіс.

      15. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері тауарларға, егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші көтереді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етеді.

      16. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (мердігерлерінің) аумағында, тауарларды жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігер(лер)інің аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық қажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

      17. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар техникалық ерекшелікке сай келмесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады, не Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес қажетті өзгерістер енгізеді.

      18. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

      19. Өнім беруші тауарларды оларды соңғы межелі пунктіне тасымалдау кезінде зақымдануды немесе бұзылуды болдырмауға қабілетті орамын қамтамасыз етеді. Орам қандай да болмасын шектеулерсіз қарқынды көтергіш-көлік өңдеуіне және тасымалдау кезіндегі экстремалды температураның, тұз бен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуге тиіс. Оралған жәшіктердің ауқымын және олардың салмағын анықтау кезінде соңғы жеткізу пунктінің алыстығы және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуы ескерілуі қажет.

      20. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішіндегі және сыртындағы құжаттама Тапсырыс беруші белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс.

      21. Тапсырыс берушінің сатып алынатын Тауарлардың тізбесінде айтылған шарттарына сәйкес Тауарларды жеткізуді Өнім беруші былайша жүзеге асырады:

      а) шетелден жеткізілетін Тауарлар үшін:

      тауарды түсіргеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге және сақтандыру компаниясына телекспен немесе факспен шарттың нөмірін, тауарлардың сипаттамасын, санын, кемені, коносамент нөмірін және оның күнін, тиеп жөнелтілетін порты мен күнін, түсірілетін портын және т.б. қоса алғанда, тасымалдаудың барлық мән-жайлары туралы хабардар етеді:

      1) Тауарлардың сипаттамасы, Тауардың санын, бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсете отырып, Өнім берушінің шот-фактурасының көшірмесі;

      2) көліктік жүкқұжаттардың түпнұсқасы мен 3 көшірмесі;

      3) әрбір орамның құрамын көрсетіп, орау парағының көшірмесі;

      4) сақтандыру Сертификаты;

      5) Дайындаушының немесе Өнім берушінің кепілдік сертификаты;

      6) уәкілетті инспекциялық қызмет берген техникалық бақылау жүргізілгені туралы куәлік, сондай-ақ Өнім берушінің зауытында техникалық бақылау жүргізілгені туралы есеп (егер мұндайлар орын алса);

      7) тауардың шыққан жері туралы сертификат.

      Жоғарыда көрсетілген құжаттарды Тапсырыс беруші Тауарлар портқа немесе жеткізу пунктіне келгенге дейін ең болмағанда бір апта бұрын алуға тиіс және олар алынбаған жағдайда, Өнім беруші осыған байланысты барлық шығыстар үшін жауапты болады;

       б) Жергілікті Тауарлар үшін:

      1) тауарлардың сипаттамасымен, тауарлардың санын, тауарлардың бір бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасының көшірмесі;

      2) көліктік жүкқұжат, теміржол түбіртегі немесе автожүк түбіртегі;

      3) дайындаушының немесе Өнім берушінің кепілдік сертификаты;

      4) уәкілетті инспекциялық қызмет берген техникалық бақылау жүргізілгені туралы куәлік, сондай-ақ Өнім берушінің зауытында техникалық бақылау жүргізілгені туралы есеп (егер мұндайлар орын алса);

      5) тауардың шыққан жері туралы сертификат.

      22. Шартқа сәйкес жеткізілетін тауарлар оларды дайындауға, сатып алуға, тасымалдауға, сақтауға және жеткізуге байланысты бүлінуден немесе бұзылудан теңгемен (немесе еркін айырбасталатын валютамен) толық сақтандырылуға тиіс (сақтандырудың қажетті түрін көрсету керек). Сақтандыру полисінде Тапсырыс беруші Өнім берушімен бірге сақтандыру компаниясынан өтемақы алатын тарап ретінде аталады.

      23. Сақтандыру, әскери іс-қимылдар мен көтерілістерге байланысты тәуекелдерді қоса алғанда, "барлық тәуекелдерден" сақтандыру кезінде "қоймадан қоймаға дейін" шарт сомасының 110 %-ы мөлшерінде болуға тиіс.

      24. Өнім беруші Тауарларды межелі пунктіне дейін жеткізеді. Осы тауарларды межелі пунктіне дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге асырады және ақысын төлейді, ал оған байланысты шығыстар шарттың бағасына қосылады.

      25. Осы шарттың шеңберінде Өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген көрсетілетін қызметтерді ұсынады.

      26. Ілеспе көрсетілетін қызметтердің бағасы шарттың бағасына қосылуға тиіс.

      27. Тапсырыс беруші Өнім беруші дайындайтын немесе өткізетін қосалқы бөлшектер туралы мынадай ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші сатып алу үшін Өнім берушіден таңдай алатын және оларды кепілдік мерзімі өткеннен кейін пайдалана алатын қосалқы бөлшектердің құны мен номенклатурасын беруді Өнім берушіден талап етуі мүмкін.

      28. Өнім беруші қосалқы бөлшектердің өндірісін тоқтатқан жағдайда:

      а) Тапсырыс берушіні өзіне қажетті санда қажетті сатып алуды жүргізе алуына мүмкіндік беру үшін өндірістің алдағы уақыттағы тоқтауы туралы алдын ала хабардар етеді;

      б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтағаннан кейін артынша Тапсырыс берушіге қосалқы бөлшектерге жоспарларды, сызбалар мен техникалық құжаттаманы тегін ұсынады.

      29. Егер шартта өзгеше көзделмесе, Өнім беруші шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлар жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификациялары көрсетілген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы шарт бойынша берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте Өнім беруші дайындаған конструкцияларда, материалдарда ақау пайда болған жағдайда, өзінің (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде Тапсырыс берушінің қателік жібергені үшін Өнім беруші жауапты болмайды.

      30. Бұл кепілдік нақты жағдайға қарай, Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бір бөлігін жеткізгеннен және оларды шартта көрсетілген соңғы межелі пунктінде қабылдап алғаннан кейін

      _________________________ішінде

      (қажетті кепілдік мерзімі көрсетілсін) жарамды.

      31. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты барлық наразылықтар туралы Өнім берушіні жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті.

      32. Мұндай хабарламаны алғаннан кейін Өнім беруші ақау шыққан Тауарды немесе оның бір бөлігін Тапсырыс берушінің тарапынан ешқандай шығынсыз жедел жөндейді немесе ауыстырады.

      33. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақау(лар)ды түзетпесе, Тапсырыс беруші ақауларды жөндеу жөніндегі қажетті санкциялар мен шараларды Өнім берушінің есебінен және шарт бойынша Тапсырыс берушінің Өнім берушіге қатысты иеленуі мүмкін басқа да құқықтарына ешқандай залалсыз қолдана алады.

      34. Жеткізілген Тауарлар үшін Өнім берушіге ақы төлеу осы шарттың ____ және________ -тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

      35. Тапсырыс берушінің шартта көрсеткен бағалары Өнім беруші өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен бағаларға сәйкес болуға тиіс.

      36. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, шарттың құжаттарына ешқандай (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізілетін орны және т.б.) ауытқуларға немесе өзгерістерге жол берілмейді.

      37. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін жеткізу үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкеп соғатын болса, шарттың бағасы немесе жеткізу кестесі немесе екеуі де тиісті түрде түзетіледі, ал шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде түзету жүргізуге Өнім берушінің барлық сұрау салулары Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкімді Өнім беруші алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде берілуге тиіс.

      38. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық, не ішінара бермейді.

       39. Егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін береді. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      40. Тауарларды жеткізуді Өнім беруші кестеге сәйкес жүзеге асырады.

      41. Өнім беруші тарапынан жеткізудің орындалуын кідірту, оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкеп соқтыруы мүмкін: шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қала отырып, Тапсырыс берушінің шартты бұзуы не уақтылы жеткізбегені үшін тұрақсыздық айыбын төлеу.

      42. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Өнім беруші шартта көзделген мерзімде Тауарды жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберіндегі өзінің басқа да құқықтарына залалсыз, өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алады не мерзімі өткен әрбір күн үшін тиісінше орындамаған міндеттеменің 0,1 %-ы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өндіріп алады.

       43. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін басқа қандай да бір санкцияларға залалсыз, Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Тапсырыс беруші:

       а) егер Өнім беруші Тауардың бір бөлігін немесе барлығын шартта көзделген мерзім(дер)де немесе Тапсырыс беруші берген осы шартты ұзарту кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

      б) егер Өнім беруші шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа міндеттемесін орындай алмаса, осы шартты толық немесе ішінара бұза алады.

      44. Егер шарттың орындалуын кешіктіру форс-мажор жағдаяттардың нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және шарттың талаптары орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеу немесе оны бұзу үшін жауапты болмайды.

      45. Осы шарттың мақсаттары үшін "форс-мажор" Өнім берушінің тарапынан бақылауға бағынышты емес, Өнім берушінің қателігі немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин, тауарды жеткізуге эмбарго сияқты әрекеттерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.

       46. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жібереді. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, бұл қаншалықты орынды болуына қарай Өнім беруші шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды жалғастырады және шартты орындаудың форс-мажор жағдаяттарға тәуелді емес баламалы тәсілдерін іздестіруді жүргізеді.

      47. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарламаны жібере отырып, Тапсырыс беруші шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу дереу жүзеге асырылады және егер шарттың бұзылуы залал келтірмесе немесе Тапсырыс берушінің іс-қимылдар жасауға қандай да бір құқықтарын немесе оған қойылған немесе кейіннен қойылуы мүмкін санкцияларды қолдануды қозғамауы шартымен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндетті көтермейді.

       48. Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі шартты орындауы орынсыздығына байланысты Тапсырыс беруші кез келген уақытта оны бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттың бұзылуы күшіне енген күн баяндалады.

      49. Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттарға байланысты күшін жойған кезде, Өнім беруші шарт бұзылған күнге оны бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

      50. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Осы негіздер бойынша шарттың бұзылуына байланысты болған шығындар үшін ғана Өнім беруші ақы талап етуге құқығы жоқ.

       51. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде өздерінің арасында шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

      52. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

      53. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызмет көрсетушілермен жасалған жағдайда, шартта алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы талап қамтылады. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайды.

      54. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу талаптарын қамтиды.

       55. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасалған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, мемлекеттік сатып алу туралы шартты ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

      56. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу және тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес болуға тиiс.

      57. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады.

      58. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жөнелтіледі.

      59. Хабарлама, күндердің қайсысы кеш болуына қарай, жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

      60. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

      61. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.

      62. Өнім беруші жергілікті қамтуды (ол бар болса) конкурстық өтінімге сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      63. Өнім беруші жеткізілетін тауардың бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) тауардың шығарылған жері туралы CT-KZ нысанындағы сертификатты ұсынуға міндеттенеді.

      64. Осы шартта Тапсырыс берушімен Өнім берушімен белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

      65. Осы шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) тіркегеннен кейін және Қағидалардың 121-тармағында көрсетілген жағдайларда Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

      66. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

                  Тапсырыс беруші              Өнім беруші

            _____________________________  ________________________

                    (толық атауы)               (толық атауы)

            _____________________________  ________________________

            _____________________________  ________________________

                    (мекенжайы)                   (мекенжайы)

            _____________________________  ________________________

                  (телефоны, факсі)           (телефоны, факсі)

            _____________________________  ________________________

                       (Т.А.Ә. (бар болса))        (Т.А.Ә. (бар болса))

            _____________________________  ________________________

                       (қолы)                       (қолы)

            ________ж. "__"__________      _________ж. "___" ______

            М.О.                            М.О

            Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін): ___________________

      Осы Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт Тапсырыс берушінің тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы процесінде Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы шартты пайдалана отырып, Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде, өзінің тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартының түпкілікті жобасын әзірлейді. Бұл ретте осы шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының, оның ішінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңнамасына, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес болуға тиіс. Осы шартта курсивпен бөліп көрсетілген түсіндірулерді Тапсырыс беруші толтыруға тиіс.

      ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

      ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

      ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі.


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 5-қосымша


Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

      _____________________________ _____ жылғы "___"__________ қ.

       (орналасқан жері)  

       Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын______________________

                                        (тапсырыс берушінің толық атауы)

      атынан_______________________________________________________,

      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      бір тараптан және бұдан әрі өнім беруші деп аталатын

      ____________________________________________________________ атынан

      (өнім беруші – конкурс жеңімпазының толық атауы)

      __________________________________________ негізінде әрекет ететін

      (Жарғының, Ереженің және т.с.с.)

      ___________________________________________________________________

      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

       екінші тараптан 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және ___жылғы "__"_______ өткен _______ (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) мемлекеттік сатып алу қорытындыларының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы – (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсету керек) Тапсырыс беруші үшін осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды (жұмыстардың қысқаша сипаттамасы) жариялады және оларды орындауға сомасы (сомасын сандармен және жазумен көрсету керек) (бұдан әрі – шарттың бағасы) мөлшерінде Мердігердің конкурсқа қатысуға өтінімін қабылдады.

            2. Жұмыстар Жоба бойынша орындалады (жобаның аты, объектінің атауы мен орналасқан жері) _________________________________________

                                Бас жобалаушы (ұйымның атауы мен мекенжайы)

      ___________________________________________________________________

       3. Осы шартта төменде келтірілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

      1) "тапсырыс беруші" – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

       2) "бас мердігер" (бұдан әрі – Мердігер) Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ консорциум;

      3) "қосалқы мердігер (бірлесіп орындаушы)" шарт бойынша учаскеде (объектіде) жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

      4) "техникалық қадағалаушы" Тапсырыс беруші тағайындаған және мердігерлік жұмыстарды Мердігердің шарт талаптарына сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Мердігерге хабарланған тұлғаны білдіреді;

      5) "объект" – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы салуға, қайта жаңғыртуға жататын ретінде айқындаған және Тапсырыс берушіге Мердігер шартта көзделген түрде беретін ғимарат, құрылыс;

      6) "учаске" – Объект салу немесе жұмыстарды жүргізу үшін бөлінген аумақты білдіреді;

      7) "шарттың құны" – Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған шарттың жалпы сомасын білдіреді;

       8) "шарт" – "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылыстарды салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Қол қойылғаннан кейін шарттағы барлық өзгерістер мен толықтырулар өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасында қандай да бір шарттық қатынастар жасайтындай етіп түсіндірілмейді;

      9) "уақытша құрылыстар" – Объектіні салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектіні салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстарды білдіреді;

      10) "материалдар" – Объектіні салу үшін Мердігер мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;

      11) "жабдық" – Мердігер мен Қосалқы мердігердің Объектіні салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді;

      12) "құрылыстың ұзақтық мерзімі" Мердігер Объектіні салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді;

      13) "күндер" – күнтізбелік күндер, "айлар" – күнтізбелік айлар;

      14) "өзгерістер" – Тапсырыс беруші шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер;

      15) "ақау" – жұмыстардың шарт талаптарын бұзып орындалған бөлігі;

      16) "кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі" – жұмыстардың орындалуын тексеру процесінде табылған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.

      4. Төменде тізбеленген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

      1) осы шарт;

      2) шарттың нысанасы/сатып алынатын жұмыстардың тізбесі;

      3) техникалық ерекшелік;

      4) Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Кеден одағының кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарына сәйкес шарттың сомасы, қосылған құн салығының сомасы, акциздер сомасы;

      5) шарттың орындалуын қамтамасыз ету (бұл тармақша, егер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу конкурстық құжаттамада көзделген болса көрсетіледі);

      6) жобалау-сметалық құжаттама/жұмыс сызбалары (сызбалардың нөмірлері мен олардың күндерін көрсету керек):

      Құжат

      Атауы

      Нөмірі мен күні

      7) Толықтырулар (ол бар болса):

      Құжат

      Атауы

      Нөмірі мен күні

      8) Өзге де құжаттар: (Тапсырыс беруші шарттың құжаттарына енгізгісі келетін қосымша құжаттарды көрсету керек)

      ___________________________________________________________

      5. Өнiм берушi Қағидаларда белгіленген жағдайларда және мөлшерде шарттың орындалуын қамтамасыз етудi шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде енгiзеді. Өнiм берушi шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн таңдауға құқылы:

      1) Тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарна;

      2) банк кепілдігі;

      3) Заңның 43-бабы 11-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

       6. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Тапсырыс берушінің Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.

      7. Мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамада оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржылық жылда (жылдарында) көзделген жұмыстарды сатып алған жағдайда мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар мемлекеттік сатып алу шартын бір қаржы жылынан астам мерзімге жасауы мүмкін.

       Бұл ретте, жоғарыда көзделген жағдайларда, қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мемлекеттік сатып алу туралы мұндай шарттарды бәсекелестік негізінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша анықталған өнім берушілермен ғана жасасуға рұқсат етіледі.

      Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар көрсетілген тұлғалардың басқару органы немесе жоғары органы бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарында) оларды аяқтау мерзімі келесі (кейінгі) қаржы жылына (жылдарына) белгіленген іс-шараларды орындау үшін қажетті жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасуы мүмкін.

      8. Мердігер осы шартта көзделген барлық жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      9. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасы салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу шарттарын қамтиды.

       10. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

      11. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу және тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес болуға тиiс.

      12. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу талаптарын көздейді.

       Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа өткізілген мемлекеттiк сатып алу шарттарының мазмұнын және (немесе) өнiм берушiні таңдау үшiн негiз болған ұсынысын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

      13. Объектіні салу мәселелеріне қатысты Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші болады.

      14. Бас мердігер Тапсырыс берушіге аталған шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттарының көшірмелерін береді.

      15. Мердігер қосалқы мердігер ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) екіден бір бөлігінен аспайтын көлемінде ғана шарт жасаса алады және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың талаптарын өзгертпейді.

       16. Учаскеде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отырады.

       17. Тапсырыс беруші Мердігерге объектінің құрылысын салуға (жөндеуге, қайта жаңартуға) жобалау-сметалық құжаттаманы береді (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс құрылысты "дайын тапсыру" шартымен өткізілген кезде бұл талап осы шартта ескерілуге тиіс).

      18. Мердігер негізгі лауазымдарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл тұлғаларды басқалармен алмастырған кезде Мердігер мұндай алмастыруға Тапсырыс берушінің келісімін алады. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде тізбеленген қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуға тиіс.

      19. Егер Тапсырыс беруші себептерін көрсете отырып, Мердігерден Мердігердің немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын тұлғаны Объектідегі жұмыстарды орындаудан шеттетуді сұрайтын болса, Мердігер бұл тұлғаны 72 сағат ішінде құрылыс объектісінен шығаруға міндетті, одан кейін осы шарт бойынша жұмыстарды орындаумен бұл тұлғаның ешқандай байланысы болмауға тиіс.

      20. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығын немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

      21. Тапсырыс беруші тәуекелдің ерекше түрлері үшін, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, бүлік, тәртіпсіздіктер (егер онда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) тәуекелі үшін жауапты болады. Мердігер тапқан және конкурстық құжаттамада көрсетілмеген топырақтың уытты және жарылғыш заттармен улануы және егер осы табылғандар жұмыстарды орындауға тікелей әсер ететін болса, Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

      22. Мердігер ақауларды жою кезеңін қоса алғанда, жұмыстар басталған күннен жұмыстар толық аяқталғанға дейінгі кезеңге Тапсырыс берушінің атына сақтандыру өтемін қамтамасыз етеді.

      Сақтандыру объектілері және сомасы __________________________

      __________________________________________________________________

      (жабдықтар беруді сақтандыру, адамдарды және т.б. сақтандыру)

       23. Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттарын бекіту үшін Тапсырыс берушіге жұмыстар басталатын Күнге дейін ұсынуға тиіс.

       24. Егер Мердігер талап етілетін сертификаттарды ұсынбаса, Тапсырыс беруші Мердігер қамтамасыз ететін сақтандыруды жүргізуіне және бұл шығыстарды шарттың құнынан ұстап қалуына болады.

       25. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарына ешқандай өзгеріс жасай алмайды.

      26. Екі тарап та сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс.

      27. Тараптардың әрқайсысы өздерінің бірлескен іс-қимылының немесе кемшіліктерінің нәтижелері болып табылған шығындар, шығыстар және шығындар бойынша қуынымдар, адамдардың денсаулығына келтірілген залал мен олардың өлімі үшін жауапты болады және екінші тарапқа оларды өтейді.

      28. Мердігер Объектідегі жұмыстар өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауапты болады.

      29. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні салуға бөлінген Учаскені толық пайдалануға рұқсат етеді. Егер Учаске берілетін күнге құрылысқа берілген Учаскенің бір бөлігі берілмеген болса және осы себеппен жұмыстардың орындалуы кідірсе, онда бұл жағдайда Тапсырыс беруші жұмыстарды аяқтау мерзімін осы Учаскені беру кідіртілген мерзімге ұзартады.

      30. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеушілер Учаскеге немесе шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан кіре алады.

      31. Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша немесе оған байланысты өздерінің арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.

      32. Егер Тапсырыс беруші мен Өнім беруші осындай бейресми келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде шарт бойынша дауды бейбіт жолмен шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

      33. Егер Мердігер шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады.

      34. Егер Мердігер жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекетімен жауап бермесе, Тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқаша ықпал ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындауы мүмкін. Мұндай жағдайларда өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады, оның негізінде Мердігерге төленуге тиіс сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындарын өтеуді қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегеріледі. Егер Мердігерге төленуге тиіс сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті.

      35. Мердігер_____________________ мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектіні салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан өзінің конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі баяндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады.

      36. Егер форс-мажор мән-жайлары орын алса немесе ол ұсынған ауытқулар жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етсе, сондай-ақ егер, жұмыстарды орындау процесінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталған жағдайларда, Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді.

      37. Мердігер білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасы, сондай-ақ шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты болады және бақылауды жүзеге асырады.

      38. Мердігер Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігер(лер)дің, Қосалқы мердігер(лер)дің қызметкерлері мен сенім білдірілген тұлғаларының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір бөлігін орындайтын басқа да тұлғалардың іс-әрекеті мен кемшіліктері үшін жауапты болады.

      39. Тапсырыс беруші жұмысты немесе конструкцияны тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулы болып шықса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және (немесе) конструкцияны алмастырады.

      40. Тапсырыс беруші табылған кез келген Ақаулар туралы Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Мердігерді жазбаша түрде хабардар етеді.

      41. Мердігер Ақаулар туралы хабарламаны алып, Ақауды Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

       42. Ақы төлеу нысаны________________________________________

                             (аудару, қолма-қол есеп айырысу және т.б.)

      43. Төлемдердің түрлері мен мерзімі_________________________  (төлемдердің қалай жүргізілетінін және төлеу мерзімін көрсету керек: аванстық төлем, ағымдағы төлемдер, соңғы төлемақы)

      44. Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:____________________  (шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру актісі немесе т.с.с.)

      45. Тапсырыс беруші Мердігерге ___ сомасында аванстық төлем (алдын ала төлем) жүргізуі мүмкін. Мердігер төленген авансты осы шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін талап етілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдаланады.

      46. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда, ай сайынғы төлемдер____орындалған жұмыстардың көлеміне тепе-тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі. Төлем мерзімі____.

      47. Егер Тапсырыс беруші Мердігерге тиесілі соманы шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі ____ сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде кідіртілген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбы келесі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуге тиіс болған күннен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген күнмен аяқталады.

      48. Мынадай оқиғалар жұмыстардың ұзақтық мерзімін өзгертуге немесе Мердігерге ақшалай өтемақы төлеуге алып келеді:

      1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға рұқсат етпесе, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Бұл жағдайда Тапсырыс беруші осы шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

       2) Тапсырыс беруші Мердігерге шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға нұсқама берсе. Егер осы сынақта қандай да бір ақаулар анықталмаса, онда сынақ өткізу үшін жұмыстарды тоқтату уақыты жұмыстарды орындаудың шарттық мерзіміне қосылады;

       3) аванстық төлем кешіктірілсе;

      4) Объектіде бірнеше мердігерлер болса, Тапсырыс берушінің басқа мердігерлер үшін жасаған жұмыстар кестесі осы шарт бойынша Мердігердің жұмыстарды орындау мерзіміне келеңсіз әсер етсе.

      Өтемақылар сомасы Мердігермен келісіледі.

      49. Ақшалай өтемақы Мердігерге барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін және кемшіліктер мен Ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін ғана төленеді.

      50. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізілетін материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктер мен жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келетініне, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер беретін кепілдіктерге, Мердігер (Қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе Ақауды түзету кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды береді.

      Мердігер Тапсырыс берушіге ____ жыл мерзімге пайдалануға кепілдік береді.

      51. Егер екінші тарап шарттың талаптарын шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер шартты шартта көрсетілген мерзімге дейін бұза алады.

      52. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектелмейді:

      1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші шартты бұза алады;

      2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай __________ дейінгі мерзімге жұмысты тоқтата тұрса;

      3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

      4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе және мұндай нұсқама_______________ күн ішінде күшін жоймаса;

      5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

      6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі ______ күн ішінде төлемесе;

      7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

      53. Егер шарт Мердігердің шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстар мен шығындарды шегере отырып, Тапсырыс беруші Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

      54. Тапсырыс беруші Мердігерге оның шартты бұдан әрі орындауының орынсыздығына орай тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Заңның 5-бабының 13-тармағына сәйкес кез келген уақытта шартты бұза алады, хабарламада шартты бұзу себебі көрсетіледі, шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ шартты бұзудың күшіне енетін күні баяндалады.

      55. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші орындалған барлық жұмыстардың, сатып алынған жабдықтардың құнын, Объектіден машиналар мен механизмдерді шығаруға шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

      56. Шарт жоғарыда тізбеленген мән-жайларға байланысты күшін жойған кезде, Мердігер шарт бұзылған күнге оны бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

      57. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылады:

       1) Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

      2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсетсе;

      Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және оны Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіппен тапсыруды қамтамасыз етеді.

      58. Егер шарт Мердігердің шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылыстар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның иелігінде болады.

      59. Егер дүлей апат, ұрыс қимылдары немесе Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылай алмайтын қандай бір басқа форс-мажорлық оқиға шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін аса қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

      60. Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектелмей) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етеді. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

      61. Жоғарыда айтылған себептер бойынша жұмыстар толық аяқталғанға және қабылданғанға дейін Мердігер жұмыстарына қандай да бір нұқсан тигені немесе олардың зақымданғаны үшін Тапсырыс беруші жауапты болмайды және Мердігер қандай да бір зиянды барлық түзетуді, қандай да бір зақымдануды және өзге де жоғары айтылғандар нәтижесінде өзге де ақауларды қосымша өтеусіз жүзеге асырады.

      62. Мердігер жеткізетін, Объектіге жеткізілуге тиіс барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуді, тасымалдауды, түсіруді және сақтауды ұйымдастыру үшін Мердігер жауапты болады. Жеткізу Мердігердің атына ғана жүзеге асырылады. Жеткізумен, өңдеумен, сақтаумен және көлік құралдарының тұрып қалуына ақы төлеумен байланысты шығыстар үшін Тапсырыс беруші ешбір жағдайда жауапты болмайды. Ешбір жағдайда жеткізу Тапсырыс берушінің атына жіберілмейді.

      63. Мердігер Тапсырыс берушіге Учаскеде материалдар мен жабдықтар алу кестесін береді. Сақтау, төсеу немесе қатарлап жинау үшін Тапсырыс беруші рұқсат берген учаскелер ғана пайдаланылуы мүмкін. Егер Мердігер өзінің материалдары мен жабдықтарын түсіруді және сақтауды кідіртетін болса, және егер мұндай кідірту тұтастай алғанда жұмыстарды жүзеге асыруға зиян келтіретін болса, Тапсырыс беруші Мердігердің материалдары мен жабдықтарын тиеу мен сақтауды Мердігердің есебінен жүзеге асыруы мүмкін (бірақ мұны жасауға міндетті емес). Бұл жағдайда Тапсырыс беруші кемінде бір жұмыс күні бұрын Мердігерді жұмыстардың басталған күнін және орнын көрсете отырып, мұндай жұмыстардың жүзеге асырылуы туралы хабардар етуге міндетті. Егер мұндай түсіруді немесе сақтауды Тапсырыс беруші жүзеге асыратын жағдайда, жоғарыда айтылғанның зиянына немесе зақымдануына байланысты бүкіл тәуекелді Мердігер көтереді.

      64. Тапсырыс беруші беретін материалдар мен жабдықтарды Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп қабылдайды және тексереді. Құрылыс алаңында түсіруді Мердігер жүзеге асырады. Мұндай қабылдау қабылдап алу туралы Мердігер дайындайтын жазбаша құжатпен куәландырылуға тиіс. Мұндай материалдар мен жабдықтарға қолданылатын кез келген кемшілік немесе зақымдану қабылдап алу туралы жазбаша құжатта нақты белгіленуге тиіс. Мұндай материалдар мен жабдықтарды қабылдағаннан кейін Мердігер осындай материалдар мен жабдықтардың өңделуі мен сақталуы үшін және жоғарыда көрсетілгендер жоғалған немесе зақымданған жағдайда толық жауапты болады. Мердігер өзінің жұмыстарын аяқтағаннан кейін қалатын материалдардың немесе жабдықтардың кез келген артық саны Тапсырыс берушіге қайтарылуға тиіс.

      65. Егер шартта Тапсырыс берушінің материалдарын немесе жабдықтарын жеткізу көзделген болса, Мердігер оларды жеткізу үшін қажет болуы мүмкін мерзімдер туралы Тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етеді. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесінде көзделеді.

      66. Егер шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы шартта көзделген жұмыстарды орындау үшін негізді көлемде электр энергиясымен және сумен қамтамасыз ететін болса, Мердігер қосуды орындау үшін және су мен электр энергиясын Тапсырыс беруші белгілеген қосу нүктесінен бөлу үшін жауап береді. Осы көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыстардың ұзақтығын өзгерту үшін негіз болып табылады.

      67. Мердігер Учаскенің аумағын таза ұстайды. Мердігер Учаскеден барлық құрылыс қоқысын жоюға және Учаскені жедел түрде тәртіпке келтіруге міндетті.

      68. Егер Мердігер Учаскені осы шарт талап ететіндей таза ұстауға жағдайы келмесе, шығыстарды Мердігердің есебіне жатқыза отырып, осы жұмысты Тапсырыс беруші орындауы мүмкін.

      69. Мердігер шартта баяндалған барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыстардың аяқталғаны туралы Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші жеті күн мерзімнен кешіктірмей шартқа сәйкес жұмыстардың аяқталуын бағалау жөніндегі комиссияны (жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

      70. Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

      71. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады.

      72. Жұмыс комиссиясы кемшіліктердің тізбесін жасайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні шарттың аяқталған күні болып саналады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі Объектіні пайдалануға түпкілікті қабылдау актісімен (Мемлекеттік комиссия актісімен) анықталады.

      73. Форс-мажор жағдайларды қоспағанда, Өнім берушінің тарапынан шарт бойынша Жұмыстарды орындау не орындалған Жұмыстар бойынша кемшіліктерді жою жөніндегі міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші шарт шеңберіндегі өзінің басқа да құқықтарына нұқсан келтірмей, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде не мерзімі өткен әрбір күн үшін тиісінше орындамаған міндеттеменің 0,1 %-ы мөлшерінде өндіріп алады.

      74. Осы шарттың күшіне енетін күні жұмыстардың басталған мерзімі болып саналады (не осы күн шартта айқындалады).

      75. Мердігер осы шарт бойынша жұмыстардың барлық түрлерін жұмыстар басталғаннан кейін күнтізбелік (күн санын көрсету керек) күннен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      Бұл ретте, мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша жұмыстарды орындаудың ең аз мерзімі кемінде күнтізбелік он бес күн.

      76. Өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге сәйкес жергілікті қамтуды (ол бар болса) қамтамасыз етуге міндеттенеді*.

      *Ескертпе: осы норма мемлекеттік сатып алуды мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар өткізген кезде қолданылады.

       77. Тапсырыс беруші осы шарт бойынша орындалған көлем үшін осы шартта айтылған соманы төлеуге міндеттенеді.

      78. Мердігер орындаған жұмыстардың сомасынан ай сайын (немесе басқа кезеңді көрсету керек) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар құнының 5 %-ын ұстап қалады, бұл Мердігерге барлық жұмыстар орындалғаннан және кемшіліктер мен ақаулар тізбесі жойылғаннан кейін төленеді (бұдан әрі – түпкілікті ақы төлеу).

      79. Осы шарт бойынша Мердігерге түпкілікті төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді.

      80. Осы шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

      81. Мердігер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (егер осындай қамтамасыз ету енгізу конкурстық құжаттамада көзделсе).

      82. Осы шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Өнім беруші Қағидалардың 121-тармағында көрсетілген жағдайларда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

      83. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:

            Тапсырыс беруші              Өнім беруші

            _____________________________  ________________________

                    (толық атауы)               (толық атауы)

            _____________________________  ________________________

            _____________________________  ________________________

                    (мекенжайы)                   (мекенжайы)

            _____________________________  ________________________

                  (телефоны, факсі)           (телефоны, факсы)

            _____________________________  ________________________

                       (Т.А.Ә. (бар болса))         (Т.А.Ә. (бар болса))

            _____________________________  ________________________

                       (қолы)                       (қолы)

            ________ж. "__"__________      _________ж. "___" ______

            М.О.                            М.О

            Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін): ___________________

      Осы Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт Тапсырыс берушінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы процесінде Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы шартты пайдалана отырып, Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде өзінің жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартының түпкілікті жобасын әзірлейді. Бұл ретте осы шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының, оның ішінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңнамасына, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес болуға тиіс. Осы шартта курсивпен бөліп көрсетілген түсіндірулерді Тапсырыс беруші толтыруға тиіс.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 6-қосымшаКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт


      _________________ ______ ж. "___" ___________________________          (орналасқан жері)

      Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын_______________________

                                         (тапсырыс берушінің толық атауы)

      атынан ____________________________________________________________

      (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      бір тараптан және бұдан әрі өнім беруші деп аталатын_______________

                        (өнім беруші – конкурс жеңімпазының толық атауы)

      атынан ____________________________ негізінде әрекет ететін________           (Жарғының, Ереженің және т.б.)                  (уәкілетті

      __________________________________________________ екінші тараптан

      адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

       2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және _____жылғы___ _______ өткен _______________________________ (конкурс, баға ұсыныстары, бір көзден алу тәсілімен) мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

      1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге мөлшері (соманы цифрмен және жазбаша көрсету керек) сомаға (бұдан әрі – шарттың бағасы) қызметтерді көрсетуге міндеттенеді.

      Бұл ретте, ҚҚС сомасы (соманы цифрмен және жазбаша көрсету), акциз сомасы (сома цифрмен және жазбаша көрсету керек) құрайды.

      2. Осы шартта төменде келтірілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

      1) шарт – Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

      2) шарттың бағасы – шарт шеңберінде өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін Өнім берушіге Тапсырыс беруші төлеуге тиіс соманы білдіреді;

      3) көрсетілетін қызметтер – Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыруға бағытталған, заттық нәтижесі жоқ қызмет;

      4) тапсырыс беруші – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындар, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар;

      5) өнім беруші – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, онымен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум).

      3. Төменде тізбеленген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

      1) осы шарт;

      2) сатып алынатын тауарлардың/көрсетілетін қызметтердің тізбесі;

      3) техникалық ерекшелік;

      4) шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

      4. Өнiм берушi Қағидаларда белгіленген жағдайларда және мөлшерде шарттың орындалуын қамтамасыз етудi шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде енгiзеді. Өнiм берушi шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:

      1) Тапсырыс берушінің банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілді ақшалай жарнаны;

      2) банк кепілдігін;

      3) Заңның 43-бабы 11-тармағының 3) тармақшасына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы.

      5. Өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Тапсырыс берушінің Заңда көзделмеген мақсатқа пайдалануына жол берілмейді.

      6. Мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер және жедел басқару құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындармен бір қаржы жылынан асатын мерзімге мемлекеттік сатып алу туралы шарт мынадай:

      1) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері мен басқа да әскери құралымдарының жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді. Мұндай мемлекеттік сатып алу туралы шарттың қолданылу мерзімі үш жылдан аспайды;

      2) көрсетілетін қызметтерді Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда бір қаржы жылынан асатын мерзімге сатып алған жағдайда жасалады.

      Бұл ретте жоғарыда көзделген жағдайларда қолданылу мерзімі бір қаржы жылынан астам мұндай мемлекеттік сатып алу туралы шартты бәсекелестік негізде жүргізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша белгіленген өнім берушілермен ғана жасасуға жол беріледі.

      7. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ дауыс беретін акцияларының елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар басқару органдары немесе көрсетілген тұлғалардың жоғары органдары бекіткен даму жоспарында (бизнес-жоспарда) белгіленген, мерзімі келесі (кейінгі) қаржы жылында (жылдарында) аяқталатын іс-шараны орындау үшін қажетті тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы ұзақ мерзімді шарт жасасуы мүмкін.

      8. Жылдық қаржылық есептілік аудиті бойынша Мемлекеттік сатып алу туралы шарт үш жылдан аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.

      9. Өнім беруші қызметті көрсетуге, ал Тапсырыс беруші осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Өнім берушінің конкурстық өтінімі мен Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес сан мен сапада көрсетілген қызметті қабылдап алуға және оған ақы төлеуге міндеттенеді. Ақы төлеу нысаны

      __________________________________________________________                      (аударым, қолма қол есеп айырысу және т.б.)

      10. Төлеу мерзімі_____________________________________________(мысал: қызметтер межелі пунктте көрсетілгеннен кейін % немесе алдын ала төлеу немесе т.б).

      11. Төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: ________________________

      (шот-фактура немесе қабылдап алу-беру актiсi немесе т.б.)

      Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт Заңда көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу талаптарын көздейді.

       Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа өткізілген мемлекеттiк сатып алу шарттарының мазмұнын және (немесе) өнiм берушiні таңдау үшiн негiз болған ұсынысын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негiздер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

      12. Осы шарт шеңберінде көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

       13. Өнім беруші шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз ешкімге ашпайды.

      Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

      14. Өнім беруші қандай да бір жоғарыда келтірілген құжаттарды немесе ақпаратты Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатқа пайдаланбайды.

      15. Жоғарыда көрсетілген тармақтардың ешқайсысы Өнім берушіні осы шарт бойынша кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.

      16. Осы шарт шеңберінде Өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген қызметтерді көрсетеді.

       17. Тапсырыс берушінің шартта көрсеткен бағалары Өнім беруші өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен бағаларға сәйкес болуға тиіс.

      18. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, шарттың құжаттарына ешқандай (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер тиеу, орау әдістері, жеткізілетін орны немесе Өнім беруші көрсететін қызметтер және т.б.) ауытқуларға немесе өзгерістерге жол берілмейді.

      19. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге шарт бойынша қызметтерді көрсету үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкеп соғатын болса, шарттың бағасы немесе жеткізу кестесі немесе екеуі де тиісті түрде түзетіледі, ал шартқа тиісті түзетулер енгізіледі.

      Осы бап шеңберінде түзету жүргізуге Өнім берушінің барлық сұрау салулары Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкімді Өнім беруші алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде берілуге тиіс.

      20. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз толық та, ішінара да бермейді.

       21. Егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылған болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмесін береді.

      Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

      22. Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

       23. Өнім беруші тарапынан қызметтерді көрсетудің орындалуын кідірту оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкеп соқтыруы мүмкін:

      шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұстап қала отырып, Тапсырыс берушінің шартты бұзуы не уақтылы жеткізбегені үшін тұрақсыздық айыбын төлеу.

      24. Форс-мажор мән-жайларды қоспағанда, шарт бойынша қызметтерді көрсету жөніндегі міндеттемелердің Өнім беруші тарапынан орындалмағаны не тиісінше орындалмағаны үшін Тапсырыс беруші шарт шеңберіндегі өзінің басқа да құқықтарына нұқсан келтірмей, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1 %-ы мөлшерінде не мерзімі өткен әрбір күн үшін тиісінше орындалмаған міндеттеменің 0,1 %-ы мөлшерінде өндіріп алады.

      25. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін басқа қандай да бір санкцияларға нұқсан келтірмей, Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, Тапсырыс беруші:

      а) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметтердің бір бөлігін немесе бәрін шартта көзделген мерзім(дер)де немесе Тапсырыс беруші берген осы шартты ұзарту кезеңі ішінде көрсете алмаса;

      б) егер Өнім беруші шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа міндеттемесін орындай алмаса, осы шартты толық немесе ішінара бұза алады.

      26. Егер шарттың орындалуын кешіктіру форс-мажор мән-жайларының нәтижесі болып табылса, Өнім беруші өзінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және шарт талаптарының орындалмауына байланысты тұрақсыздық айыбын төлеу немесе оны бұзу үшін жауапты болмайды.

      27. Осы шарттың мақсаттары үшін "форс-мажор" Өнім берушінің тарапынан бақылауға болмайтын, Өнім берушінің қателігі немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді.

      Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин, тауарды жеткізуге эмбарго сияқты әрекеттерді қамтиды, бірақ олармен шектелмейді.

      28. Форс-мажор мән-жайлар орын алған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай мән-жайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жібереді.

      Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, бұл қаншалықты орынды болуына қарай Өнім беруші шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды жалғастырады және шартты орындаудың форс-мажор мән-жайларына тәуелді емес баламалы тәсілдерін іздестіруді жүргізеді.

      29. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Тапсырыс беруші шартты кез келген уақытта бұза алады.

      Бұл жағдайда бұзу дереу жүзеге асырылады және егер шарттың бұзылуы залал келтірмесе немесе Тапсырыс берушінің іс-қимылдар жасауға қандай да бір құқықтарын немесе оған қойылған немесе кейіннен қойылуы мүмкін санкцияларды қолдануды қозғамауы шартымен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндетті көтермейді.

      30. Заңның 5-бабы 13-тармағына сәйкес шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына орай Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оны кез келген уақытта бұза алады.

      Хабарламада шартты бұзудың себебі көрсетіледі, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттың бұзылуы күшіне енген күн баяндалады.

      31. Шарт жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты күшін жойған кезде, Өнім беруші шарт бұзылған күнге оны бұзуға байланысты іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

       32. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

      Өнім берушінің осы негіздер бойынша шарттың бұзылуына байланысты болған шығындар үшін ғана ақы төлеуді талап етуге құқығы жоқ.

      33. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші өздерінің арасында шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

      34. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

      35. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының салық заңнамасының, Еуразиялық экономикалық одақтың кеден заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған құн салығын және акциздерді төлеу талаптарын қамтиды.

      36. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Қазақстан Республикасының бейрезидентімен жасалған жағдайда, мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

      37. Шарт қазақ және/немесе орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда шарттың қазақ және/немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу және тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес болуға тиiс.

      38. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады.

      39. Шартқа сәйкес бір тарап екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жөнелтіледі.

      40. Хабарлама мына күндердің қайсысы кешірек басталатынына қарай, жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

      41. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

      42. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.

      43. Осы шартта Тапсырыс берушімен және Өнім берушімен белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін.

      44. Осы шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) тіркегеннен кейін және Қағидалардың 121-тармағында көрсетілген жағдайларда Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

      45. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелерi:

       Тараптардың деректемелері:

Тапсырыс беруші:

<Тапсырыс берушінің толық атауы>

 <Тапсырыс берушінің толық заңды мекенжайы>

 Тапсырыс берушінің БСН <БСН>

 Тапсырыс берушінің БСК <БСК>

 Тапсырыс берушінің ЖСК <ЖСК>

 <Банктің атауы>

 Тел.: <Тапсырыс берушінің телефоны>

<Тапсырыс берушінің лауазымы>

<Тапсырыс берушінің Т.А.Ә. (бар болса)>

Өнім беруші:

 <Өнім берушінің толық атауы>

<Өнім берушінің толық заңды мекенжайы>

БСН/ЖСН/ТЕН < Өнім берушінің БСН/ЖСН/ТЕН>

Өнім берушінің БСК <БСК>

Өнім берушінің ЖСК <ЖСК>

<Банктің атауы>

<Өнім берушінің телефоны>

<Өнім берушінің лауазымы>

 <Өнім берушінің Т.А.Ә. (бар болса) >


            Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін): ___________________

      Осы Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт Тапсырыс берушінің тауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы процесінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.

      Осы шартты пайдалана отырып, Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде, өзінің тауарларды/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартының түпкілікті жобасын әзірлейді.

      Бұл ретте осы шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының, оның ішінде мемлекеттік сатып алу жөніндегі заңнамасына, Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес болуға тиіс. Осы шартта курсивпен бөліп көрсетілген түсіндірулерді Тапсырыс беруші толтыруға тиіс.


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 7-қосымша


Конкурс тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарламаның нысаны

      ___________________________________________________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы, пошта және электрондық мекенжайлары)

      мынадай:___________________________________________________________

      (жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы)

      тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды.

      Тауарлар, жұмыстар /қызметтер:

      _____________________________ жеткізіледі (орындалады/көрсетіледі)

      (тауарлар жеткізілетін, жұмыстар, қызметтер

      көрсетілетін орны мен олардың көлемін көрсету керек)

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, олардың саны мен толық ерекшелігі конкурстық құжаттамада көрсетілген деп сілтеме жасауға құқылы).

            Тауарларды жеткізудің (жұмыстарды орындаудың/қызметтерді көрсетудің) талап етілетін мерзімі_________________________________

       Конкурсқа "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі.

      Конкурстық құжаттама көшірмесінің пакетін әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамаға ақы төлегені туралы құжатты (егер бұл конкурстық құжаттамада көзделген жағдайда) бергеннен кейін ___жылғы "____"___________ дейінгі мерзімді қоса алғанда

      (конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашуға дейін 24 сағат қалғандағы уақыт пен күнді көрсету керек)

      сағат____-дан____-ге дейін мына мекенжайдан:________, №__ бөлме және/немесе электрондық поштамен мына мекенжайдан_______ алуға болады.

            Конкурстық құжаттаманың көшірмесі пакетінің құны____________ теңгені құрайды және мына шотқа ____________________________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тиісті шотын көрсету керек)

      енгізіледі (егер төлем көзделмеген болса, бұл абзац алып тасталады).

      Конверттерге желімделген конкурсқа қатысуға өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер_____________________________________________      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

       мына мекенжайға___________________________________________ береді.

      (толық мекенжайын, бөлменің № көрсету керек)

      Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі________________

      (уақыты мен күнін ______________дейін.

      көрсету керек)

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер______________

                                          (уақыты мен күнін көрсету керек)

       мына мекенжайда ___________________________________ашылатын болады.

      (толық мекенжайын, бөлменің № көрсету керек)

      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:

       ___________________________________________________________________.

      (қаланың коды мен телефон нөмірін көрсету керек)

       Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі_______________________.

        (Т.А.Ә. (бар болса), лауазымы мен байланыс телефоны көрсетіледі).


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 8-қосымшаКонкурстық құжаттаманы түсіндіру жөнінде әлеуетті өнім берушілермен кездесу хаттамасы

      _______________________

      (Конкурстың атауы)

      __________________________                     ____________________

      (Кездесу өтетін орын)                           (уақыты мен күні)

            1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны білдіретін тұлғалар: _________________________________________________________

      (олардың Т.А.Ә. (бар болса), байланыс телефондарын көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өзге де мамандары мен әлеуетті өнім берушілермен кездесуде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны білдірген, тартылған сарапшылар)

      мынадай тұлғаларға:

      ____________________________________________________________________

      (олардың Т.А.Ә. (бар болса), сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жөніндегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуде мұндай тұлғаның әлеуетті өнім берушіні білдіруге өкілеттігін растайтын құжатты көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуге қатысқан әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері туралы)

      конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жөнінде кездесу өткізді.

      2. Кездесуде әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жөнінде мынадай сұрақтар қойды:

      ___________________________________________________________________

      (қандай ережелер бойынша сұрақтар қойылды)

      3. Қойылған сұрақтарға мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілдері мынадай жауаптар берді:

      ___________________________________________________________________

      (олардың Т.А.Ә. (бар болса), байланыс телефондарын көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының қатысып отырған өкілдерінің қайсысы жауап бергенін көрсету керек).

      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілдері конкурстық құжаттаманы түсіндіру жөніндегі кездесу нәтижесінде мынадай шешімге келді:

            1) конкурстық құжаттама өзгертуді (толықтыруды) талап етеді деп тану керек ________________________________________________________

      (атап айтқанда, конкурстық құжаттаманың қандай ережесін өзгерту  (толықтыру) қажеттігін көрсету керек)

            2) конкурстық құжаттамаға өзгеріс (толықтыру) енгізудің қажеті жоқ деп тану керек ________________________________________________

      (олардың Т.А.Ә. (бар болса), сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жөніндегі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуде мұндай тұлғаның әлеуетті өнім берушіні білдіруге өкілеттігін растайтын құжатты көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуге қатысқан әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдерінің қолдары) _______________________

      (олардың Т.А.Ә. (бар болса), байланыс телефондарын көрсете отырып, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өзге де мамандарының мен әлеуетті өнім берушілермен кездесуде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны білдірген, тартылған сарапшылардың қолдары)


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 9-қосымшаТауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа

қатысуға өтінімдер салынған конверттерді aшу хаттамасы

      ___________________________

      (конкурстың атауы)

       ___________________________                _______________________

      (Ашу орны)                                     (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: ___________________

      (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса), конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылатын күн, уақыт пен орын көрсетіледі) конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жүргізді.

      2. Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілерге берілді:______________________________________________.

      (конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы)

            3. Мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері _______________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткеннен кейін берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)___________негізінде ашылмай қайтарылды.

      4. Конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі  өткенге дейін, оларды белгіленген мерзімде берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:

      ____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткенге дейін берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінім берген уақыты конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына сәйкес хронологиялық тәртіппен) ашылды және мыналарды:

      ____________________________________________________________________

      (өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі, конкурсқа қатысуға өтінімдерді кері қайтарып алу және өзгерту туралы ақпарат, конкурсқа қатысуға өтінім құжаттарының парақ саны көрсетіледі) қамтиды, олар конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылған кезде қатысып отырғандардың барлығына жария етілді.

            5. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылған кезде мынадай әлеуетті өнім берушілер қатысты:_____________________________________________

      (конкурсқа қатысуға өтінімдер ашылған кезде қатысқан барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, олардың уәкілетті өкілдерінің Т.А.Ә. (бар болса).

      Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің және хатшысының Т.А.Ә. (бар болса), қолдары.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 10-қосымшаКонкурсқа қатысуға рұқсат берудің алдын ала хаттамасы 

(әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)

 (нөмірі мен күні)


      Конкурсқа қатысуға рұқсат берудің алдын ала хаттамасы

      Конкурстың № _______________________________________________________

      Конкурстың атауы____________________________________________________

      Лоттың № ___________________________________________________________

      Лоттың атауы________________________________________________________

      Конкурстық комиссияның құрамы:

Р/с №

Т.А.Ә. (бар болса)

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

      Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат:

Р/с №

Өнім берушінің атауы

Деректемелерi

Өтінім берілген күні мен уақыты

      Конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала дауыс беру нәтижелері:

Р/с №

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі)

Т.А.Ә. (бар болса), лауазымы, комиссиядағы рөлі

Комиссия мүшесінің шешімі

№ лот бойынша конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келмеу себептерінің толық сипаттамасы

№ лот бойынша қарамай қайтару себептерінің негіздемесі

№ лот бойынша біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілуі қажет әлеуетті өнім берушінің өтініміндегі құжаттар тізбесі
      Конкурсқа қатысуға қабылданбаған өтінімдер:

Р/с №

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН / ТБН

Қабылданбау себебі

      Біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер:

Р/с №

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН / ТБН
      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді алдын ала қарау нәтижелері бойынша былай деп ШЕШТІ:

Р/с №

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН / ТБН

Деректемелері

Конкурстық комиссияның шешімі


      Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін берудің соңғы күні мен уақыты: алдын ала рұқсат беру хаттамасына қол қойылған күннен бастап кемінде 7 жұмыс күні.


 

Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 11-қосымшаКонкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама


      _________________________________ сатып алу жөніндегі конкурс

      (конкурстың атауы)

      __________________________            ____________________

                 (Орналасқан жері)                 (Уақыты мен күні)

            1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:

      __________________________________________________________________

      (Конкурстық комиссияның құрамын тізбелеу керек)

      ______________________________ мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарады.

      2. Сарапшыларды тарту, конкурсқа қатысуға өтінімдерде ұсынылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігі бойынша олар берген қорытындылар туралы ақпарат.

            3. Оларды белгіленген мерзімде, конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткенге дейін берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері:________________________

      (конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналына сәйкес хронологиялық тәртіппен конкурсқа қатысуға өтінімдерін конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі өткенге дейін берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға өтінім берген уақыты, өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі, конкурстық құжаттамада көзделген қандай да бір құжаттың жоқтығы туралы ақпарат, конкурсқа қатысуға өтінімдерді кері қайтарып алу және өзгерту туралы ақпарат және басқа да ақпарат көрсетіледі) конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырғандардың барлығына жария етілген.

             4. Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді:_______________________________ ______________________

       (себебін көрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдері қабылданбаған әлеуетті өнім берушілер (оның деректемелері) көрсетіледі: біліктілік талаптарына сәйкес келмейді; конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді, Заңның 6-бабының талаптары бұзылған).

      5. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың өзге де талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері___________________________________ (әрбір лот бойынша әлеуетті өнім берушілердің тізбесі жеке көрсетіледі).

      6. Әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушыларды көрсеткен кезде конкурсқа қатысуға жіберу туралы жалпы хаттаманы ресімдеуге жол беріледі.

      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп шешті:

      1. мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:__________________________ (конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің тізбесі көрсетілсін).

      2. мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға

      жіберілмесін:______________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға жіберілмеген әлеуетті өнім берушілердің тізбесі көрсетілсін).

      3. конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді қабылдау орны,

      күні, уақыты________________________________________ белгіленсін.

      4. конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы______________ белгіленсін.

      (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі

      конкурстық комиссияның отырысының уақыты, күні, орны көрсетілсін,

      бірақ мүдделі адамдарға хабарлаған күннен бастап үш жұмыс күнінен

      ерте емес).

      5. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға жіберу туралы осы хаттаманың көшірмелері

      _____________________________________________________________

      (олар туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеужурналына енгізілген әлеуетті өнім берушілерді көрсетілсін)

      Осы шешімге дауыс бергендер:

      Жақтаушы дауыс ________ (конкурстық комиссия мүшелерінің

      Т.А.Ә. (бар болса)

      Қарсы дауыс __________ (конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса)

      Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерiнiң және хатшысының қолдары.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 12-қосымша


_________________ сатып алу жөніндегі конкурс (конкурстың атауы) тәсілімен өткізілетін

мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

      ___________________________ ________________________

            (Орналасқан жері)           (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:___________________

                                 (конкурстық комиссия құрамы тізбеленсін)

      ___________________________________________________________________

      (сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер қысқаша сипатталсын)

      (екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып) мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс.

      2. Әрбір лот бойынша жеке сатып алу үшін теңгемен бөлінген сома (сома көрсетілсін).

      3. Мынадай өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілді:

      ___________________________________________________________________

      (рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдері көрсетілсін).

      4. Конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен

      кейін берілуіне байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған

      әлеуетті өнім берушілердің ________________________________________

      (әлеуетті өнім берушілердің атаулары көрсетіледі) конкурстық баға ұсыныстары бар конверттері.

      5. Конкурстық комиссияның отырысына қатысуға конкурстық бағаұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткенге дейін оларды берген

      конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары:_______________

      (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына сәйкес конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкілетті өкілдерінің Т.А.Ә. (бар болса) хронологиялық тәртіппен көрсетіледі)

            ашылды және конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде барлық қатысушыларға жарияланған мыналарды қамтиды:_______________________________________

      (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына оларды тіркеудің хронологиялық тәртібімен конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары көрсетіледі).

      6. Мыналардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбады:

      ___________________________________________________________________

      (мынадай себептерді: конкурстық баға ұсынысы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түсуін; демпингтік болып табылатын конкурстық баға ұсынысын көрсете отырып, конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаған конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкілетті өкілдерінің Т.А.Ә. (бар болса) көрсетіледі).

      Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп шешті:

      1)___________________________________________________________

      (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін, сондай-ақ ол жеңімпаз деп танылған шарттарды көрсетілсін)

      конкурсқа қатысушының конкурстық өтінімі жеңімпаз деп танылсын немесе __________________ мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс

      (конкурстың атауы)

      өтпеді деп танылсын.

      (Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын қарау, бағалау және салыстыру кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаса, тиісті себебін көрсетілсін)

      2) Тапсырыс беруші (тапсырыс берушілер)

      _____________________________________________________________

      (әрбір тапсырыс берушінің атауын және орналасқан жері тізбеленсін)

       ____________ жылға дейінгі мерзімде________________________________

                                  (конкурс жеңімпазының атауын көрсетілсін)

      -мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасассын.

      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ____________________

      ___________________________________________________________________

      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетілсін)

      Осы шешімге дауыс бергендер:

      Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса))

      Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә. (бар болса))

      Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің және хатшысының қолдары.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 12-1-қосымша

       

___________________сатып алу жөніндегі Қарулы Күштердің (конкурстың атауы)

 жеке құрамын тамақтандыруды ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді

конкурс тәсiлiмен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

      _________________________________________________________________________

      (Орналасқан жері) (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:_________________________________

      (конкурстық комиссия құрамын атап көрсетіледі) ______________________________

      мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс (сатып алынатын көрсетілетін қызметтер қысқаша сипаттау керек)

      2. Әрбір лот бойынша сатып алу үшін теңгемен бөлінген сома (сома көрсетіледі).

      3. Мынадай өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілді:

      ________________________________________________________________________

      (конкурсқа жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдер көрсетіледі)

       4. Конкурсқа қатысушылардың өнім берушісін таңдау өлшемшарттары бойынша балдарды есептеу_______________________________________________________________

      (конкурсқа әрбір қатысушының балдар саны көрсетіледі)

      Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп шешті:

      1) _______________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жері, сондай-ақ ол жеңімпаз деп танылған шарттар көрсетіледі)

      конкурсқа қатысушының конкурстық өтінімі жеңімпаз деп танылсын немесе __________  (конкурстың атауы)

      мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс өтпеді деп танылсын.

      (Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын қарау, бағалау және салыстыру кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаса, тиісті себебі көрсетіледі)

      2) Тапсырыс беруші (тапсырыс берушілер) ___________________________________

      (әрбір тапсырыс берушінің атауы және орналасқан жері атап көрсетіледі)

      _________ жылға дейінгі мерзімде________________________ (кіммен) мемлекеттік сатып   (конкурс жеңімпазының атауы көрсетіледі) алу туралы шарт жасассын.

      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы хаттамаға қол қойылған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оның көшірмесін тапсырыс берушіге (тапсырыс берушілерге) жібереді.

      Осы шешімге дауыс бергендер:

      Жақтап дауыс бергендер ______ (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса));

      Қарсы дауыс бергендер ______ (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)).

      Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің және хатшысының қолдары.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 13-қосымшаБір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама

      _______________________________

      (конкурстың атауы)

      _____________________________        _______________________

         (Орналасқан жері)                   (Уақыты мен күні)

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: ___________________

                                                      (атауы, мекенжайы)

      ___________________________________________________________________

      (сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер қысқаша сипатталсын)

      сатып алуды бір көзден алу тәсілімен жүргізді.

      2. Сатып алуға бөлінген сома (сомасы көрсетілсін) теңге.

      3. Осы тәсілді қолдануға негіздеме __________________________

                              (Тапсырыс берушінің бір көзден мемлекеттік ___________________________________________________________________

      сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімі, бұйрықтың нөмірі, күні қоса берілсін)

      4. Өнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі _______

       (Заңның 9-бабы 1-тармағында

      ___________________________________________________________________

      көзделген талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі көрсетіледі)

            5. Шарт жасалатын өнім берушінің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы:_______________________________________

      5-1. Екінші жеңімпаздың (әрбір лот бойынша) атауы, орналасқан орны және бағасы: _________________________

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат.

      7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы бір көзден алу тәсілімен сатып алу нәтижесі бойынша шешті:

      1) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер)_______________

                                             (өнім берушінің атауы және

      _________________________________ өнім берушіден сатып алынсын.

      орналасқан жері көрсетілсін)

             немесе бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алу өтпеді деп танылсын ___________________________________________

      (тиісті себебі көрсетілсін)

      2) Тапсырыс берушіге (тапсырыс берушілерге)

      _____________________________________________________________

      (әрбір тапсырыс берушінің атауы және орналасқан жері көрсетілсін)

      _________ жылға дейінгі мерзімде __________________________________

                                        (өнім берушінің атауы көрсетілсін)

      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ____________________

      ___________________________________________________________________

        (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсетілсін)

      Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің және бірінші басшының не жауапты хатшының немесе жауапты хатшының

      өкілетін жүзеге асыратын лауазымды адамның, тапсырыс берушінің не

      оның міндетін атқарушы тұлғаның қолдары.


Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 14-қосымшаКөрсетілетін қызметтің өнім берушісін таңдау өлшемшарттары 


Р/с №

Өлшемшарттар

Балдар

Растаушы құжат

1

2

3

4

5

1.

Еттен жасалатын тамақ өнімдерін  өндірудің және/немесе қайта өңдеудің бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

Жалға алған –  1 балл

1. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).
2. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
3. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
4. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

2.

Сүт өнімдері тағамдарын  өндірудің және/немесе қайта өңдеудің бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме)
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

Жалға алған –  1 балл

1. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).
2.Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
3. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
4. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

1

2

3

4

5

3.

Нан-тоқаш өнімдері өндірісінің  бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме)
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

Жалға алған –  1 балл

1. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).
2.Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
3. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
4. Нормада қолданылатын өнімге тауардың шығу тегінің қолданыстағы сертификаты.

4.

Өзінің  жеміс-көкөніс өнімдерін өсіру немесе жеміс-көкөніс өнімдерін өсіретін отандық өндірушімен келісімшарттардың бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. 29-СХ есептің статистикалық нысаны немесе өткен жылғы А-005 нысаны

 
Жалға алған –  1 балл

1. Отандық өндірушімен жасасқан шарт (көшірме).
2. 29-СХ есептің статистикалық нысаны немесе отандық өндірушілердің өткен жылғы А-005 нысаны

5.

Өзінің ірі қара малын өсіру немесе отандық ірі қара мал өндірушілермен келісімшарттардың бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар–  3 балл

1. 29-СХ есептің статистикалық нысаны немесе өткен жылғы А-008 нысаны

Жалға алған –  1 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. 24-СХ есептің статистикалық нысаны немесе отандық өндірушілердің өткен жылғы А-008 нысаны

6.

Көкөніс қоймаларының бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).

Шарт бар –  1 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).

7.

Азық-түлік сақтауға арналған қойма үй-жайларының бар-жоғы

 
Жоқ  (0 балл)

Меншігінде бар –  3 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).

Шарт бар –  1 балл

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).

1

2

3

4

5

2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).

8.

Мынадай түрлер бойынша азық-түлік жеткізуге арналған арнайы автокөліктің  бар-жоғы *: 1. рефрижератор, 2. наубайхана өнімін жеткізу үшін машина, 3. изотермиялық шанағы бар машина

Болмауына жол берілмейді (0 балл болмаған кезде саны 50 адамнан кем әскери бөлімдер үшін)

Болуы,  автокөлік құралдарының санына қарамастан (меншігінде бар - автокөліктің әрбір түріне 1 баллдан, жалға алған –автокөліктің әрбір түріне 0,5 баллдан)

1. Көлік құралын немесе жалға беру шартын тіркеу туралы куәлік.

9.

Бөлімшелер орналасқан орындарда қоғамдық тамақтандыру объектісінің  бар-жоғы (ҚР ҰҚК Шекара қызметінің бөлімшелері үшін ғана қолданылады)

Жоқ (0 балл)

(меншігінде бар - 3 балл;  жалға алған - 1 балл)  бар

1. Объектінің техникалық паспорты (көшірме).
2. Объектінің меншік иесі туралы мәліметтер (көшірме).
3. ҚР әділет органдарында тіркелген жалға беру шарты (көшірме).

10.

Әлеуетті өнім берушінің тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында, қызмет көрсету орны бойынша аумақтық әділет органында тіркелуінің  бар-жоғы

Жоқ  (0 балл)

(3 балл) бар

Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік және жеке куәліктің көшірмесі (жеке тұлға үшін). Бұл ретте, дара кәсіпкер ретінде тіркеудің бар болуы туралы ақпаратты тапсырыс беруші қажет болған жағдайда www.kgd.gov.kz сайтындағы "Электрондық сервис/салық төлеушілерді іздеу" қосымша парағынан алады.

11.

Әрбір лотқа бөлек білікті аспаздарының бар-жоғы *

Болмауға жол берілмейді

Бар (3 разрядты аспаз - 1 балл; 4 разрядты аспаз - 2 балл; 5 разрядты аспаз - 3 балл), (бірақ техникалық ерекшелікте белгіленген аспаздар санынан артық емес)

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген еңбек шарты немесе басқа да құжаттар (көшірме).
2. Арнайы білімін және разряд берілгенін растайтын құжаттар (көшірме).

1

2

3

4

5

12.

Әрбір лотқа бөлек білікті технологтардың бар-жоғы (техникалық ерекшелікте талаптар болған жағдайда)

Жоқ (0 балл)

Бар  (1 технолог - 3 балл) (бірақ техникалық ерекшелікте белгіленген технолог санынан көп емес)

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген еңбек шарты немесе басқа да құжаттар (көшірме).
2. Арнайы білімін растайтын диплом (құжат) (көшірме).

13.

Әрбір лотқа бөлек "Қоғамдық тамақтандыру технологиясы" мамандығы бойынша технолог біліктілігі бар өндіріс меңгерушісінің  бар-жоғы (техникалық ерекшелікте талаптар болған жағдайда)

Жоқ  (0 балл)

Бар  (1 өндіріс меңгерушісі - 3 балл) (бірақ техникалық ерекшелікте белгіленген өндіріс меңгерушілері санынан артық емес)

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде көзделген еңбек шарты немесе басқа да құжаттар (көшірме).
2. Арнайы білімін растайтын диплом (құжат) (көшірме).

14.

Ұқсас қызметтерді көрсету нарығындағы жұмыс тәжірибесі

Жоқ  (0 балл)

Бар  (Қарулы Күштердің жеке құрамын, басқа әскерлер мен әскери құралымдарды тамақтандыру қызметін көрсету – әрбір жұмыс істеген жылға 0,5 баллдан, бірақ 5 баллдан артық емес), (қоғамдық тамақтандыру қызметтерін көрсету - әрбір жұмыс істеген жылға 0,3 баллдан, бірақ 3 баллдан артық емес)

1. Орындалған жұмыстар актісі (әрбір жыл үшін) (көшірме).
2. Шот-фактура (әрбір жыл үшін) (көшірме).

      Ескертпе

      * осы өлшемшарттар бойынша растайтын құжаттардың болмауы әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімінің автоматты түрде қаралмай қайтарылуына әкеп соқтырады.  • No labels