Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Шарттармен жұмыс

 

Тікелей шарт жасау әдісімен және шартқа косымша келісімдерде бір көзден тәсілмен шарт жасаудан бас тарту

 

Егер өнім берушімен сатып алудан немесе шартқа қосымша келісімді жасаудан бас тарту шешімі қабылданғанда, «Жалпы» қосымша беттегі шарттың карточкасында бас тарту себебін көрсете отырып, «Шартты жасаудан бас тарту» батырмасын басу қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Аталған функционал «Тікелей шартты жасау әдісімен бір көзден» тәсілі үшін ғана қарастырылған.Шартқа «Шарт жасалмады» мәртебесі тағайындалады. Бас тарту туралы мәліметтер Тапсырыс беруші және Өнім беруші қосымша бетінде орналасады.


Шартты келісуі (өнім берушімен)

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер Сіз Қазынашылық органдарында тіркелетін шарттармен жұмыс жасайтын болсаңыз Сізде міндетті түрде БСАЖ-ғы «Катысушының бейіні – банктік шоттар» тарауынан алынған банктік деректемелер қосылған болуы тиіс.

«Қазынашылықта тіркеумен» белгісі бар шарттардан Өнім берушінің банктік деректемелерін таңдау кезінде БСАЖ жүктелген шоттар ғана қолжетімді.

Тапсырыс беруші шартты толтырып, келісуге жіберген кезде, өнім беруші шартты келісу үшін, «Менің шарттарым» бөліміне өтіп, «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өтеді.


Шартты іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен іске асыруға болады. Егжей-тегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемеге басу қажет.Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес болуы тиіс. Шартты редакциялау үшін пиктограммаға басу қажет.

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қосымша бетінде шарт бойынша жалпы ақпарат орналасады.


Лот (лоттар) туралы мәліметтерді қарау үшін, «Шарттың нысандары» қосымша бетке ауысу қажет.


Егжей-тегжейлі қарау үшін лоттың Ид немесе  пиктограммасына басу қажет.


«Бірлігіне баға» жолында үнсіз келісіммен баға ұсынысын беру кезінде өнім жеткізушімен көрсетілген бағасы көрсетіледі, бұл мән редакциялауға қол жетімді.  Бағаны өзгерту қажет болған жағдайда «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Ескертпе: Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім жеткізуші «Шарт нысандары» қосымша бетіндегі «Бірлік бағасы» жолының мәнін азайту арқылы шарттың сомасын өзгертуге бастама жасай алады.

Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда «Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» жолындағы  мәнін түзете алады.

«Шарт және келісу» қосымша бетінде шарт жобасы орналасады.Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар/қызметтер) тізбесі және шартты келісу сатылары бейнеленеді.

Шартты жылдам толтыру үшін «Енгізу нысаны» қосымша бетіне өту қажет. Қандайда бір мәнді толтыру үшін белсенді сілтемені басып, жолдарды мәндерге толтырып, «Сақтау» батырмасын басу қажет.Шарт бойынша барлық міндетті жолдар толтырылғанынан кейін, «Шарт» қойындысына өтіп, «Шартты бекіту» батырмасын басу қажет.


«Техникалық ерекшелік» бөлігінде техникалық ерекшелік файлы орналасады, оны қарап шығу үшін белсенді батырманы басу қажет.

Назар аударыңыз! Техникалық ерекшеліктің шартта көрсетілген қол қою құқығына ие қызметкерлермен ғана екі жағынан қол қойылуы талап етіледі. Сатып алу тәсілі келесі тәсілдерінің біріне сәйкес келгенде: «Ашық конкурс», «Аукцион», «Бір көзден жүргізілмеген сатып алулар», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу», сатып алуға қатысуға өтінімді беру кезде өнім берушімен ұсынылған, «Шарт және келісу» қосымша бетінде техникалық ерекшелік бейнеленеді. Сатып алудың басқа түрлері бойынша Тапсырыс берушімен берілген техникалық ерекшелік бейнеленеді.

«Келісу» қосымша бетінде Тапсырыс беруші және Өнім жеткізушінің келісуі бойынша іс-әрекеттері бейнеленеді.


Шарт бойынша сұрақтар туындағанда Өнім жеткізуші Тапсырыс берушіге хабарлама жазып ұсына алады, ол үшін енгізу жолында мәтінді орналастырып, «Хабарламаны жіберу» батырмасын басу қажет.

Өнім жеткізуші шартты бекіткенінен кейін жүйе растау хабарламаны бейнелеп, шарт мәртебесін «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» дегенге өзгертеді.


Бұдан кейін Тапсырыс берушінің әрекеттері келесідей: келісуді аяқтау, Тапсырыс беруші жағынан шартты қалыптастыру және қол қою.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнім жеткізуші тарапынан 3 жұмыс күн ішінде шартты растауы болмаған жағдайда, Өнім жеткізушінің деректері автоматты түрде Порталмен расталады.

Атап айтқанда, егер өнім жеткізуші, Тапсырыс берушімен шартты келісуге жіберу уақытынан бастап, 3 жұмыс күн ішінде, шарттың келісуін орындамаса, жүйе автоматты түрде мәндерді:

- банкілік реквизиттер;

- заңды мекенжайы;

- қол қою құқығына ие басшының тегі, аты-жөні (осындай уәкілетті қызметкер жоқ болғанда, ИНИС «Басшы мәліметтері» бөлікте басшының тегі, аты-жөні көрсетіледі);

- байланысу телефоны, тіркеу деректерден алады.

Бұл кезде шарттың мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» дегенге өзгереді, «Келісу» қойындысында жүйе деректердің Порталмен расталғанын тіркеу қажет. Тапсырыс берушіге шартты қалыптастыру және қол қою әрекеттері қол жетімді.

Аванстан бас тарту

 

Өнім беруші авансты төлеуден бас тартуға құқылы. Бұл үшін шарттың келісу сатысында (шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді»), Өнім берушіге «Шарт және келісу» қосымша бетінде (Шарт ішкі қосымша бет) «Аванстан бас тартумен келісемін» жолында қанатбелгісін қойып,  «Аванстан бас тарту» батырманы басу қажет.


Ескертпе: «Аванстан  бас тарту» әрекеті өнім беруші шартының нысанында, өнім берушіге авнс төлену қарастырылған жағдайда бейнеленеді.

Аванстан бас тарту іске асырылған, және авнсты қайтару қажет болған жағдайда, «Авансты қайтару» батырманы басу қажет.


Өнім берушімен авнстан бас тартуды іске асырғанынан кейін, жүйе келесідей іс әрекеттерді орындайды:

- «Аванстік төлем көлемі» жолындағы 1-қосымшада 0 тең мәнді тағайындайды.

- типтік шарттың мазмұнына сәйкес авансқа байланысты шарттың мәтінін өзгертеді (2.3 тарм.) .

Бас тарту іске асыруға арналған шарттың мәтіні:


Бас тартуды іске асырғанынан кейінгі мәтін:


«Келісу» қосымша бетте аванстан бас тарту/ авнсты қайтару бойынша Өнім берушінің әрекеттері бейнеленеді.


Шартқа және техникалық ерекшелікке қол қою

 

Тапсырыс беруші шарттың жобасын құрып, оған қол қойғанынан кейін, шартқа «Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебесі тағайындалады.


Шарттың карточкасын ашу үшін пиктограммаға басу қажет. Одан әрі «Шарт және келісу» қосымша бетке өту қажет. Беттің төменгі жағында PDF форматында қалыптасқан шарт, сонымен қатар шарттың барлық нысан бойынша техникалық ерекшеліктер бейнеленеді. Қарап шығу және жүктеу үшін құжаттың белсенді сілтемесін басу қажет. Шартқа немесе техникалық ерекшелікке қол қою үшін «Қол қою» батырманы қолдану қажет.


Шартқа қол қояр алдында міндетті түрде техникалық ерекшелікке қол қою талап етіледі.

Негізгі шартта, егер сатып алу тәсілі Конкурс, Аукцион, Жүргізілмеген (конкурс, аукцион, БҰС) бір көзден болса, онда кестеден Өнім берудінің құжаттары/техникалық ерекшелігі бейнеленеді.

МАҢЫЗДЫ! «Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу» сатып алу тәсілі үшін Тапсырыс беруші Шартқа қол қойғаннан кейін «Қол қою» әрекеті Өнім берушіге оны веб-портал арқылы алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қолжетімді болады, бірақ Камералдық бақылауды жүргізу қағидаларына сәйкес камералдық бақылау жүргізуден бұрын емес.

Демек, «Қол қою» батырмасы Тапсырыс беруші шартқа қол қойған сәттен бастап және «Өнім берушіде қол қоюда» статусында камералдық бақылауды жүргізгеннен кейін немесе 5 жұмыс күні өткеннен кейін ғана Өнім берушіде көрсетіледі.

Заңның 39-бабы 3-тармағының 42) тармақшасы айрықша болып табылады, Жүйе Тапсырыс беруші шартқа қол қойғаннан кейін бірден, камералдық бақылау жүргізуді күтпестен, шартқа қол қоюды қолжетімді етеді.Қалған жағдайларда Тапсырыс берушінің құжаттары/техникалық ерекшелігі бейнеленеді:
БҰС, мем. Әлеуметтік сұраныс, тұрғынжайды сатып алу, сонымен қатар ЕРЕКШЕЛІК РЕТІНДЕ ТЭН/ЖСҚ-мен жұмыс жасау – жұмыс үшін белгісі көрсетілгенде, ТЭН/ЖСҚ бар болғанда Ашық конкурс тәсіліне.

Ескертпе: Шартқа қол қоюға «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігіне ие қызметкерлер тізбесі ғана құқылы. Өкілеттіктерді қарап шығу үшін «Қатысушы бейіні» - Ұйымның қызметкерлері бөліміне өту қажет.

Сәтті қол қойылғанынан жағдайда «Шартқа қол қойылды» хабарлама бейнеленеді.


Шартқа «Басып шығаруға арналған нұсқасын қалыптастыру» мәртебесі тағайындалады. Әрі қарай әрекеттерді Тапсырыс беруші орындайды. 

Тапсырыс беруші «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісімен «Баға ұсыныстарын сұрату», «Тікелей жасасу жолымен бір көзден алу» тәсілдері үшін басып шығаруға арналған нұсқаны қалыптастырғаннан кейін шарт «Қолданыста» мәртебесіне ие болады.

«Қазынашылықта тіркеумен» белгісімен шарт басып шығаруға арналған нұсқаны қалыптастырғаннан кейін «Тіркеуге жіберуге дайын» мәртебесіне өтеді.

МАҢЫЗДЫ: Нақты сатып алу тәсілі «Конкурс», «Аукцион», сондай-ақ «Өтпеді деп танылған сатып алу бойынша бір көзден алу» болған «Конкурс», «Аукцион» жоспарланған тәсілмен «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісімен шарт өнім беруші шартқа қол қойғаннан кейін «Қол қойылды» мәртебесіне өтеді. Осы мәртебе үшін шартты «Жасалмады» мәртебесіне ауыстыру және шартты екінші жеңімпазбен жасасу мүмкіндігі үшін «Жасасудан бас тарту/Шартты мерзімінен бұрын тоқтату» әрекеті қолжетімді (Өнім беруші шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда).

Осы жағдайларда ЭБК немесе банк кепілдемесінің көшірмесімен файлды қоса жалғағаннан немесе өнім беруші қамтамасыз етуді енгізгеннен және Тапсырыс беруші басып шығаруға арналған нұсқаны кейіннен қалыптастырғаннан кейін шарт «Қолданыста» мәртебесіне өтеді.

 

Шартты келісуін кері қайтаруды растау


Тапсырыс беруші «Қолданыста» мәртебедегі шарттың келісуін кері қайтарса, өнім берушіде «Шарт және келісу» қосымша бетінде растау батырмасы қол жетімді болады.


Батырмаға басқанда, растауды таңдау терезесі бейнеленедіЕгер өнім беруші бас тартуды растау нысанында «Жоқ» дегенді таңдаса, онда жүйе пайдаланушыны электрондық шарт нысанына қайтару қажет.

Егер өнім беруші бас тартуды растау нысанында «Иә» дегенді таңдаса, онда жүйе тапсырыс берушіге хабарлама жіберіп, «Шарт және келісу» қосымша беттегі – «Келісу» - өзгерістерді тіркеп, шарттың мәртебесін «Шарт жобасы» дегенге ауыстырады.

Шартты орындауды қамсыздандыру құжаттары

Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қоса тіркеуді Өнім беруші  іс жүзінде сатып алу тәсілі «Баға ұсыныстарын сұрату», «Ашық конкурс», «Аукцион» немесе «Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу» (өткізілмеген сатып алу тәсілі «Ашық конкурс» не «Аукцион») болатын,   «Қолданыста»  немесе «Қолтаңба қойылды» мәртебесі бар шарттарда орындайды. 

Шартты орындауды қамтамасыз етуді қоса тіркеу үшін Өнім берушіге шарт карточкасында «Шарттың орындалуын қамтамасыз ету» қосымша бетіне өту қажет. 

Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қоса тіркеу нысаны жолақтары мен іс-қимылдарының сипаттамасы төмендегі кестеде берілген. 

Р/с №  

Жолақ атауы

Сипаттамасы

1

Тип

Қамтамасыз етуді қоса тіркегеннен кейін Жүйе автоматты түрде толтырады.  Электронды банктік кепілдікті (бұдан әрі – ЭБК) қоса тіркеген жағдайда, қамтамасыз ету типі «Банктік кепілдік» типіне сәйкес келетін болады. Кепілді ақша жарнасы (бұдан әрі – КАЖ) файлын қоса тіркеген жағдайда, қамтамасыз ету типі  «Кепілді ақша жарнасы» типіне сәйкес келетін болады.    

2

Кіші тип

Шарттың орындалуын қамтамасыз ету 3 кіші типке бөлінеді: 

- шарттың жалпы сомасынан   3%-ға;

- шарт бойынша аванс сомасына;

- Заңның 26 бабына сәйкес сомаға.

3

Сипаттамасы

Осы жолақта шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қоса тіркеу жөнінде, шарт бойынша РҚ МС туралы заңның 26-бабына сәйкес сома мен аванстың болуы не жоқтығы туралы түсініктеме беріледі.   

4

ЭБК болуы

Егер осы кіші тип бойынша «Қолданыста» мәртебесінде ЭБК болса, Жүйе «Иә» белгісін көрсетеді.

5

Талап етіледі

Егер қамтамасыз етудің кіші типі осы шартқа қоса тіркеу үшін  міндетті болып табылса, Жүйе «Иә» белгісін көрсетеді.  

6

Қоса тіркелген

Егер қоса тіркелген қамтамасыз ету болса, Жүйе «Иә» белгісін көрсетеді.   

7

Іс-қимыл

«ЭБК-ның таңдау» батырмасын басқан кезде, Жүйе осы кіші тип бойынша «Қолданыста» мәртебесіндегі қолжетімді ЭБК-ні көрсетеді. «КАЖ-ды қоса тіркеу» батырмасын басқан кезде кепілді ақша жарнасы файлын қоса тіркеу үшін нысан көрсетіледі. 

8

Қоса тіркеуді аяқтау

Қамтамасыз етудің міндетті кіші типтері қоса тіркелмесе, батырма белсенді емес. Іс-қимылды орындағаннан кейін Жүйе қамтамасыз етуді алып тастауға және қоса тіркеуге тыйым салады.  Шарттың «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісі болған жағдайда, Жүйе қамтамасыз етуді қоса тіркеуді аяқтағаннан кейін шарттың мәртебесін   «Қолтаңба қойылды» дегеннен «Қолданыста» деп өзгертеді. 

 

Назар аударыңыз! Банк шығарған электронды банктік кепілдіктіктің «Банк шығарды» мәртебесі бар. ЭБК «Қолданыста» мәртебесіне ауысуы үшін шығарылған кепілдікті растау керек. 

ЭБК-ні қарап шығу үшін Өнім берушіге «Электронды банктік кепілдіктер» тарауында «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өту қажет. 

ЭБК тізімінде, талап етілген ЭБК бар жолақта «Қарап шығу» батырмасын басу керек. 


ЭБК-ні қарап шығу нысаны мынадай түрде болады:


 

Растағаннан кейін ЭБК «Қолданыста» мәртебесіне өтеді және шартқа/қосымша келісімге қоса тіркеу үшін қолжетімді. 

ЭБК-ні қоса тіркеу қамтамасыз етуді қоса тіркеу  нысанында белгілі бір тип бар жолақта «ЭБК-ны таңдау» батырмасының көмегімен орындалады, Жүйе  «Қолданыста» мәртебесінде осы шартқа/қосымша келісімге байланыстырылған, «Қолданыста» мәртебесінде осы кіші типпен қолжетімді ЭБК-ні көрсетеді.   

Ескертпе: қолданыстағы ЭБК («Қолданыста» мәртебесінде) болмаған кезде, «ЭБК-ні таңдау» батырмасы көрсетілмейді.   

«Кепілді ақша жарнасын қоса тіркеу» батырмасын басқан кезде файлды қоса тіркеу нысаны көрсетіледі. «Файлды табу» батырмасының көмегімен файлды таңдағаннан кейін «Файлды жүктеу» батырмасын басу талап етіледі. 

Қоса тіркелген қамтамасыз етулер «Қоса тіркелген құжаттар» кестесінде көрсетілген.

Назар аударыңыз! Жүйе бір шартта әр түрлі кіші типтер бойынша қамтамасыз етулердің түрлі типтерін құрамдастыруға мүмкіндік береді.  

Назар аударыңыз!  Жүйе қосымша келісімге қамтамасыз етуді қоса тіркеуге мүмкіндік беруі тиіс, бұл ретте ата-ана шартын қамтамасыз ету қосымша келісімді құрған кезде көшіріледі. 

Қоса тіркелген қамтамасыз етуді қажет болған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қоса тіркеуді аяқтағанға дейін алып тастауға болады.  

Назар аударыңыз! Шарттың орындалуын қоса тіркеуді аяқтағаннан кейін қамтамасыз етуді алып тастау және қоса тіркеу мүмкін емес. 

Қажетті ЭБК шартқа/қосымша келісімге қоса тіркелгеннен кейін Жүйе  «Қоса тіркеуді аяқтау» батырмасын белсенді етеді. Жүйе шарт бойынша («шарттың жалпы сомасынан  3%-ға» кіші типімен ЭБК үндемеуі бойынша міндетті болып табылады) ҚР МС туралы заңның 26-бабына сәйкес сома мен аванстың болуын не жоқтығын тексеруді  жүзеге асырады және талап етілген кіші типпен қамтамасыз ету болмаған жағдайда, «Қоса тіркеуді аяқтау» батырмасы белсенді емес болады. 

«Қоса тіркеуді аяқтау» батырмасын басқанда, Жүйе  растауды сұрайды. 

Жүйе  шарттың «Қазынашылықта тіркеусіз» белгісі болған жағдайда, қамтамасыз етуді қоса тіркеуді аяқтау әрекетін орындауды растағаннан кейін  шарт мәртебесін «Қолтаңба қойылды» дегеннен «Қолданыста» деп өзгертеді. 


Қамтамасыз етуді енгізу туралы құжатты қоса тіркеу

«Қамтамасыз етуді енгізу туралы құжат» қамтамасыз ету түрін таңдаған жағдайда, Жүйе файлды қоса тіркеу үшін мәзірді көрсетеді. 

Шартты бір жақты бұзу

Бір жақты бұзу алдында Тапсырыс берушіге «Қолданыста» мәртебесінде шартты бұзу ниеті туралы өнім берушіні хабардар ету қажет.

Хабарламамен хабар өнім берушінің жеке кабинетіне жіберілетін болады, бұл ретте өнім берушінің бұдан арғы әрекеттері бұғатталатын болады.


Бұдан әрі жұмыс істеу мүмкіндігі үшін өнім берушіге (ұйымның басшысына) оқылмаған хабарламаны қарау қажет («Қарауды» басу).


Хабарламаны жібергеннен кейін Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы ҚР заңында көзделген негіздер бойынша бір жақты тәртіпте шартты бұза алады.

Бір жақты бұзу рәсімін орындағаннан кейін, шартта Қазынашылықта тіркеу белгісі болған жағдайларды қоспағанда, шарттың мәртебесі «Бір жақты тәртіпте бұзу»-ға өзгереді.

Егер шарт Қазынашылықта тіркелген болса, онда бір жақты бұзу рәсімдерін орындағаннан кейін шарт мәртебесі «Шарттың бұзылуын күту»-ге өзгереді. Қазынашылықта мәмілені тіркеуге өтінімді жапқаннан кейін шарт «Бір жақты тәртіпте бұзылды» болып соңғы мәртебесін қабылдайды.

Үздігірек сипаттамаларын ұсыну


Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасына сәйкес өнім берушімен үздігірек сипаттамаларын ұсыну бойынша шартқа өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.

Қосымша келісімді құру кезде Тапсырыс берушімен Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасын «Үздік сипаттамаларын ұсыну жағында шартты өзгерту» таңдау кезде, Жүйе өнім берушіге (кез келген сатып алу тәсіліне) техникалық ерекшелікті жүктеуге мүмкіндік береді.

Шартты орындау


Орындалған жұмыстар (тауарды қабылдау-жіберу, қызметтерді көрсету) актті толтыру және қол қою

Актті жасау және сақтау


Актті құру өнім беруші үшін шарт «Қолданыста» мәртебесінде болғанда қол жетімді.  Акттер тізбесі нысанында пайдаланушыға нөмірі және мәртебесі бойынша акттерді іздеу қол жетімді болады.

 «Актті құру» басқан кезде, Жүйе актті құруды растауын сұрастырады.


Растаудан кейін Жүйе автоматты түрде «Жоба» мәртебесіндегі актті құрады.

 


МАҢЫЗДЫ: Егер негізгі шартпен бірге қосымша келісім құрылып әрекет етсе, онда негізінен аналық/негізгі шартта құрылған электрондық акттер, қосымша келісімде бейнеленеді. Жаңа акттерді шарттың соңғы нұсқасы ретінде қосымша келісімде құру қажет.

Актіні құрғанынан кейін Өнім берушіге электрондық актінің нысанында тауарлар/жұмыстар/қызметтер туралы мәліметтерді толтыру қажет. Ол үшін «Тауарды (жұмысты/қызметті) қосу» әрекетін таңдау қажет.

 

Тауарды (жұмысты/қызметті) қосы нысанында:

- актілеу жоспарланатын шарттың нысанын таңдап, «Таңдау» басу қажет;

- «Саны» жолын толтыру;

- қажет болған жағдайда «Сома» жолындағы мәнді редакциялау;

- «Номенклатуралық нөмірі» жолын толтыру;

- «Қосу» батырмасын басу

 


Тауарды қосу


Қызметті/жұмысты қосу


Шарттың басқа нысандарын қосу үшін тауар/жұмыс/қызметтер қосу үдерісін қайталау.


Қосымша құжаттарды тіркеу қажет болған жағдайда (жүкқұжат және т.б.) «Құжаттардың электрондық көшірмелерін тіркеу» нысанында файлды таңдау қажетБұдан кейін «Құжатты жүктеу» басуАктке қол қойып және  тапсырыс берушіге жіберу

 

Актті тапсырыс берушіге жолдау үшін актке өнім берушінің өкілдерімен қол қою қажет. Ол үшін «Өкілді қосу» әрекетін таңдау қажет. Жүйе Өнім берушінің атыж-жөндерімен тізімді бейнелейді.

Бекітушіні таңдау кезде «Аты-жөні» жолында басшы рөлді қызметкерлер ғана бейнеленеді.

 МАҢЫЗДЫ: Келесі актті  бекіту үшін тапсырыс берушінің өкілдерін қосу барысында, актті бекітетін тапсырыс берушінің өкілін бірден көрсету міндетті әрекет. Бірден артық бекітушіні таңдауға болмайды.


«Өнім берушінің өкілі» ретінде қосылған пайдаланушыға «Қол қою» іс-әрекеті қол жетімді. Өнім берушінің өкілі актке қол қойғанынан кейін, Жүйе актте өкілдер ретінде көрсетілген, барлық «Өнім беруші» рөлді қызметкерлерге хабарлама жібереді акттің мәртебесін «Өнім берушімен қол қойылуда» дегенге ауыстырады.


 «Бекітуші» ретінде қосылған, пайдаланушыға «Бекіту» әрекеті қол жетімді. Актке өнім берушінің өкілі қолын қойғанынан кейін, Тапсырыс берушіге жіберу мақсатында Бекітушімен қол қою қажет.


Егер «Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебесінде, құжатқа ұйымның өкілдері арасынан таңдалған, өнім беруші қол қойса,онда жүйе осы өнім берушінің өкіліне «Түзету», «PDF сақтау»  әрекетін қол жетімді етеді (210-сурет).Актіге филиалдардың, өкілдіктердің, қосымша (үшінші) тараптардың қол қоюы


Актіге филиалдар, өкілдіктер, шарттың қосымша (үшінші) тараптары өкілдерінің қол қоюы қажет болғанда өнім берушіге актінің «Жоба» мәртебесінде топ өкілдерінің «Өнім беруші филиалының/құрылымдық бөлімшесінің/үшінші тарабының өкілі» деректерін қосу қажет:

  1. «Өкілді қосу» әрекетін таңдау
  2. Қосу нысанында «Өнім беруші филиалының/құрылымдық бөлімшесінің/үшінші тарабының өкілі» өкіл тобын таңдау
  3. Іздеу алаптарын толтыру: ұйымның БСН және өкілдің ЖСН және «Іздеуді» басу
  4. Іздеу нәтижелерінде «Таңдауды» қосу

Филиалдың/өкілдіктердің/үшінші тараптың көрсетілген әрекеттерінен кейін актіге қол қоятын өкілдер санына қосылатын болады.

Осы өкілге шарттың нөміріне және актіге сілтемемен актіге қол қоятын пайдаланушылар санына қосу туралы жеке кабинетке хабарлама жіберілетін болады.


Осы пайдаланушы үшін шарттағы ағымдағы актіде «Шарттар тізілімі» - «Шарттар» бөлімінде «Электрондық актілер» қойындысы қолжетімді болады.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Филиалдың өкілі/өкілдік/үшінші тарап үшін актіге қол қою «Өнім берушіде қол қойылуда», «жоба» мәртебесінде қолжетімді. Филиал/өкілдік/үшінші тарап қол қойғаннан кейін акті мәртебесін ауыстырмайды. Барлық әрекеттер келісу журналында бекітіледі. 

Өнім берушімен актті  жою


Актті жою әрекеті тек өнім берушіге қол жетімді. Жою үшін электрондық актінің нысанында «Жою» әрекетін таңдау қажет.


Жоюды растаудан кейін акт акттердің тізімінен жойылады.


Өнім берушімен актті түзету


Қол қойылған актке түзетулерді енгізу үшін «Түзету» әрекетін таңдау қажет. Бұл әрекет «Жоба», «Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебелерінде қол жетімді болады. Тапсырыс берушіге актті жібергенінен кейін актті түзету әрекеті қол жетімсіз болады.


«Түзету» батырмасын басқаннан кейін, акт «Жоба» мәртебесіне ауысып, өзгерістерді енгізу мүмкіндігі туындайды, бұл кезде өкілдердің барлық қолдары жойылып, өзгертілген актіге қайта қол қою талап етіледі.

Өнім берушімен PDF форматында актті сақтау


«PDF-те сақтау» дегенді басқан кезде жүйе пайдаланушы өнім беруші актісінің деректерімен актіні сақтауы үшін PDF форматында файлды жасайды.   


Жүйе PDF форматындағы актіні локальді компьютерге жүктеуге мүмкіндік береді, онда акті туралы ақпараттан басқа тапсырыс беруші тарапынан актіге қолтаңба қойған  тұлғалар туралы ақпаратты, сондай-ақ құжатты тексеру үшін сілтемені қарауға болады.

Құрылыс бойынша орындалған жұмыстар актісін тіркеу


Шарт «Қолданыста» мәртебесіне өткенінен кейін, Өнім берушіге шарт карточкасының  «Төлем туралы ақпарат» қосымша бетінде құрылыспен байланысты орындалған жұмыстар актісін тіркеуге функционалы «Файлды таңдаңыз» батырма көмегімен қол жетімді болады. 

Ескертпе: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңына сәйкес шарттың орындалуы туралы құжаттардың электрондық түрде рәсімделуі туралы міндетті талабы қарастырылған 26 тармақ қолданысқа 2017 жылғы 01 қаңтарында енеді. Өнім жеткізушімен актті 2017 жылғы  01 қаңтарына дейін тіркеуі міндетті емес болып табылады.Талап етілетін файлдың іздеуін іске асырып, қол қойып, «Актіні жүктеу» батырманы басу қажет.


Жүктелген актілер «Акттер» бөлімінде бейнеленеді. Актінің нөмірі жүйемен автоматты түрде тағайындалады. Акт туралы ақпаратты қарап шығу үшін, «Ашу» батырманы басу қажет. Тіркелген актті жою қажет болған жағдайда «Жою» батырманы басу қажет.


Тіркелген файлды қарап шығу үшін, «Құжат» жолындағы белсенді сілтемені басу қажет.

Қосымша акттерді тіркеу қажеттілігі туындағанда, Актті тіркеу бөлігінде «Файлды таңдаңыз» батырмасын қолдану қажет.

Назар аударыңыз! Әрбір тіркелетін қосымшаның көлемі 20мб-дан аспауы қажет.

Одан кейін Таспырыс беруші актілердің бекітуін жүргізеді.

Егер Тапсырыс беруші актті бекітсе, оның мәртебесі «Қолданыста» деп өзгереді. Тапсырыс беруші бекітуден бас тартуын іске асырса, онда актінің мәртебесі «Бас тартылды» деп өзгереді.Құрылыс бойынша орындалған жұмыстар актісін кері қайтарып алу 

Қажет болған жағдайда актіні "Бекітілді" мәртебесінде қайтаруға болады. Бұл үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіге актіні кері қайтарып алуды растау үшін сұрау салуды жібереді, Жүйе өнім берушінің жеке кабинетіне төмендегі хабарламаны жіберу арқылы хабардар етеді:

Құрметті {ТАӘ}! Тапсырыс беруші {ТАӘ} 190166/01/1 орындалған жұмыстар актісін бекітуді кері қайтарып алуға сұрау салды. Сізге актіні кері қайтарып алуға  сұрау салуды қабылдау қажет. Кері қайтарып алу расталғаннан кейін акт "Қабылдаудан бас тартылды" мәртебесіне өтеді.

Актіні кері қайтарып алуды растау үшін Өнім берушіге актілерді қарау нысанында, актімен бір жолда "Бекітілді. Кері қайтару келісілуде" мәртебесінде "Кері қайтарып алу" батырмасын басу қажет.

  Бұдан әрі актіні кері қайтарып алуды растау қажет

Өнім беруші актіні кері қайтарып алуды растағаннан кейін, жүйе актінің мәртебесін "Қабылдаудан бас тартылды" деп өзгертеді.

Және Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді

Құрметті {ТАӘ}! Тапсырыс беруші {ТАӘ} 190166/01/1 орындалған жұмыстар актісін бекітуді кері қайтарып алуды растады. Сізге келісу актісінің жаңа нұсқасын жібергеннен кейін актіні қайтадан келісу қажет.

"Қабылдаудан бас тартылды" мәртебесіндегі актіні жоюға болады.

 

Бекітілген актіні кері қайтару


Қажет болғанда «Бекітілді» мәртебесіндегі актіні кері қайтаруға болады. Ол үшін Тапсырыс беруші Өнім берушінің жеке кабинетіне хабарландыруды жіберумен кері қайтаруды растауға сауалды жөнелтеді


Актіні кері қайтаруды растау үшін Өнім берушіге осы актіні ашу және «Кері қайтару» әрекетін таңдау қажет


Бұдан әрі актіні кері қайтаруды растау


Кері қайтаруды растағаннан кейін Жүйе мыналарды орындайды

- актінің мәртебесін «Қабылдаудан бас тартылды»-ға ауыстырады және «Жоба» мәртебесінде актінің жаңа нұсқасын құрады (жеткізу орындары бойынша сол деректермен), бекітілген актілердің деректері бойынша нақты сомаларды бөледі

- Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді

 

- өнім берушінің кері қайтаруды растауын келісу журналында бекітеді

Құрылыс саласындағы Орындалған жұмыстар актісі

Электрондық актіні жасау үшін пайдаланушы құрылыс саласындағы шартта «Төлем туралы ақпарат» бөліміне өтуі қажет.

 image2021-11-17_11-30-9.png

Әрі қарай «Электрондық актіні жасау» батырмасын басу және жаңа актінің жасалғанын растау керек.

 image2021-11-17_11-31-50.png

 

Пайдаланушы жасалған электрондық актіде құжаттардың электрондық көшірмесін жүктеуі қажет (жүктелетін құжаттар саны шектеусіз).

Сондай-ақ, пайдаланушы актіні келісу және бекіту үшін өнім берушінің өкілдерін, сонымен қатар техникалық қадағалау және авторлық қадағалау сарапшыларын (қажет болған жағдайда) қосуы қажет.

Ескертпе: актіні келісуге жіберу үшін міндетті түрде өкілдердің мынадай типтерінің болуы талап етіледі:

1.         Өнім берушіден бекітуші;

2.         Техникалық қадағалау сарапшысы;

3.         Техникалық қадағалау сарапшысы (міндетті емес).

 image2021-11-17_11-36-0.png

 

МАҢЫЗДЫ! Құрылыс объектісі осы белгіге сәйкес келген жағдайда пайдаланушыға «Техникалық күрделі объектіге жатпайтын объект» белгісін таңдау қолжетімді болады. Белгінің болуы және болмауы мынаны анықтайды:

1.         Белгі таңдалмады. Жүйе техникалық қадағалау сарапшыларын қосқан кезде техникалық қадағалау және техникалық тексеру бойынша аккредиттелген ұйымдардың тізілімінен тұратын ұйымдардың пайдаланушыларын таңдау мүмкіндігін береді;

2.         Белгі таңдалды. Жүйе тиісті ұйымның техникалық қадағалау және техникалық тексеру бойынша аккредиттелген ұйымдардың тізілімінен оны тексермей техникалық қадағалау сарапшысын таңдау мүмкіндігін береді.

Белгіні таңдағаннан кейін пайдаланушы өзгерісті сақтауы керек.

 image2021-11-17_11-38-30.png

Құжаттарды жүктегеннен және өкілдерді қосқаннан кейін пайдаланушы актіні келісуге жіберуі керек.

 image2021-11-17_11-40-42.png

 

Құрылыс саласындағы актіні келісу сатысы:

1.         Өнім берушінің өкілдерімен келісу (мәртебесі - Өнім берушінің келісуінде);

2.         Авторлық қадағалау сарапшыларымен келісу (мәртебесі – Авторлық қадағалаудың келісуінде) - авторлық қадағалау сарапшыларын қосқан жағдайда ғана;

3.         Техникалық қадағалау сарапшыларымен келісу (мәртебесі - Техникалық қадағалаудың келісуінде);

4.         Тапсырыс берушінің өкілдерімен келісу (мәртебесі – Тапсырыс берушінің келісуінде).

Актіні келісу процесі басқа шарттардың электрондық актілерін веб-порталда келісу процесіне ұқсас.

Актіні техникалық және авторлық қадағалау сарапшыларымен келісу

Актіні техникалық қадағалау сарапшысымен келісу үшін пайдаланушы «Актілер бойынша іздеу (Тех. қадағалау)» бөліміне өтуі қажет.

 Скриншот 29-06-2022 154103.png

 

Ашылған бөлімнен пайдаланушы тиісті актіні таңдауы керек.

 Скриншот 29-06-2022 154531.png

Ескертпе: Жүйе актілерді оларда жеке Авторлық қадағалау сарапшыларының және Техникалық қадағалау сарапшыларының болу белгісі бойынша сүзуге мүмкіндік береді

Актіде сарапшыларға техникалық қадағалаудың қосымша сарапшысына қол қою, оны қабылдамау немесе қосу үшін іс-әрекеттер қолжетімді болады.

 image2021-11-17_11-47-31.png

Қабылдамау бойынша іс-әрекетті таңдаған жағдайда пайдаланушыға қабылдамау негіздемесі бар құжаттың сканерленген көшірмесін қоса тіркеу қолжетімді болады. Құжат енгізу үшін міндетті емес.

 image2021-11-17_11-48-26.png

Сарапшылар актіге қол қойғаннан кейін жүйе актіні тапсырыс берушінің өкілдеріне келісуге жібереді.

 

Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің жергілікті құрамы туралы есебі

 

Электрондық актіні Тапсырыс берушіге келісуге жіберер алдында (актіні бекіту кезінде), Өнім берушіге сатылып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтердегі (бұрын бекітілген есеп болған кезде жаңасын құру) жергілікті қамтылым туралы есепті (бұдан әрі – ЖҚ есебі) әрқашан толтыру қажет.

МАҢЫЗДЫ! Егер ЖҚ туралы есепке қол қойылмаса, Өнім беруші электронды актіге қол қоя алмайды және жолдай алмайды. Жүйе актіні бекіту кезінде барлық актілердегі («Жойылды», мен «Қабылдаудан бас тартылды» статусынан басқа барлық статустарда) сомалар мен жергілікті қамтылым есебіндегі сомалардың сәйкестігін тексереді. Егер соманың деректері тең болмаған жағдайда, Жүйе актіні бекітуге рұқсат бермейді.

 

ЖҚ есебін құру «Жергілікті қамтылым есебі» қосымша парақшасында орындалады.

 

Құрылған есепке, қажет болған жағдайда жоюға болатын «Жоба» статусы беріледі.

ЖҚ есебіне қол қойылған жағдайда Есеп «Бекітілді» статусына өтеді. «Бекітілді» статусындағы есептер жойылмайды, жаңа актіге өзгерістер енгізу немесе келісуге жолдау үшін жаңа есепті құру қажет.

ЖҚ жаңа есебін бекіткеннен кейін, бұрындары бекітілген есеп «Өзгертілді» статусына өтеді.

Сатып алынатын тауарлардың жергілікті құрамы туралы есебі


Жергілікті құрамының үлесін есептелуі 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87 «Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығына  сәйкес іске асырылады.

Жергілікті қамтымды есептеу формуласы:

Шарттың әрбір нысаны бойынша жергілікті қамтымының үлесі МСт = 100% * ; 

Мұнда, СТi – i-ші тауардың бағасы (ҚҚС ескере отырып шарт нысанының сомасы);

Мi – «СТ-KZ» сертификатында көрсетілген, тауардың жергілікті қамтымының үлесі, «СТ-KZ» сертификаты жоқ болған жағдайда Мi=0;

S – шарт нысанының жалпы бағасы;

 

Бүкіл шарт бойынша жергілікті қамтымының қорытнды үлесі МСт (қорытынды) =  100% * ), мұнда

n – тауарларды жеткізуге шартты орындау мақсатында өнім берушімен жеткізілетін, тауарлар атауларының жалпы саны;

СТi – i-ші тауардың бағасы (ҚҚС ескере отырып шарт нысанының сомасы);

Мi – «СТ-KZ» сертификатында көрсетілген, тауардың жергілікті қамтымының үлесі, «СТ-KZ» сертификаты жоқ болған жағдайда Мi=0;

S – шарт нысанының жалпы бағасы;


«Таурлар» сатып алу нысан түрі үшін жергілікті қамтымының үлесі туралы есептің нысанында жүйе шарттың деректерінен және бар бекітілген актілерден, акттің соңғы жобасын қоса алғанда, автоматты түрде жолды толтырады:

Жолдың атауы

Сипаттамасы

Нысанның ИД

Шарт нысанының сәйкестендірушісі (осы тауардың)

ТЖҚ БНА

Шарт нысанының ТЖҚ БНА коды (осы тауардың)

Тауардың атауы

Шарт нысанының атауы (осы тауардың)

Шартты орындау мақсатында өнім берушімен Сатып алынған туарлар саны

Бекітілген актілердің, соңғы акт жобасын қоса алғанда, саны

Тауар бағасы

ҚҚС қоса алғанда бірлігіне бағасы

Құны (CTi)

Бекітілген актілердің, соңғы акт жобасын қоса алғанда, шарт нысаны бойынша сомасы

Одан кейін  шарт бойынша жеткізілетін, әрбір тауар бойынша сертификат деректерімен келесі жолдарды толтыру қажет:

Жолдар атаулары

Міндеттілік

Сипаттамасы

КС үлесі (Ki) %

 

Иә

СТ-KZ сертификатта көрсетілген, тауардағы жергілікті қамтылым үлесі қолмен толтырылады

Нөмірі

 

Жоқ

СТ-KZ сертификатының нөмірі қолмен толтырылады.  «КС үлесі(Ki) %»  0 жоғары толтырылса, міндетті

Күні

 

Жоқ

Қолмен толтырылады. СТ-KZ сертификатын беру күні. «КС үлесі(Ki) %»  0 жоғары толтырылса, міндетті

Ескертпе

жоқ

Қолмен толтырылады

Назар аударыңыз: егер шарттың сомасы 1000 АЕК-тен аз болса, онда тауардың шығу тегі сертификатын ұсыну МІНДЕТТІ ЕМЕС;

Егер шарттың сомасы 1000 АЕК-тен көп болса - тауардың шығу тегі сертификатын ұсыну МІНДЕТТІ;

Жергілікті қамтылымды аавтоматты түрде есептеу үшін «Сақтау» батырманы басу қажет.


Назар аударыңыз: егер шарт, оларға ҚР Үкіметінің шешімімен ұлттық режимнен алынған тауарларды сатып алу үшін жасалса, Жүйе тек қана интеграция арқылы алынған СТ-KZ сертификатын тіркеуге мүмкіндік береді, құжаттың сканерленген көшірмесін жүктеуге жол берілмейді. Ұлттық режимнен алынған құжаттардың тізбесін  сілтемесі бойынша қарау.

Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамтымы бойынша есебі


Жергілікті құрамының үлесін есептелуі 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87 «Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығына  сәйкес іске асырылады.

«Жұмыстар», «Қызметтер» сатып алу нысан түрі үшін жергілікті қамтылымның үлесі туралы есептің нысанында жеке шарт үшін, шарттың әрбір нысаны үшін келесі формула арқылы іске асырылады:

Шарттың әрбір нысаны бойынша жергілікті қамтылымның үлесі


мұнда

МСж/қ           - шарт нысаны бойынша жұмыстарды (қызметтерді) жеткізуге шарттағы жергілікті қамтылымы,

      m – жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасалған, тапсырыс беруші және өнім беруші арасында жасалған шартты, мердігерлер мен қосалқы мердігерлер арасындағы шарттарды қоса алғанда, және т.б. шарт нысаны шегінде j-ші шарттардың жалпы саны;

  j – шарт нысаны шегінде жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасалған шарттың реттік  нөмірі;

СДj- шарт нысаны шегінде j-ші шарттың сомасы;

СТj – Шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлардың жиынтық сомасы;


ССДj – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында жасалған, қосалқы мердігерлік шарттардың жинтық сомасы;

Rj – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындайтын, өнім берушінің жұмысшыларының еңбегін төлеудің жалпы қорында қазақстандық кадрлар еңбегін төлеу қорының үлесі;

 n – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған, тауарлар атауларының жалпы саны;

i – шарт нысаны шегінде  j-ші шарттың орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған, тауардың реттік нөмірі;

СТi - i-ші тауардың бағасы;

Мi - «СТ-KZ» нысанды тауардың өндірілуі туралы сертификатында көрсетілген, тауардың жергілікті қамтымының үлесі;

Мi = 0, «СТ-KZ» нысанды тауардың өндірілуі туралы сертификаты жоқ болғанда; егер Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесінің 7-ші тармағымен басқасы орнатылмаса;

S – Шарт нысанының жалпы бағасы.

Бүкіл шарт бойынша жергілікті қамтылымының қорытынды үлесі МСж/қ (қорытынды) =100% * , мұнда

СДi – ҚҚС ескере отырып, i-ші шарт нысанының бағасы (жұмыстың/қызметтің);

МСi – i-ші шарттың нысаны үшін  жергілікті қамтылымның үлесі


Есепті құрастырғанынан кейін, жүйе автоматты түрде осы шарт нысанын орындау үшін бірінші шарттың (тапсырыс беруші және өнім беруші арасында) деректерін толтырады.  


Шар нысаны шегінде осы шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы мердігермен сатып алынған тауарды қосу үшін  басу қажет.

Тауарды қосу нысаны ашылады


Тауарларды қосу нысанында осы шарт шегінде жеткізілетін, әрбір тауардың сертификаттың деректерімен келесі жолдарды толтыру қажет:

 

Жолдар атаулары

Міндеттілік

Сипаттамасы

Тауардың бағасы

Иә

Өнім берушімен толтырылады. ҚҚС ескере отырып, бірлігіне бағасы

Шартты орындау мақсатында өнім берушімен сатып алынатын тауарлар саны

Иә

Өнім берушімен толтырылады. Тауар саны

Бағасы (CTi)

Иә

Осы тауар бойынша сома. Автоматты түрде есептеледі. Редакциялау қол жетімді

КС үлесі (Ki) %

 

Иә

Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ сертификатта көрсетілген, тауардағы жергілікті қамтылым үлесі

Нөмірі

 

Жоқ

Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ сертификатының нөмірі.  «КС үлесі(Ki) %»  0 жоғары толтырылса, міндетті

Күні

 

Жоқ

Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ сертификатын беру күні. «КС үлесі(Ki) %»  0 жоғары толтырылса, міндетті

Ескертпе

жоқ

Өнім берушімен толтырылады.

 

Назар аударыңыз: егер шарттың сомасы 1000 АЕК-тен аз болса, онда тауардың шығу тегі сертификатын ұсыну МІНДЕТТІ ЕМЕС;

Егер шарттың сомасы 1000 АЕК-тен көп болса - тауардың шығу тегі сертификатын ұсыну МІНДЕТТІ;

және «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Сақтаудан кейін жүйе автоматты түрде «(СТj) KZT шарт шегінде тауардың жиынтық сомасы» жолында барлық тауарлар бойынша сомасын автоматты түрде шығарады.


«(ССДj) KZT шарт шегінде қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық бағасы» жолында мердігер/өнім беруші және қосалқы мердігер арасындағы екінші шарттың бағасын толтыру қажет. Сақтудан кейін жүйе екінші шарттың жазуын автоматты түрде жасайды, мұнда «(СДj) Шарт бағасы» жолында алдыңғы шарттың «(ССДj) KZT шарт шегінде қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық бағасы» жолында сомасы көрсетіледі. 


Сонымен қатар «j-ші шартты орындайтын, қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу қорының үлесі, (Rj) %» жолын толтырып,  басу қажет.

ЕСКЕРТПЕ: j-ші шартты орындайтын, қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу қорының үлесін, (Rj) % мәнін өз бетінше төмендегі формуламен есептеу қажет:

Rj = ҚРЕТҚ/ЕТҚ.    

мұнда:

      ҚРЕТҚ - j-ші шарттың қолданыста болу мерзімінде, j-ші шартты орындайтын, өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу қоры;
      ЕТҚ - j-ші шарттың қолданыста болу мерзімінде, j-ші шартты орындайтын, өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу жалпы  қоры.

Мердігер/өнім беруші және қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы (және қосалқы мердігерлер және әрі қарай олардың қосалқы мердігерлері арасында қалған қосалқы мердігерлік жұмыстар/қызметтер бойынша) арасында екінші шарт бойынша тауарлар және қосалқы мердігерлік жұмыстар/қызметтер (қажет болғанда) туралы мәліметтерді толтыру қажет және  басу.

Жүйе автоматты түрде есептеуді жүргізеді:

- Шарт нысаны (лоты) бойынша жергілікті қамтылым

- Шарт бойынша жергілікті қамтылым

Тапсырыс берушіге есепті сақтау және жіберу

Тапсырыс берушіге жіберу үшін жергілікті қамтылымның үлесі туралы есепке қол қою қажет. Түзетулерді енгізу үшін «Сақтау» батырмасын басады, бұл кезде қол таңбалар жойылып, есепке қайтадан  қол қою қажет болады.

«pdf сияқты сақтау» басқаннан кейін, жүйе өнім берушімен сақтауы мақсатында .pdf. форматындағы құжатты жасайды.


Құқықтық мирасқорлығы немесе өнім берушімен өкілдіктерге, филиалдарға құқықтарын табыстауы

Шарт бойынша құқықтарын табыстау

Өнім берушінің құқықтарын табысталуы келесі жағдайларда іске асырылады: қайта құрылу және құқықтарын филиалға/өкілдікке табыстау кезде. Өнім берушіге құқықтарды табыстау үшін өнім берушіге «Қолданыста», «Тараптар келісімімен бұзылды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды» немесе «Шарт орындалды» (қарау үшін) шарттарын таңдап, рәі қарай «Құқытарын табыстау» басу.


Одан әрі табыстау типін таңдау: 1 - филиал  немесе 2-ші қайта  құру, іздеу параметрлерін толтырып, «Іздеу» батырмасын қолдану.

Фильтрде «Филиал» дегенді таңдаған кезде, жүйе филиалдар ретінде тіркелген ұйымдар арасында іздестіреді.


Бұдан кейін қажетті ұйымды беру үшін «Таңдау» басу.Құқытарды табыстау/бас тартуды растау терезесінде «Растау» басу.

Әрекетті растаудан кейін жүйе жіберілген шартты жаңа ұйыммен қарау құқығын иелендіреді (жаңа Тапсырыс беруші/Өнім берушіде шартты бейнелейді), бұл кезде шарттың мәртебесі «Шартты беру» дегенге ауысады.


«Қолданыста» мәртебедегі шарттарды беру кезде жүйе төмендегі негіздемелермен:

             -       «Филиал» табыстау типіне арналған «Тапсырыс беруші және (немесе) өнім жеткізушінің реквизиттерін өзгерту»

             -       «Қайта құру» табыстау типіне арналған «ҚР Азаматтық кодексінің 46 бабы. Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықтық мирасқорлығы»

қосымша келісімді жасайды және әрі қарай құқықтарды табыстау бойынша қосымша келісімге қол қою рәсіміне көшеді.


Жүйе шарт бойынша құқықтарды иелену қажеттілігі туралы жаңа ұйымға хабарлама жібереді


Шарт бойынша құқықтарын иелену


Жіберілген шарттар жаңа қабылдаушы ұйымда бейнеленеді, ал ескі жіберуші ұйымда «Шартты жіберу» мәртебесін иеленеді.

 

«Жасалмады», «Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «Тараптар келісімімен бұзылды» мәртебелі шарттарды қабылдау үшін «Шарт бойынша құқықтарды шегінуді қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау қажет.


 

Бұдан әрі «Шегінуді қабылдау» таңдау

 

«Сақтау» басқанынан кейін, Жүйе шарттың мәртебесін «Жіберілді. Алдыңғы мәртебе» деп өзгертіп, жаңа ұйыммен қабылдауы туралы шартты  жіберген, Тапсырыс беруші/Өнім жеткізушіге хабарлама жібереді.

Жаңа қабылдаушы ұйымда «Қолданыста» мәртебелі шарттың құқықтарды табыстау туралы қосымша келісімдері «Жоба» мәртебесінде бейнеленеді.


Қолданыста» мәртебеден шартты қбылдау үшін, қосымша келісімге өту қажет. Одан әрі шарттарды келісудің станадартты функционалдылық механизмі орындалады.

 

Ескертпе: Көпжақты шарттар үшін Қабылдаушы-Тапсырыс беруші үшінші тараптың ұйымын өзгерте алады.

Қол қойылғанынан кейін құқытарды табыстау туралы қосымша келісім «Қолданыста» мәртебеге ауысады. Бұл кезде Жүйе жіберілген шарттың мәртебесін «Жіберілді. Қолданыста» деп ауыстырып, шартты қабылдауы туралы шартты жіберген, Тапсырыс беруші/Өнім жеткізушіге хабарлама жібереді.

Шарт бойынша құқықтарынан бас тарту


«Жасалмады», «Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «Тараптар келісімімен бұзылды» мәртебелерден шарттардан бас тарту үшін, «Шарт бойынша құқықтардан шегінуін қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау қажет. Құқықтарын қабылдау/бас тарту нысанында құқықтардан шегінуден  бас тарту себебін қазақ және орыс тілдерінде  толтырып,  «Сақтау» батырмасын басу қажет.Себебін сақтағанынан кейін шарттың мәртебесі алдыңғы мәртебеге: «Жасалмады», «Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «тараптар келісімімен бұзылды» оралады.«Қолданыста» мәртебелі шарттан бас тарту үшін қосымша келісімге өтып, «Шарт бойынша құқықтардан шегінуді қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау. Құқықтарын қабылдау/бас тарту нысанында құқықтардан шегінуден  бас тарту себебін қазақ және орыс тілдерінде  толтырып,  «Сақтау» батырмасын басу қажет.

 

 

Себебін сақтағанынан кейін шарт «Қолданыста» мәртебеге оралады және құқытарды табыстау туралы қосымша келісімнің жобасы автоматты түрде жойылады.

Құқықтық мирасқорлық немесе  тіркелмеген Өнім берушінің өкілдіктеріне, филиалдарға құқықтарды беру   

Жоспар тармақтары Жүйеде тіркелмеген жаңа Өнім берушіге берілгеннен кейін (жаңа Өнім  беруші тарапынан қабылдау талап етілмейді), Өнім берушіге – жіберушіге Менің шарттарым (Өнім  беруші) тарауына өтіп, талап етілген шарттарды іздеуді жүзеге асыру қажет. Төмендегі мәртебелердегі шарттар беруге жатады: 

 -     Қолданыста;

-        Шарт жасасылған жоқ;

-        Біржақты тәртіпте бұзылды;

-        Тараптардың келісімі бойынша бұзылды;

-        Шарт ішінара орындалды;

-        Шарт орындалды (қарау үшін).

  Шарттарды таңдау шарт бар жолға қанат белгі қою арқылы жүзеге асырылады, таңдағаннан кейін Жүйе «Тіркелмеген Өнім берушіге құқықтарды беру» батырмасын көрсетеді. 

«Тіркелмеген Өнім берушіге құқықтарды беру» батырмасын басқаннан кейін Жүйе тіркелмеген Өнім берушіге шарттарды беру нысанын көрсетеді.  

Қандай да бір таңдалған шарттар бойынша берудің күшін жою талап етілсе, шарт бар жолда «Күшін жою» батырмасын басу қажет.  Егер барлық шарттар бойынша шарттарды берудің күші жойылса, онда нысанның оң жақ жоғарғы бұрышындағы «Күшін жою» батырмасын басу талап етіледі, Жүйе шарттарды қарау нысанына қайтаруды жүзеге асырады. 

«Жаңа Өнім берушінің БСН» жолағында Жүйеде тіркелмеген Өнім берушінің БСН көрсету, одан соң «Жаңа Өнім берушіге беру» батырмасын басу талап етіледі. Жүйе шарттарды беру әрекетін растауды сұрайды. 

Растаған жағдайда Жүйе:

- шарттың мәртебесін «Құқықтарды беру» деп өзгертеді;

- «Шарттарә мәзірі» Құқықтарды беру» тарауында Жүйеде қатысушыны тіркеу рәсімінен өткеннен кейін жаңа Өнім берушіде шартты көрсетеді; 

- Жүйеде қатысушыны тіркеу рәсімінен өткеннен кейін жаңа Өнім берушіге жеке кабинетке құқықтарды қабылдау қажеттігі туралы хабарлама жібереді. 

Күшін жойған жағдайда, Жүйе шарттарды беру нысанына қайтаруды жүзеге асырады. 

Назар аударыңыз!

«Жоба», «Тапсырыс берушіде келісілуде», «Тапсырыс берушіде қол қоюда», «Өнім берушіде қол қоюда»  мәртебесіндегі актілер болған кезде, шарттарды беруге жол берілмейді, бұл актілерді алып тастау немесе бекіту керек   

Шартты орындау бойынша соңғы актіні жіберер алдында (барлық бекітілген актілер мен ағымдағы актілер сомасы шарт сомасына тең)  Өнім беруші тауарлардағы, жұмыстардағы және көрсетілген қызметтердегі жергілікті қамту туралы есепті толтыруы тиіс.   

Берілген шарттар Өнім берушіде –жіберушіде «Берілетіндер» қосымша бетінде  «Шарттар» - «Құқықтарды беру» тарауында «Құқықтарды беру» мәртебесінде көрсетіледі. Берілген шарттарды жаңа Өнім беруші қабылдағанға дейін кері қайтарып алуға болады.   

Шарт бойынша құқықтарды қабылдау

«Шарттар» - «Құқықтарды беру»  тарауында («Берілетіндер» қосымша беті) тіркеу рәсімінен өткеннен кейін берілген шарттар  «Құқықтарды беру»  мәртебесінде жаңа Өнім берушіде  көрсетіледі. 

Шартты қабылдау  үшін шарты бар жолда «Қабылдау» батырмасын басу керек. Қабылданатын шартты қарауды шарттың жүйелік нөмірін басып жүзеге асыруға болады. 

«Жасасылмады», «Біржақты тәртіпте бұзылды», «Тараптардың келісімі бойынша бұзылды», «Орындалды» және «Ішінара орындалды» мәртебелерінде шарттарды қабылдаған жағдайда, Жүйе шарттың мәртебесін «Берілді. Алдындағы мәртебе» деп өзгертеді және  шартты берген бұрынғы Өнім берушіге  жаңа Өнім беруші шартты қабыдағаны туралы хабарлама жібереді. 

«Қолданыста» мәртебелеріндегі шарттарды қабылдаған жағдайда, Жүйе «ҚР Азаматтық кодексінің 46-бабы.  Заңды тұлғаны қайта құрған кездегі құқықты  мирасқорлығы»  негізі бойынша қосымша келісім жобасын құрады. Бұдан әрі шарттарды келісу үшін стандартты функционалдылық механизмі жүзеге асырылады.  

Шарт бойынша құқықтарды кері қайтарып алу

         Берілген шарттың құқықтарын кері қайтарып алу «Берілетіндер» қосымша бетінде  «Шарттар» - «Құқықтарды беру» тарауында қажетті шарт бар жолдағы «Кері қайтарып алу» батырмасын басу арқылы жүзеге асырылады.  

Назар аударыңыз! Жаңа Өнім беруші шартты қабылдағаннан кейін шарт бойынша құқықтарды беруге жол берілмейді.   

Өнім берушінің банктік деректемелерін өзгерту  

 

Назар аударыңыз! Жүйе шартты келісуді кері қайтарып алусыз шарттың «Тапсырыс берушіде келісілуде», «Тапсырыс берушіде қолтаңба қоюда» мәртебелерімен тапсырыс берушінің банктік деректемелерін өзгертуге мүмкіндік береді.  

Банктік деректемелерді өзгерту үшін «Шарт және келісу» қосымша бетінде «Банктік деректемелерді өзгерту» батырмасын басу қажет.


image2018-6-29_14-28-1.png

Ашылған нысанда:

-        өнім берушінің банкін өзгерту үшін «Өнім берушінің банкі» тарауында жаңа мәндерді толтыру қажет;  

-        кепілгердің банкін өзгерту үшін «Кепілгердің банкі» тарауында жаңа мәндерді толтыру қажет. 

Ескертпе! Жүйе нысанда ағымдағы мәнді көрсетеді. 

Жаңа мәліметтерді енгізгеннен кейін «Деректерді өзгерту және жаңарту» батырмасын басу қажет.   Жүйе жаңартады және жаңа мәліметтерді сақтайды. Бұл ретте деректер үлгілік шартта автоматты түрде көрсетіледі.   

image2018-6-29_14-28-18.png

Өнім берушінің шартқа қол қоюшысының өзгеруі  

Назар аударыңыз! Жүйе шартты келісуді кері қайтарып алусыз шарттың  «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді», «Тапсырыс берушіде қолтаңба қоюда» мәртебелерімен тапсырыс беруші тарапынан шартқа қолтаңба қоюшыны өзгертуге мүмкіндік берді. 

Өнім беруші тарапынан шартқа қолтаңба қоюшыны өзгерту үшін «Шарт және келісу» қосымша бетінде «Шартқа қолтаңба қоюшыны өзгерту» батырмасын басу қажет. 

image2018-6-29_14-30-17.png

Ашылған нысанда Жүйе шартқа ағымдағы қолтаңба қоюшы туралы мәліметті көрсетеді және басқа қолтаңба қоюшыға өзгертуге мүмкіндік береді.  Деректерді өзгертіңіз және сақтау үшін «Деректерді өзгерту және жаңарту» батырмасын басыңыз. Жүйе үлгілік шартта шартқа қолтаңба қоюшыны автоматты түрде жаңартады.   

Ескертпе! Жүйе нысанда сондай-ақ ағымдағы мәнді көрсетеді.  

image2018-6-29_14-30-32.png

Өнім берушіні жосықсыз қатысушылар тізілімінде тексеру

Негізгі шартта Портал мынадай жағдайларда «ашық конкурс», «аукцион», «баға ұсыныстарын сұрату», «өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу», «мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу» сатып алу тәсілдері үшін ғана өнім беруші немесе консорциумға қатысушы  жосықсыз қатысушылар тізілімінде тұрған жоқ па екенін тексеруді жүзеге асырады: 

 

Ескертпе: Консорциумға қатысушыларды Өнім беруші сатып алуға өтінім берген кезде «ашық конкурс» тәсілі, «жұмыс» сатып алу мәні үшін ғана толтырады. Өнім беруші жұмыстарды орындау үшін консорциумды тарта алады. Бұл туралы сатып алуда  Лаура егжей-тегжейлі жазатын болады.  

1. Шартты өнім берушіге келісуге жібергеннен кейін, Портал өнім беруші немесе консорциумға қатысушылар тапсырыс берушіге «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесімен   ЖҚТ-да бар ма екені тексеруді жүзеге асырады. 

1.1. Егер өнім беруші ЖҚТ-да тұрса, Портал:

-        Негізгі шартта Өнім берушіге «Шартты бекіту» батырмасын көрсетпейді. 

-        Негізгі шартта «Шарт және келісу» қосымша бетінде Өнім  берушіге хабарламаны көрсетеді: Құрметті қатысушы, {өнім берушінің атауы немесе консорциалық келісімге қатысушының атауы} МС туралы заңның 6-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері бар.

1.2. Егер өнім беруші ЖҚТ-да тұрмаса, Портал өнім берушіге «Шартты бекіту» батырмасын көрсетеді. 

2. Өнім беруші негізгі шартқа қолтаңба қойғаннан кейін, Портал   шарттың  «Өнім берушіде қолтаңба қоюда» мәртебесімен ЖҚТ-да өнім берушілер мен консорциалық келісімге қатысушылар болуын тексеруді жүзеге асырады: 

2.1. Егер өнім беруші ЖҚТ-да тұрса, Портал «Шарт және келісу» қосымша бетінде:

-              «Қолтаңба қою» батырмасын көрсетеді. Яғни Өнім берушіге шартқа қолтаңба қоюға мүмкіндік береді. 

-              Тапсырыс берушіге негізгі шартта мынадай хабарламаны көрсетеді:  Өнім берушінің (немесе консорциумға Қатысушының)    {өнім берушінің атауы немесе консорциалық келісімге қатысушының атауы} МС туралы заңның 6-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері бар.  .

-                   Өнім берушіге негізгі шартта мынадай хабарламаны көрсетеді: Құрметті қатысушы, {өнім берушінің атауы немесе консорциалық келісімге қатысушының атауы} МС туралы заңның 6-бабына сәйкес мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері бар.

 Негізгі қатысушының (өнім берушінің-жеңімпаздың)/консорциумның қалған қатысушыларының шартта консорциалық келісімді қарап шығуы  

 Өтінімде өнім беруші (жеңімпаз) «Консорциум» белгісін көрсеткен және консорциумға қатысушыларды тартқан жағдайда, Жүйе  консорциумға қатысушылар және өнім берушінің өтінімінде консорциумға қатысушылар қолтаңба қоятын консорциалық келісім туралы  мәліметтерді көрсетеді, сондай-ақ  шарттың үлгілік нысанында   консорциумның барлық қатысушылары туралы ақпаратты көрсетеді.

Консорциумға   қатысушылар туралы ақпаратты және консорциалық келісімді қарап шығу үшін негізгі қатысушыға (жеңімпазға-өнім берушіге) «Жұмыс кабинеті – Менің шарттарым (Өнім беруші)» мәзірінің көмегімен  қажетті шартты таңдап, одан әрі   «Шарт және келісу» қосымша бетіне өту қажет.  

Консорциумға   қатысушылар туралы ақпаратты және консорциалық келісімді қарап шығу үшін қалған қатысушыларға «Жұмыс кабинеті – Менің шарттарым (Консорциум)» мәзірінің көмегімен  қажетті шартты таңдап, одан әрі   «Шарт және келісу» қосымша бетіне өту қажет.  

«Консорциалық келісім» сілтемесін/батырмасын басу.

Жүйе «Консорциалық келісім» парағын көрсетеді, мұнда консорциумға қатысушылар бар лоттар тізімін көрсетеді. Консорциалық келісімді қарап шығу үшін  сенімхаттармен бірге «Консорциалық келісім» бағанында «Қарап шығу» батырмасын басыңыз. 

«Қарап шығу» батырмасын басқан кезде, Жүйе локальді компьютерде PDF форматында  консорциалық келісімді жүктеп алуға мүмкіндік береді.   

Консорциумға қатысушыларды қарау үшін «Консорциалық келісімге қатысушылар» бағанында белгіні басу қажет, басқаннан кейін Жүйе қалқымалы терезеде консорциумға қатысушылар тізілімін көрсетеді. 

Келісу мерзімдерін, орындалудағы және қолтаңба қоюдағы шарттарды, өнім берушілер қолтаңба қоюдағы актілерді  қарау

Жүйе пайдаланушы кабинетінде өнім берушіге мыналарды қарауға мүмкіндік береді: 

-        «Орындалудағы шарттар» тарауында  шарттың орындалу мерзімі аяқталуына  5 күнтізбелік күн қалған 5 шартты көрсетеді;

-        -        «Келісудегі шарттар» тарауында шартты келісу мерзімі аяқталуына  3 жұмыс күні қалған 5 шартты көрсетеді;

-         -       «Қолтаңба қоюдағы шарттар» тарауында  шартқа қолтаңба қою мерзімі аяқталуына  3  жұмыс күні қалған 5 шартты көрсетеді;  

-        -       «Қолтаңба қоюдағы актілер (Өнім беруші) тарауында Өнім берушіге қолтаңба қоюға «Өнім берушіде қолтаңба қоюда» мәртебесімен келіп түскен соңғы 5 актіні көрсетеді.  

- Шарттың орындалуын қамтамасыз ету туралы бөлімде (Есептеу жұмыс күндерінің саны бойынша жүреді) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі көрсетілген шарттар көрсетіледі (Өнім беруші), атап айтқанда,: Өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді бекітуі қажет шарттар (өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті).

10 жазба бейнеленеді (неғұрлым кешірек бұрынға), «Толығырақ» батырмасын басқан кезде Жүйе «менің шарттарым» (Тапсырыс беруші) бөліміне қайта бағыттайды, онда қамтамасыз етуді бекіту рәсімі аяқталмаған барлық шарттар көрсетіледі.

Бағанның атауы

Сипаттамасы

1

Шарт

Шарттар тізіліміндегі шарттың жүйелік нөмірі

Статусы.

Шарттың статусы

3

Күні

Шарт статусының өзгерген күні

4

Мерзімі

Қамтамасыз етуді бекіту мерзімінің аяқталған күні (шарт статусы «қол қойылды»/ немесе «Қолданыста» статусына өзгерген күннен бастап 10 жұмыс күні келесі жұмыс күнінен есептеледі)

5

Бекіту

Жеткізушілерде орындауды қамтамасыз ету қойындысында, егер бір құжат бекітілсе, онда осы бағанадағы мән «Иә» болады, егер бекітілген файлдар жоқ болса, онда мән «жоқ»болады.

Күндер

Егер 10 жұмыс күніне дейін күн саны болса, онда «қалды:» деген сөз және күн саны; егер 10 жұмыс күнінен астам уақыт өтсе, онда «мерзімі өткен:» деген сөз және күн саны болады.

- 5 жұмыс күнінен астам уақыт қалған шарттар жасыл түспен белгіленеді;

- 5 жұмыс күнінен кем қалған шарттар қызғылт сары түспен белгіленеді;

- 10 жұмыс күні өткен (яғни мерзімі өткен) шарттар қызыл түспен белгіленеді.

ЭБК шығарылған ба?

Осы Шарт бойынша шығарылған ЭБК (3%) бар ма


  • No labels