Skip to end of metadata
Go to start of metadata

       "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңының 14-бабы 9) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

       1. Қоса беріліп отырған Камералдық бақылау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есеп пен аудит әдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

       3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

       3. Осы бұйрық оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі                                                                                                                        Б. СұлтановҚазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 30 қарашадағы
№ 598 бұйрығымен бекітілген


Камералдық бақылау жүргізу қағидалары


1-тарау. Жалпы ережелер

       1. Осы Камералдық бақылау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағида) "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 14-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді және ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның камералдық бақылауды жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Қағидада мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) камералдық бақылау - ақпараттық жүйелер деректерін, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы басқа да мәліметтерді талдау және салыстырып тексеру негізінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісіне (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектісі) бармай Комитет және оның аумақтық бөлімшелері жүзеге асыратын бақылаудың өзге нысаны;

       2) камералдық бақылау тәуекелдерінің бейіні (бұдан әрі – тәуекел бейіні) – мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы мәліметтерді талдау жолымен айқындалатын және белгілі бір бұзушылықтарды анықтау мақсатында әзірленетін деректерді таңдау талаптарының жиынтығы;

       3) мемлекеттiк сатып алу веб-порталы (бұдан әрі – веб портал) – мемлекеттiк сатып алудың электрондық көрсетілетін қызметтеріне қол жеткiзудiң бірыңғай нүктесiн ұсынатын мемлекеттiк органның ақпараттық жүйесі;

      4) тәуекел – Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де заңнамасын сақтамаудың, мемлекеттік аудит объектiсiне оқиғаның немесе iс-қимылдың тигiзетiн жағымсыз әсерiнiң ықтималдылығы, ол қаржылық бұзушылықтарға, бюджет қаражатының ұрлануына (ысырап болуына) әкелiп, мемлекетке экономикалық зиян шектiруi мүмкiн, сондай-ақ бағдарламалық құжаттарда және мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында қарастырылған нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізбеу және толық көлемде орындамаудың ықтималдығы;

      5) тәуекелдердi басқару жүйесi – тиісті жылға мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыруды және мемлекеттік аудитті жүргізуді, бар тәуекелдер жиынтығын жан-жақты талдауды, оларды біріздендіру мен бағалауды, ден қою шараларын әзірлеу және қабылдауды, қабылданған шаралар нәтижелерінің тиімділік мониторингін қоса алғанда, мемлекеттік аудиттің анағұрлым басым бағыттарына ресурстарды таңдау, оңтайлы бөлу қағидаттарына негiзделген мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өзге де қызметін қамтамасыз ететін әкiмшiлiк ету жүйесi.

       2-1. Осы Қағидаларда пайдаланылатын басқа ұғымдар Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінде, Заңда және Қазақстан Республикасының өзге заңнамасында айқындалатын мәндерде қолданылады.

      3. Камералдық бақылау жүргізудің мақсаты бұзушылықтардың уақтылы жолын кесу және оларға жол бермеу, мемлекеттік аудит объектісіне камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды дербес жою құқығын беру және мемлекеттік аудит объектілеріне әкімшілік жүктемені төмендету болып табылады.

2-тарау. Камералдық бақылау жүргізу тәртібі

       4. Камералдық бақылауды уәкілетті орган мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі бойынша әртүрлі ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді салыстырып тексеружолымен, сондай-ақ тәуекелдердi басқару жүйесiн қолдану нәтижелері бойынша Заңның 14-бабының 3-тармақшасы және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 5-тармақшасы негізінде Заңның 30-бабында және осы Қағидада белгіленген тәртіпте мемлекеттік аудит объектісіне бармай-ақ, тұрақты негізде жүргізеді.

       5. Камералдық бақылауды жүргізу барысында бұзушылықтарды анықтау осы Қағидаларға 1-қосымшада келтірілген Камералдық бақылаудың тәуекелдері бейіндерінің тізіліміне сәйкес жүзеге асырылады.

       Мемлекеттік сатып алуға және бұзушылықтарды жою тәсілдеріне камералдық бақылау элементтері осы Қағидаларға 2-қосымшаға келтірілген.

      6. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жүргізуге жол берілмейді.

       7. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасалғаннан кейін бұзушылықтар анықталған кезде мемлекеттік аудит Заңның 18-бабының 5-тармағының 3) тармақшасына сәйкес немесе электрондық мемлекеттік аудит Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес жүргізіледі.

       Камералдық бақылаудың ден қою шаралары Заңның 30-бабының 4-тармағымен көзделген.

       8. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтар анықталған жағдайда уәкілетті орган анықталған бұзушылықтар сипаттамасын қоса бере отырып, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) ресімдейді және мемлекеттік аудит объектілеріне жібереді және автоматты түрде веб-порталда тіркейді.

      9. Бұзушылықтар анықталған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде хабарлама веб-портал арқылы мемлекеттік аудит объектісіне жіберіледі.

      10. Мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны ол ұсынылған (алынған) күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындайды.

       Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды дербес жойған жағдайда хабарлама тексерілетін адамға тапсырылған күннен кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде лауазымды тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылуға жатпайды.

       11. Хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, мемлекеттік аудит объектісі осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Заңның 11-1-тарауында белгіленген тәртіппен және мерзімде уәкілетті органның жанындағы апелляциялық комиссияға қарсылық береді.

      Қажет болған жағдайда қарсылыққа қарсылықтың дәлелдерін растайтын құжаттардың көшірмелері қоса беріледі.

       12. Уәкілетті орган жанындағы апелляциялық комиссия хабарламаға қарсылықты Заңның 11-1-тарауында айқындалған тәртіппен және мерзімде қарайды.

       13. Хабарламаны орындау мерзімі қарсылықты қарау кезеңіне тоқтатыла тұрады.

      14. Қарсылықтарды қарау нәтижелері бойынша мынадай:

      1) мемлекеттік аудит объектісі даулап отырған барлық мәселелер қанағаттандырылған жағдайда – қарсылықты толық қанағаттандыру туралы;

      2) мемлекеттік аудит объектісі даулап отырған мәселелер ішінара қанағаттандырылған жағдайда – қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы;

      3) мемлекеттік аудит объектісі даулап отырған барлық мәселелер қанағаттандырылмаған жағдайда – қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдердің бірі қабылданады.

       Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша шешім 5-қосымшаға сәйкес нысанда қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытындымен ресімделеді.

      Қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытынды автоматты түрде тіркеледі және мемлекеттік аудит объектісіне веб-портал арқылы жіберіледі.

       15. Осы Қағидалардың 14-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда хабарлама:

       1) хабарламада көрсетілген барлық бұзушылықтар дауланған жағдайда күші жойылуға;

      2) қарсылықпен дауланбаған хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою бөлігінде орындауға жатады.

      Осы Қағидалардың 14-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда хабарлама қарсылықтың расталмаған дәйектер бойынша бұзушылықтарды жою бөлігінде орындауға жатады.

      Осы Қағидалардың 14-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайда хабарламаны мемлекеттік аудит объектісінің толық орындауына жатады.

      Хабарламада ішінара қарсылық болған жағдайда хабарламаның дауланбайтын бұзушылықтары жойылуға жатады.

       16. Хабарламада көрсетілген бұзушылықтарды жою тәсілдері осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген.

       Хабарламаным орындау туралы ақпаратты (қажет болған кезде растайтын құжаттарды) мемлекеттік аудит объектісі осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес хабарламаны жіберген уәкілетті органға веб-портал арқылы ұсынады.

       17. Хабарлама, қарсылықты қарау нәтижелері бойынша қорытынды мемлекеттік аудит объектісіне веб-портал арқылы жеткізілген сәттен бастап тапсырылды деп саналады.

      17-1. Мемлекеттік сатып алудың уақтылы және толық орналастыру жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет (даму жоспары) немесе жеке қаржыландыру жоспары бекітілген (нақтыланған) күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын камералдық бақылау тиісті бюджет бекітілгенге (нақтыланғанға) дейін тиісті бюджет комиссиясының оң ұсынысы шығарылған күннен бастап он бес жұмыс күні өткеннен кейін жүргізіледі.

      18. Конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі:

      1) бірінші бағыт – конкурс (аукцион) жарияланған күннен бастап конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау кезеңінде ескертулерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін, не конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына алдын ала талқылау жүзеге асырылмаған жағдайда, конкірс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру мәтіні орналастырылған күнненбастап күнтізбелік он күн ішінде;

      2) екінші бағыт – конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы веб-порталға орналастырылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде;

      3) үшінші бағыт – веб-порталда алдын ала рұқсат хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде;

      4) төртінші бағыт – камералдық бақылау:

      қорытынды хаттама орналастырылған күннен бастап мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін тәуекелдерді басқару жүйесі;

      Мемлекеттік сатып алу Заңның 47-бабында белгіленген мерзімде келіп түскен шағым негізінде жүргізілген жағдайда.

       19. Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабы 5-тармағына сәйкес шағым түскен жағдайларды қоспағанда, алдыңғы бағыттар бойынша конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға камералдық бақылау жүргізуге жол берілмейді.

       Мемлекеттік сатып алу қорытындылары шығарылғанға дейін және (немесе) Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 47-бабы 2-тармағында белгіленген мерзімде уәкілетті органға келіп түскен шағым конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттама орналастырылған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде мәлімделген талаптар (дәлелдер) шегінде қаралады.

      20. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілетін мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтер веб-порталға орналастырылған күннен бастап мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалғанға дейін жүргізіледі.

      21. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден алу тәсілімен және (немесе) тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуларды камералдық бақылау мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

      22. Уәкілетті органның лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

       23. Камералдық бақылау материалдары есеп және есепетілік жүргәізу мақсатында, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану үшін веб-порталда қорытындыланады.

      24. Уәкілетті орган камералдық бақылау нәтижелерін мемлекеттік құпия және Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнаманың талаптарын қамтамасыз ету ескеріле отырып, уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етеді.

3-тарау. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашық мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

       25. Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмауы мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен тоқтата тұруға әкеп соғады.

       Бұл ретте 32-баптың 1-тармағында көзделген ден қою шарасы бұзушылықты жою мүмкін болмаған жағдайда қолданылмайды.

       Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру Заңның 32-бабының 2-тармағында көзделген шығыс операцияларын қоспағанда мемлекеттік аудит объектілерінің барлық шығыс операцияларына қолданылады.

       26. Уәкілетті органның тиісті аумақтық бөлімшесі Заңның 31-бабының 2-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті органға осы Қағидалардың 10-тармағында көзделген мерзімде хабарламалардың орындалмауының белгіленген фактілері туралы, сондай-ақ растайтын құжаттарды қоса бере отырып, мемлекеттік аудит объектісінің хабарламаның күшін жою, өзгерту, толықтыру немесе қолданылуын тоқтата тұру туралы өтініш беру фактілері туралы жазбаша уәкілетті органға хабарлайды.

       27. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттіктерді қоспағанда) бойынша шығыстық операцияларды тоқтата тұру туралы өкім хабарламаның белгіленген мерзімде орындалмау фактілері расталған жағдайда осы Қағидалардың 26-тармағымен көзделген хат алынған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде қалыптастырылады.

       28. Өкім "Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілерінің бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімінің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 596 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша енгізіледі (Мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12606 болып тіркелген).

      29. Өкім бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уәкілетті органға, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға қағаз тасығышта немесе электрондық түрде оны қалыптастыру күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде ақпараттық коммуникациялық желі бойынша беру арқылы жіберіледі.

      Өкім мынадай мәліметтерді: реттік нөмірі, өкімнің нөмірі, өкімнің күні, өкімнің мәртебесі, жөнелту тәсілі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН) мемлекеттік аудит объектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктің немесе ұйымның атуы, қабылдамау/бас тарту себебі, қабылдамау/бас тарту күні, қабылдамау себебі, қабылдамау нөмірі, қабылдамау күні, қабылдамау мәртебесін қамтитын өкімдер тіркеу журналында міндетті түрде тіркелуі тиіс.

       30. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органның, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктердің немесе ұйымдардың сөзсіз орындауына жатады.

      31. Өкім бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған кодтары мен шоттары, сондай-ақ банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру себептерін жою күнінен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктерге немесе ұйымдарға Өкімнің күшін жою туралы құжатты жіберу жолымен уәкілетті орган күшін жояды.

      Өкімнің күшін жою туралы құжат мыналарды қамтиды: Уәкілетті органның атауы мен БСН, мемлекеттік аудит объектісінің атауы мен ЖСН/БСН, өкімнің нөмірі мен күні, шығыс операцияларын қайта бастау қажет мемлекеттік аудит объектісінің коды мен шоттарының нөмірі, уәкілетті орган басшысының не оны алмастыратын адамның мөрмен мөрімен куәландырылған қолтаңбасы.

       32. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органда ашылған мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен шоттары, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектісінің банк шоты жабылған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банк немесе ұйым уәкілетті органға өкімді қайтарады.


Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 1-қосымша


Камералдық бақылау тәуекелдері бейіндерінің тізбесі


№ р/с

Камералдық бақылаудың тәуекел бейіндерінің атауы

Камералдық бақылаудың тәуекелдер бейіндер деректерін таңдау шарттары

Камералдық бақылаудың тәуекелдер бейіндерінің бұзушылықтары

1.

Ұйымдастырушының/тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасымен көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурс (аукцион) тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алулар.
2. Мемлекеттік сатып алудың мәні тауарлар, жұмыстар, қызметтер болып табылады.
3. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Қағидалары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңының (бұдан әрі – Заң) 9 және 21-баптарына қайшы Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) біліктілік талаптары мен шарттарды көрсетуі.

Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) келесі біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуларға қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін;
2) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттілігінен тікелей туындамайтын;
3) әлеуетті өнім берушілер санының шектелуіне әкеліп соғатын, оның ішінде - әлеуеттік өнім берушілерге қандай болмасын санмен өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптар белгілеу;
- тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері, фирмалық атаулары, патенттері, пайдалы модельдері, өнеркәсіп үлгілері, тауардың шығу орнының атауы және өндірушінің атауы, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, қызметтің жеке әлеуетті өнім берушіге тиесілігін анықтайтын өзге де сипаттамаларды көрсету;
- мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру принциптерін бұзу.
Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру принциптерін бұзу.

2.

Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау нәтижесі бойынша конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) тиісті ескертулер бола тұра, ұйымдастырушының, тапсырыс берушінің Заң бұзушылықпен конкурстық құжаттаманы бекітуі.

1. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау хаттамасын қалыптастырылған, конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасын алдын ала талқылау хаттамасында ескертулер болған.
3. Бекітілген конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу заңнамасының бұзылғаны анықталған. Бұзушылықтар конкурстық құжаттаманың жобасын (аукциондық құжаттамасын) алдын ала талқылау хаттамасында көрсетілген.

Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау нәтижесі бойынша конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) тиісті ескертулер бола тұра, ұйымдастырушы, тапсырыс беруші Заң бұзушылықпен конкурстық құжаттаманы бекіткен. Заңның 22-бабы 2-тармағының талаптарын бұза отырып, шешімдерді қабылдамау немесе қабылдау.

3.

Басқа әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінмемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабыныңталаптарын бұза отырып).

1. Мемлекеттік сатып алудың мәні тауарлар, жұмыстар,қызметтер болып табылады.
2. Заңның 51-бабының талаптарын сақтамай, басқа әлеуетті өнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.

Ұйымдастырушымен/тапсырыс берушімен басқа әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлар, жұмыстар, қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру, сондай-ақ Заңның 51-бабының басқа да талаптарын сақтамау.

4.

Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру барысында лоттарға бөлмеу.

1. Конкурс (аукцион) тәсілімен жарияланған мемлекеттік сатып алулар.
2. Заңның 20-бабында көзделген жағдайларда тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру барысында лоттарға бөлмеу.

Ұйымдастырушылар, тапсырыс берушілер Заңның 20 бабының талаптарын сақтамай, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру барысында лоттарға бөлмеген.

5.

Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып,оның қабылданбауына әкеп соқтырған шешім қабылдау.

1. Қорытындылар туралы хаттама қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушілердің (өнім беруші) конкурстық өтінімдерін (аукциондық өтінімдер) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес немесе сәйкес емес деп тану туралы комиссия шешімі.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Заңның 10, 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 150 және 344-тармақтарын Қағидаларға 4-қосымшаның 41-тармағын бұза отырып, әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа қатысуға өтінімдерін қабылдамауы.

6.

Әлеуетті өнім берушіге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып рұқсат беру туралы шешім қабылдау.

1. Қорытындылар туралы хаттама рәсімделген конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Қорытындылар туралы хаттамаға сәйкес әлеуетті өнім берушілердің (өнім беруші) конкурстық өтінімдерін (аукциондық өтінімдерін) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес деп тану туралы комиссия шешімі.

Конкурстық комиссияның (аукциондық комиссияның) Заңның 10, 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Қағилардың 150 және 344-тармақтарын және Қағидаларға 4-қосымшаның 41-тармағын бұза отырып, әлеуетті өнім берушінің (өнім берушінің) конкурсқа қатысуға өтінімдеріне рұқсат беруі.

7.

Шартты жеңілдіктерді заңсыз қолдану немесе қолданбау.

1. Қорытындылар туралы хаттама қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар, бұл ретте олар өткізілген болып танылса.
2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес конкурстық комиссияныңөнім берушінің конкурстық баға ұсынысынаөлшемшарттардың салыстырмалы мәнін қолдануының негізділігі немесе қолданбауы.

Конкурстық комиссияның Заңның 21-бабының, сондай-ақ Қағиданың 153-166-тармақтарының талаптарын сақтамай, әлеуетті өнім берушіге шартты жеңілдіктерді заңсыз қолдануы немесе қолданбауы.

8.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық өтінімдерді қайтарудың нақты себептерін көрсетпеу.

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Қалыптастырылған және жарияланған алдын ала рұқсат беру хаттамасында мыналар болмайды:
1) әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерін қайтару себептерін нақты бейнелей отырып, оның ішінде олардың біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілердің тізбесі;
2) әлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес келтірілуі және ұсынылуы қажет құжаттар тізбесі.

Алдын ала рұқсат беру хаттамасында мыналар болмайды:
1) өтінімдерді қайтарудың себептерін нақты бейнелей отырып, оның ішінде олардың біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) талаптарына сәйкес еместігін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып;
2) әлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы біліктілік талаптарына және конкурстық/аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтірілуі және ұсынылуы қажет құжаттар тізбесі, Заңның 27 және 33-баптары, сондай-ақ Қағидалардың 128, 326-тармақтары бұзылған.

9.

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз, сондай-ақ, тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

1. Заңның 13-бабының 1-тармағымен көзделген тәсілмен өткізілген тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз болып анықталған, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алулар Заңның 43-бабының 22-тармағын бұза отырып өткізілген.

10.

Ұйымдастырылуы және өткізілуі орталықтандырылған мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысымен жүзеге асырылуы тиіс мемлекеттік сатып алулар.

Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушылар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбелерінде уәкілетті органмен айқындалатын белгіленген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді Заңның 8-бабына сәйкес.

Мемлекеттік сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушылар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыратын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбелерінде уәкілетті органмен айқындалатын белгіленген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді Заңның 8-бабына сәйкес.

11.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуы бойынша ақпаратты орналастыру тәртібін және мерзімдерін бұзу.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларда веб порталда орналастырылған ақпарат толық емес және/немесе Заңының 38-бабы 1-тармағымен қарастырылған мерзімдері бұзылған.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларда Заңының 38-бабы 1-тармағымен қарастырылған мерзімдері және тәртібі бұзылған.

12.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеуі.

1. Баға ұсынысын сұрату тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алулар.
2. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру кезінде Заңның 5-бабымен көзделген жағдайларда лоттарға бөлінбеуі.

Ұйымдастырушымен (тапсырыс берушімен) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру кезінде Заңның 5-бабын бұза отырып лоттарға бөлінбеуі.

13.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде техникалық спецификациясында тауарлық белгілер, пайдалы модельдер және басқа сипаттамалары көрсетіледі.

1. Баға ұсынысын сұрату тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алулар.
2. Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер сипаттамасында тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері, фирмалық атаулары, патенттері, пайдалы модельдері, өнеркәсіп үлгілері, тауардың шығу орнының атауы және өндірушінің атауы, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, қызметтің жеке әлеуетті өнім берушіге тиесілігін анықтайтын өзге де сипаттамалары көрсетіледі.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер сипаттамасында Заңның 38-бабының 2-тармағын бұза отырып, тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері, фирмалық атаулары, патенттері, пайдалы модельдері, өнеркәсіп үлгілері, тауардың шығу орнының атауы және өндірушінің атауы, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, қызметтің жеке әлеуетті өнім берушіге тиесілігін анықтайтын өзге де сипаттамалары көрсетілген.

14.

Мемлекеттік сатып алудың тәсілі – мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілін заңсыз қолдану.

1. Мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартты тікелей жасасу үшін негіз Заңның 39-бабының 3-тармағының талаптарына сәйкес келмейді.

Мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартты тікелей жасасу арқылы бір көзден сатып алу тәсілін заңсыз таңдау және тапсырыс берушілердің мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шартты Заңның 39-бабының 3-тармағын бұза отырып заңсыз жасасуы (соның ішінде табиғи монополиялар субъектілерінен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды заңсыз жасауы).

15.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың тәсілін заңсыз таңдау.

1. Тауарлық биржалар арқылы тәсілмен өткізілген мемлекеттік сатып алулар.
2. Биржалық тауарлар тізбесінде сатып алынатын тауарлардың болуы.

Биржалық тауарлар тізбесіне кіретін тауарларды мемлекеттік сатып алулар Заңның 42-бабын бұза отырып жүзеге асырылған.

16.

Әлеуетті өнім берушілерге өз өтінімдерін сәйкестендіруге құқық бермейтін негіздер бойынша олардың өтінімдерін заңсыз қайтару

1. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы қалыптастырылған конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Алдын ала рұқсат беру хаттамасына сәйкес конкурстық комиссия өтінімдерді сәйкестендіруге құқық бермей әлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімін (аукциондық өтінімін) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіні туралы шешім қабылдаған.

Конкурстық комиссия (аукциондық комиссия) әлеуетті өнім берушінің конкурсқа (аукционға) қатысуға өтінімін Заңның 27 және 33-баптарын, сондай-ақ Қағидалардың 137 және 333-тармақтарын бұза отырып кері қайтарған.

17.

Ұйымдастырушының техникалық спецификация орнына жабдықтардың (механизмдер, машиналар) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі болған кезде талқылау қорытындысы бойынша конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) өзгерту жағдайларында конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

1. Конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасын алдын ала талқылау хаттамасы рәсімделген конкурс (аукцион) тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Алдын ала талқылау хаттамасына сәйкес конкурстық құжаттама (аукциондық құжаттама) жобасына ескертулер бар.
3. Ұйымдастырушымен (тапсырыс берушімен) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың (аукциондық құжаттаманың) жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу қорытындысы бойынша мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру принциптерін бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі.

Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) келесі біліктілік талаптары мен шарттарын көрсетуі:
1) әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуларға қатысуын шектейтін және негізсіз күрделендіретін;
2) тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажеттілігінен тікелей туындамайтын;
3) әлеуетті өнім берушілер санының шектелуіне әкеліп соғатын, оның ішінде:
- әлеуеттік өнім берушілерге қандай болмасын санмен өлшенбейтін және (немесе) әкімшілендірілмейтін талаптар белгілеу;
- тауарлық белгілер, қызмет көрсету белгілері, фирмалық атаулары, патенттері, пайдалы модельдері, өнеркәсіп үлгілері, тауардың шығу орнының атауы және өндірушінің атауы, сондай-ақ сатып алынатын тауардың, жұмыстың, қызметтің жеке әлеуетті өнім берушіге тиесілігін анықтайтын өзге де сипаттамаларды көрсету;
4) Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру принциптерін бұзу.
Заңның 9 және 21-баптарын, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру принциптерін бұзу.

18.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен жылдық көлемі құндық түрде республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржылық жылға белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселік мөлшерінен асатын біркелкі тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу.

1. Баға ұсынысын сұрату тәсілімен өткізілген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар.
2. Сатып алу сомасы айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселік мөлшерінен асады.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді мемлекеттік сатып алулар Заңның 37-бабының 1-тармағын бұза отырып жүзеге асырылған.

19.

Мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда заңсыз талаптар.

1. Жарияланған баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу.
2. Мемлекеттік сатып алудың нысанасы тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер болып табылады.
3. Көрініс ұйымдастырушы (тапсырыс беруші) Заңның 9-бабының 7-тармағын бұза отырып біліктілік талаптары мен шарттарын.

Мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда біліктілік талаптарын белгілеу.

20.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) уақтылы орналастыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын веб-порталда орналастыру күнін тиісті бюджетті (даму жоспарын) немесе жеке қаржыландыру жоспарын бекіту күнімен салыстыру.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасына сәйкес мемлекеттік құпияларды құрайтын және (немесе) таратылуы шектеулі ақпаратты қамтитын мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталына орналастырмау.

21.

Мемлекеттік сатып алу көлемінің сәйкестігі.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының көлемін тиісті бюджеттің (даму жоспарының) немесе жеке қаржыландыру жоспарының көлемдерімен салыстыру.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын мемлекеттік сатып алу туралы шарттар жасасу талап етілетін экономикалық сыныптаманың ерекшеліктері (шығыстар баптары) бойынша жиынтықта бюджетке (даму жоспарына) немесе жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес келмейтін көлемде бекіту (нақтылау).

22.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Жобалау-сметалық құжаттамасы бар жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде тапсырыс беруші Заңның 5-бабы 5-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында):
1) қосылған құн салығын есепке алмай, мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың отыз пайызы мөлшерінде алдын ала төлем (аванс) көрсетпеген;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттаманы мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырмаған.

23.

Мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) мемлекеттік сатып алу жылдық жоспарға енгізу

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарларын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарларын) мониторингілеу және талдау.

Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 31), 32) және 35) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді енгізу.

24.

Демпингтік бағасын есептеу заңсыз пайдалану/пайдаланбау

1. Жарияланған конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алуы.
2. Ұйымдастырушылармен конкурстық құжаттарда демпинг белгісін және демпингтік бағаны есептеу сомасын белгілемеуі немесе дұрыс емес белгілеуі

 Заңның 26-бапты және Қағидаларының 174, 174-1, 175, 175-1 және 176-тармақтарын бұзушылық

     

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 2-қосымшаМемлекеттік сатып алуды камералдық бақылаудың элементтері және бұзушылықтарды жою тәсілдері 


Камералдық бақылаудың бағыттар

ТБЖ критерийлері үшін деректерді іріктеу

Камералдық бақылаудың тәуекел бейіндері

Бұзушылықтарды дербес жою тәсілдері

Бірінші бағыт

Конкурс/аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алулар

№ 1-бейін – Ұйымдастырушының/тапсырыс берушінің конкурстық/аукциондық құжаттамада мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасымен көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын орнату

1-нұсқа. Конкурстық құжаттамаға (аукциондық құжаттамаға) өзгерістер енгізу*

2-нұсқа. Егер конкурстық құжаттаманың жобасы алдын ала талқылануы жүзеге асырылмаған жағдайда ұйымдастырушының (тапсырыс беруші) тиісті шешімінің күшін жою*

№ 3-бейін – Басқа әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінің мемлекеттік сатып алуын жүзеге асыру ("Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңның (бұдан әрі – Заң) 51-бабын талаптарын бұза отырып)

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 4-бейін – Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде лоттарға бөлмеу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 9-бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз, сондай-ақ, тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 10-бейін – Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысымен жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою№ 24-бейін – Демпингтік бағасын есептеу заңсыз пайдалану/пайдаланбау

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

Екінші бағыт

Конкурс/аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алулар

№ 2-бейін – конкурстық/аукциондық құжаттаманың жобасына алдын ала талқылау хаттамасында тиісті ескертулердің бола тұра тапсырыс берушімен конкурстық/аукциондық құжаттаманы бұзушылықпен бекіту

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 17-бейін – Ұйымдастырушының техникалық спецификация орнына жабдықтардың (механизмдер, машиналар) және еңбек ресурстарының негізгі түрлерінің тізбесі болған кезде талқылау қорытындысы бойынша конкурстық құжаттаманы (аукциондық құжаттаманы) өзгерту жағдайларында конкурстық құжаттамада (аукциондық құжаттамада) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамада көзделмеген біліктілік талаптары мен шарттарын белгілеуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

Үшінші бағыт

Бес миллион теңге сомадан жоғары конкурс/аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алулар және (немесе) ол бойынша ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға шағымдар түскен мемлекеттік сатып алу

№ 8-бейін – Алдын ала рұқсат беру хаттамасында конкурстық өтінімдерді қайтарудың нақты себептерін көрсетпеу.

1-нұсқа. Алдын ала жіберу хаттамасын хабарламамен сәйкестікке келтіру

2-нұсқа. Егер ұйымдастырушымен қорытынды туралы хаттама рәсімделсе, ұйымдастырушының (тапсырыс беруші) тиісті шешімінің күшін жою*

№ 16-бейін – Әлеуетті өнім берушінің өтінімдері олардың өтінімдерін сәйкестікке келтіру құқығы бермеу негізі бойынша заңсыз қабылдамау

1-нұсқа. Алдын ала жіберу хаттамасын хабарламамен сәйкестікке келтіру*

2-нұсқа. Егер ұйымдастырушымен қорытынды туралы хаттама рәсімделсе, ұйымдастырушының (тапсырыс беруші) тиісті шешімінің күшін жою*

Төртінші бағыт

Сомасы елу миллион теңгеден асатын конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабы 2-тармағында белгіленген мерзімде шағымдар келіп түскен конкурс (аукцион) тәсілімен мемлекеттік сатып алу

№ 5-бейін – Әлеуетті өнім берушінің құқықтары мен заңды мүдделерін бұза отырып,оның қабылданбауына әкеп соқтырған шешім қабылдау

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

№ 6-бейін – Әлеуетті өнім берушіге Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып рұқсат беру туралы шешім қабылдау

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

№ 7-бейін – Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе дұрыс қолданбау

Қорытынды туралы хаттаманы хабарламамен сәйкестікке келтіру*

Лоттың сомасы екі миллион теңгеден асатын баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу және (немесе) ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органға шағымдар келіп түскен мемлекеттік сатып алу

№ 3-бейін – Өзге әлеуетті өнім берушілер арасында тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру (Заңның 51-бабының талаптарын бұза отырып)

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 9-бейін – Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі он бес күнтізбелік күннен аз, сондай-ақ, тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, қызметтерді көрсетуге жұмсалатын мерзімнен аз.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 11-бейін – Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпаратты орналастыру тәртібі мен мерзімдерін бұзу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 12-бейін – Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде лоттарға бөлінбеуі.

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 13-бейін – Баға ұсынысын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде техникалық спецификациясында тауарлық белгілер, пайдалы модельдер және басқа сипаттамалары көрсетіледі

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 18-бейін – Құндық мәндегі жылдық көлемі тиісті қаржы жылына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен асатын біртекті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 19-бейін – мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүзеге асырылған жағдайда біліктілік талаптарын заңсыз белгілеу

Ұйымдастырушының (Тапсырыс берушінің) тиісті шешімінің күшін жою* не мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқанға дейін мемлекеттік сатып алудың күшін жою

№ 20-бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын уақтылы орналастыру

Хабарламаға сәйкес мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарын) немесе мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарына) енгізілген өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастыру*

№ 21 -бейін – Мемлекеттік сатып алу көлемінің сәйкестігі

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

№ 22-бейін – Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының мазмұны

Хабарламаға сәйкес Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарына өзгерістер енгізу*

       Ескерту:

      * Егер хабарламаны тапсырғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда, осындай шартты бұзу жолымен бұзушылықтар жойылады (қорытындының күші жойылумен).


Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 3-қосымша


 Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама


      20___ жылғы                                     "____" __________№ _________

      __________________________________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

       2015 жылы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес

      20___ жылғы "___" _________ анықталған бұзушылықтарды

      __________________________________________________________________

       (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, орналасқан жері, бизнес- сәйкестендіру нөмірі)

      хабардар етеді.

      Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

      Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

      Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

      Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

      Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

       Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ
"Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

      Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін. Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы бар қосымша ___ парақта.

      Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның басшысы

      __________________________________________________ __________

       (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))                   (қолы) 

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаға қосымша


       Менімен,_____________________________________________________________________

       (лауазымы, уәкілетті органның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

       "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес,

       ____________________________________________________________________________

      (тәуекелдерді басқару жүйесі/шағымданушы туралы мәліметті көрсете отырып, шағым)

      негізінде, ____________________________ ______________________________________

        (ақпараттық жүйенің атауы)                         (бақылау түрі)

      камералдық бақылау жүргізілді.


      Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:

       1. ___________________________________________________________________________

      (бейіндерді көрсете отырып, Қазастан Республикасы заңнамаларының бұзылған нормаларының және анықталған бұзушылықтың сипаттамасы)

       Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.


Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

НЫСАН

     

       ____________________________________________________________________

       (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламада көрсетілген бұзушылықтарға қарсылық

      Осымен

      ____________________________________________________________________

       (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес- сәйкестендіру нөмірі)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

       (хабарламада көрсетілген бұзушылық)
бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған

      ____________________________________________________________________

       (хабарламаны жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      20__ жылғы_____ _____________ № ___хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен мынадай негіздер бойыншща келіспейтінін хабарлайды

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (қарсылықты ұсынған өкілдің хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеу үшін негіз болып табылатын жағдаяттардың сиппатамасы)

      ____________________________________________________________________

       (қоса берілген құжаттардың тізбесі)

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы

      _______________________________________________ ____________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)) (қолы)


Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 5-қосымша

НЫСАН

      

_____________________________________________________

      (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

 Қарсылық қарастыру нәтижелері бойынша қорытынды

      20___ж._________ №______

      Қазақстан Республикасының "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңның 31-бапының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті қарсылықты қарастырып _______________________________________________

      ____________________________________________ бұзушылықтары анықталған

       __________________________________________________________________________

      (хабарламаны жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      20___ жылғы_______________ № _______ хабарламасына

       __________________________________________________________________________

      (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, БСН)

       20___ жылғы_______________ № _______ қарсылығын қарап шығып, мынаны

      хабарлайды.

      Осыған байланысты Комитет апелляциялық комиссияның ұсынымын ескере отырып

      __________________________________________________________________________

       _________________________________________________________ шешім қабылдады.

       (қарсылықты толық қанағаттандыру туралы/қарсылықты ішінара

      қанағаттандыру туралы/қарсылықты қанағаттандырудан бас тарту туралы)

       Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі

      уәкілетті органның басшысы

       ___________________________________             _______________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)) (Электрондық цифрлық қолтаңба қолы)


Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына 6-қосымша

НЫСАН


_________________________________________________________________________     

       (ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      Хабарламаны орындау туралы ақпарат

       Осымен_________________________________________________________________

       (мемлекеттік аудит объектісінің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі)

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

       (хабарламада көрсетілген бұзушылық)

      бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылық анықталған

      _________________________________________________________________________

      (хабарламаны жіберген ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның атауы)

      20__ жылғы _____ _____________ № ___хабарламасын қарап шығып, жоғарыда көрсетілген бұзушылықтармен келісетінін және қазіргі уақытта жойылғанын хабарлайды.

      _________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________

       (бұзушылықтардың жойылғаны туралы мәліметтер)

      _________________________________________________________________________

      (қоса берілген құжаттардың тізбесі)

      Мемлекеттік аудит объектісінің басшысы

      ___________________________________________ __________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))            (қолы)

  • No labels