Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Қосымша келісімді құру

Қолданыстағы шартқа өзгерістерді енгізу тәсілдері және қосымша келісімді құру негіздері

Қосымша келісімді құру Тапсырыс беруші рөлді пайдаланушымен орындалады, бұл үшін «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Менің шарттарым» дегенді таңдау қажет.

Негізгі шартты фильтрлер жинағы көмегімен іздеуді орындау қажет. Егжей-тегжейлі іздеу үшін, Кеңейтілген іздеу белсенді сілтемені басу қажет.

Ескертпе: негізгі шарттың мәртебесі «Қолданыста» немесе «Орындалды» деген болу қажет. Шарттың «Орындалды» мәртебесінде Жүйе шартты ұзарту бойынша әрекеттерді ғана таңдауға мүмкіндік беруі тиіс.

Ескертпе: Егер негізгі шарт бойынша қосымша келісім құрылып әрекет етсе, онда негізгі шарттың мәртебесі «Қосымша келісім құрылды» деген мәнге ие болады. Негізгі шартта әрекеттер мүмкін емес. Барлық қажетті әрекеттер қосымша келісімде орындалады. Жеке алғанда, келесі қосымша келісімнің құрылуы қолданыстағы қосымша келісімде орындалады.

Қолданыстағы шартта «Қосымша келісім» деген қойындыны таңдау қажет.


Назар аударыңыз: қосымша келісім МС туралы Заңның 45-бабының 2-т. 3 тт. негізінде «Бір көзден тікелей жасасу жолымен» тәсілімен жасалған жағдайда Жүйе әлеуетті өнім берушінің қаржылық орнықтылығын тексеруді жүзеге асырады. «Тікелей қорытынды жолымен бір көзден алу» тәсілі бойынша қаржылық орнықтылыққа тексеру жоспардың әрбір тармағы бойынша және мынадай шарттар орындалған кезде табысқа сәйкестігіне ғана (қалған көрсеткіштер тексерілмейді) жүзеге асырылады:

1) Егер заттың түрі «Тауар» болса, онда ҚО тексеру жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасынан (ҚҚС-пен) 4 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады;

2) Егер заттың түрі «Жұмыс» болса, онда ҚО-ны тексеру жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 20 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады;

3) Егер заттың түрі «Қызмет көрсету» болса, онда ҚО-ны тексеру жоспар тармағының бөлінген (жоспарлы) сомасы (ҚҚС-пен) 8 000 АЕК-тен асқан жағдайда жүзеге асырылады.

Ескертпе: Мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерінің деректеріне сәйкес өткен жылдың алдындағы үш жыл ішінде әлеуетті өнім берушінің кірісі мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген соманың кемінде екінші бөлігінің бірін құрауға тиіс.

Ескертпе: қосымша келісімде МС туралы Заңның 45-бабының 2-т. 3 тт. негізінде Жүйе жоспардың жаңа тармағы мен жоспардың жаңа (байланысты) тармағы құрылған жоспар тармағы сомасының жалпы сомасын және жоспардың бұрын байланысқан барлық тармақтарының сомасын ескереді


Жүйеде қосымша келісімді құру арқылы қолданыстағы шартқа өзгерістер енгізудің келесі тәсілдері мүмкін болады:      

1)                 Жоспар тармағына өзгерістерді енгізбей: егер шартқа жоспар тармағын өзгертпей өзгеріс енгізу қажет болған жағдайда, қолданыстағы шарттың немесе қосымша келісімнің  «Қосымша келісім» қойындысына ауысып, 1-кестеге сәйкес негіздемелерді таңдау қажет, мұнда «6» немесе «7» (Жоспар тармағын өзгертпей) тарауында «Иә» мәні қойылғанда.

Бұл кезде барлық шартқа қатысты  қосымша келісімді құруға негіздемені таңдуға болады. Осындай негіздемелер төмендегі суретте көрсетілгендей топтарға бөлінген.

Шарттың нақты нысанына қатысты қосымша келісім құру негіздемені таңдауға болады. Ол үшін «Қосымша келісімдер» қойындысында қажетті шарт нысанына қарама қарсы тізімнен негіздемені табуға болады, төмендегі суретте көрсетілген.

 

2)                 Жоспар тармағына өзгерістерді енгізе отырып: егер ағымдағы жылдың жоспар тармағы деректердің өзгеруімен шартты  өзгерту талап етілсе, онда 1-кестеге сәйкес қажетті негіздеме таңдау қажет, мұнда «3» тарауда (Бекітілген жоспар тармағына өзгерістер (өзгерістер енгізу)) «Иә» мәні қойылса, 1.2.5 Жылдық жоспарға және жоспар тармақтарына өзгерістер енгізу немесе 2.24.3.1 Қосымша келісім үшін жоспар  тармағына өзгерістер енгізу  тарауларға сәйкес жоспар тармағын өзгерту бойынша сәйкесінше әрекеттер орындау қажет. Жоспар тармағын өзгерткеннен кейін қолданыстағы шартқа өтіп, мұнда «Қосымша келісімдер» қойындысында негізгі шарттың жоспар тармағына өзгеріс енгізілген негіздеме бейнеленеді (қажетті негіздемемен өзгертілген жоспар тармағымен бейнеленеді).

Ескертпе: Жоспар тармағына өзгерістер енгізу жолымен қосымша келісімді құрудан кейін шарт нысаны енгізілген өзгерістерге сәйкес жаңартылады.

 

3)                 ағымдағы жылға жоспардың жаңа  тармағын құрумен (өзгерту): егер ағымдағы жылдың жңа тармағын құру (қосу) қажеттілігімен шартқа өзгеріс енгізу қажет болған жағдайда, 1-кестеден қажеттіні таңдау қажет, мұнда «5» тарауда (Ағымдағы жылға жоспардың жаңа  тармағын құру (Өзгерту)) «Иә» мән қойылып, 2.24.3.1 Қосымша келісім үшін жоспардың жаңа тармағын құру тармағына сәйкес жоспардың тармағын құру бойынша сәйкесінше әрекеттерді орындау қажет.

 

Негізгі шарттың нысанында жоспар тармағымен байланысты жоспардың тармағын құрғанынан кейін, қолданыстағы шартқа өтіп, «Қосымша келісімдер» қойындысында негізгі шарт жоспарының тармағы құрылған негіздееме бейнеленеді (қажетті негіздемелі өзгертілген жоспар тармағы бейнеленеді).

 


Ескертпе: Жоспар тармағын құру жолымен қосымша келісімді құрғанынан кейін, «Шарт нысандары» қойындысында шартқа жаңа шарт нысаны, сонымен қатар 1 Қосымша қосылады.

 

4)                 Келесі жылға жоспардың жаңа тармағын құруымен (ұзарту): егер келесі жылға жаңа тармақты құрумен (қосумен) шартты өзгерту қажет болса, онда 1-кестеге сәйкес қажетті негіздеме таңдау қажет, мұнда «4» тармақта (ғымдағы жылға жоспардың жаңа тармағын құру (қзарту)) «Иә» мәні тұрып, 2.24.3.1 Қосымша келісім үшін жоспардың жаңа тармағын құру тарауына сәйкес сәйкесінше әрекеттерді орындау қажет.

Негізгі шарттың нысанындағы жоспар тармағымен байланысты жоспардың тармағын құру үшін, қолданыстағы шартқа өтіп, «Қосымша келісімдер» қойындысында негізгі шарттың жоспар тармағы құрылған негіздееме бейнеленген негіздеме (қажетті негіздемемен жоспардың өзгертілген тармағы бейнеленеді) көрсетіледі.

 

Негіздемені анықтағанынан кейін, Жүйеде қосымша келісімді құру негіздемелердің типтерін таңдап, «Қосымша келісімді құру» батырмасын басу қажет.

Назар аударыңыз! Жүйе негізгі шартқа қосымша келісім  (алғашқы қосымша келісім)  жасаған кезде, негізгі шартта «Баға ұсыныстарын сұрату», «Ашық конкурс», «Аукцион» немесе «Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу» сатып алу тәсілімен,  жоспарланған «Ашық конкурс» немесе «Аукцион»  тәсілімен шарттың орындалуын  қамтамасыз ету  болуын тексеруді жүзеге асырады.  Шарттың орындалуын қамтамасыз ету болмаған немесе қамтамасыз етуді қоса тіркеу процесі аяқталмаған жағдайда, Жүйе қосымша келісім жасауға мүмкіндік бермейді. 

Қосымша келісімді құру негіздемелерінің тізбесі және осымен байланысты жоспар  тармақтарындағы талап етілетін өзгерістер төмендегі кестеде келтірілген.

1-кесте


Код

Қосымша келісім үшін негіздеме / құруға арналған әрекет

Жоспардың бекітілген тармағын өзгерту (өзгертулерді енгізу)

Келесі жылға жоспардың жаңа тармағын құру (Ұзарту)

Ағымдағы жылға жоспардың жаңа тармағын құру (Өзгерту)

Жоспар тармағын өзгертусіз (шарттағы өзгертулер шарттың жеке нысанына қатысты)

Жоспар тармағын өзгертусіз (өзгертулер жалпы шартқа қатысты)

1

2

3

4

5

6

7

01

Заңның 43 бабы 18 тармағы мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың қолданысын конкурс не аукцион тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы шығарылғанға және мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге ұзартуға құқылы

 

Иә  (Егер шарттың әрекет етуін ұзарту қажет болса. Ұзартуды таңдап, жоспардың жаңа тиісті тармақты құру қажет. Қосымша келісімді құрғаннан кейін шарттың жаңа нысаны қосылады)

 

 

 

02

Заңының 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы

ЖСҚ өзгеірту  кезде соманы ұлғайту бөлігінде шартты өзгерту

Иә (Егер ағымдағы жылда ЖСҚ бойынша сомаға дейін жұмыстарға шарттың сомасын көтеру қажет болғанда. Жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарт нысаны жаңартылады)

Иә (жылдың 2/3 ЖСҚ бойынша сомаға дейін жұмыстарға шарттың сомасын көтеру қажет болғанда.  Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

 

 

 

03

Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлігіне бағасы тұрақтылығында көлемін ұлғайтумен байланысты соманы ұлғайтумен  шартты өзгерту

 

Иә (Егер жылдың 2/3 көлемі ұлғаюы кезде шарттың сомасын ұлғайту қажет болғанда. Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

Иә (Егер ағымдағы жылда көлемі ұлғаюмен шарттың сомасын ұлғайту қажет болғанда. Өзгертуді  таңдап, және қажетті көлемге жетіспейтін көлемді көрсете отырып,  жоспардың тиісті тармағын құру қажет. Қосымша келісімді құрғаннан кейін шарттың жаңа нысаны қосылады.

 

 

04

Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы жылдық жоспардың сомалары шегінде бірлігіне бағасы тұрақтылығында көлемін кемітумен байланысты соманы азайтумен  шартты өзгерту

Иә (Егер ағымдағы жылда көлемді кеміту қажеттілігімен соманы азайту қажет болғанда. Жоспардың тармағына көлемді өзгертіп, өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысны жаңартылады)

Иә (Егер 2/3 жылға көлемді ұлғайту кезде соманы кеміту қажет болғанда. Ұзартуды таңдап, жоспардың тиісті тармағын таңдау қажет.

 

 

 

05

Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасы шартты үздік сипаттамалырын, немесе мерзімдерін және (немесе) тауарды жеткізу шарттарын ұсыну бойынша өзгерту

Иә (Егер тауардың сипаттамасын немесе жеткізу мерзімдерін өзгерту қажет болғанда. Сипаттамаларын өзгертіп, жоспар тармақтарына  өзгерістер енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

06

Заңының 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы Қазақстан Республикасының салық, кеден және өзге де заңнамасының өзгеруiнен туындаған, аяқталу мерзiмi келесi (кейiнгi) қаржы жылындағы (жылдарындағы) жұмыстарды орындауға мемлекеттік сатып алу туралы шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлiгiнде

Иә (Егер жұмыстарға және жеткізу мерзіміне шарттың сомасын азайту немесе көтеру қажет болғанда. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

Иә (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын, сонымен қатар орындалу мерзімін азайту қажет болғанда. «Жалпы» қойындысындағы қосымша келісімде сәйкесінше заңнама өзгергенде бірлігіне бағасы және орындау мерзімі өзгереді

 

07

Заңның 45 бабы 2 тармақ 6 тармақшасы

аяқталу мерзімі келесі жылда жұмыстарды орындау кезде соманың азаюымен шартты өзгерту

Иә (Егер жұмыстарға  және жеткізу мерзімдеріне соманы азайту қажет болғанда. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгеріс енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

09

Заңның 45 л тармағы 7 тармақшасы

соманың өзгермеу талабымен жылдар бойынша қаржыландыру  өзгеру жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде (көп жылғы шарттар үшін ағымдағы жылға)

Иә (Егер ЖСҚ бойынша сомаға және жеткізу мерзімдеріне дейін ағымдағы жылға (жоспарды ағымдағы жылға түзету) жұмыстарға көпжылғы шарттың сомасын азйту қажеттілігінде. Көлемін өзгертіп, жоспар тармағына өзгерістер енгізу қажет. Қосымша келісімде шарттың нысаны жаңартылады)

 

 

Иә   (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын азайту, сонымен қатар орындау мерзімдерін  өзгерту қажет болғанда. «Жалпы» қойындысындағы қосымша келісімде ЖСҚ бойынша құны азайғанда  бірлігіне бағасы және орындау мерзімі азаяды)

 

11

Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы көпжылғы шартты,  шарт сомасының өзгермеуі талабымен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстардың орындалуы турлы шарттың орындалу мерзімдері бөлігінде өзгеірстерді қосаалғанда, өзгерту (келесі жылға қосымша келісім)

 

Иә (Егер шарт көпжылғы және келесі жылға (дарға) жоспарланатын соманы және /немесе жеткізу мерзімін өзгерту өажет болса. Ұзартуды таңдап, жаңа тиесілі тармақты құру қажет. Қосымша келісімнің «Жалпы» қойындысында орындау мерзімін өзгерту қажет.

 

 

 

12

Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермеуі талабымен көпжылғы шартты ұзарту

 

Иә (Егер шарт көпжылғы болса, онда ағымдағы жылдың келесі жылында, ұзартуды таңдап,   келесі жылға жсопарланатын соманы бекіту мақсатында, жоспардың жаңа тиісті тармағын құру қажет.

 

 

 

13

Шарт нысандарында қаржыландыру көзін, бюджетті шығындау бюджеттік сыныпталу кодтарын (ерекшеліктер) өзгерту (мемлекеттік органдар, мемлекеттік ұйымдар үшін)

Иә (Егер жоспар тармақтарында ББС кодтарын өзгерту қажет болса. Қосымша келісімде шарт нысаны жаңартылады)

 

 

 

 

14

Шартты бұзу

 

 

 

 

Иә (егер шартты бұзу қажет болса. Қосымша келісімде орындалу фактісі бойынша төлемдерді орындау)

16

Заңның 45 бабы 2  тармағы 4 тармақшасы үздігірек сипаттамаларды ұсынуға байланысты шартты өзгерту

 

 

 

Иә (егер үздік сипаттамалары техникалық ерекшеліктер болса. Қосымша келісімдегі «Шартты тікелей жасау әдісімен бір көзден» тәсілінде «Шарттың нысандары» қойындысында жаңа техникалық ерекшелік тіркеледі)

 

17

Заңның 45 бабы 2 тармағы 8 тармақшасы тапсырыс берушінің лауазымды тұлғасы және/немесе өнім жеткізушіге қатысты шартты орындаумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде шартты өзгерту

 

 

 

Иә (Егер орындалу мерзімін өзгерту қажет болса. Қосымша келісімдегі «Жалпы» қойындысында орындалу мерзімін өзгерту)

 

18

Заңның 45 бабы 2 тармағы 1 тармақшасы

Тараптардың өзара келісімі бойынша тауарлар, жұмыстар, қызметтерге құнын азайтумен шартты өзгерту

 

 

 

Иә (егер ағымдағы жылда шарт нысанының сомасын азайту қажет болса. Қосымша келісімде өзара келісім бойынша бірлігіне құны азаяды)

 

19

Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) шегеру (талап ету)

 

 

 

 

Иә (Егер тұрақсыздық, айыппұл және т.б. болса. Қосымша келісімде бірлігіне бағасын азайту жолымен шегерілетін сомаға шарт сомасын азайту қажет)

20

Тапсырыс берушінің және/немесе өнім жеткізушінің реквизиттерін өзгерту

 

 

 

 

Иә (Еқандайда бір тараптың реквизиттерін өзгерту қажет болғанда. «Тараптар реквизиттері» қосымша келісімнің бөлігінде реквизиттерін өзгерту қажет)

22

Заңның 45 бабы 2 тармағы 9 тармақшасы

өнім жеткізуші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде

 

 

 

Иә (егер орындалу мерзімін өзгерту қажет болса. Егер өнім жеткізуші тауар өндіруші болса, қосымша келісімдегі «Жалпы» қойындысында орындалу мерзімін өзгерту)

 

23

Өнім жеткізушінің ҚҚС бойынша есепке отырғызу/алумен байланысты, соманың ұлғайғандықтан, шартты өзгерту

 

 

 

 

Иә (ЕҚҚС ескере отырып, соманы ұлғайту қажет болғанда. Қосымша келісімдегі «Тапсырыс беруші және өнім жеткізуші» қойындысында «ҚҚС ескере отырып» белгісіне өзгерту қажет)


Заңның 45 бабы 2 тармағы 10 тармақшасы

төтенше жағдайдың не карантиндік шектеулердің енгізілуіне байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігінде жол беріледіИә (егер шарттың мәні бойынша жеткізу мерзімін өзгерту қажет болса). Мұндай өзгеріске ағымдағы қаржы жылы шегінде жол беріледі


84Тапсырыс берушінің объектінің барлық учаскесін пайдалануға тыйым салуына байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)
85Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізуге байланысты жұмыстар/қызметтер ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)
86Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға тапсырма берудің кешігуіне байланысты жұмыстардың ұзақтығының мерзімдерін ұлғайтуИә (егер орындалу мерзімін ұлғайту қажет болса)

Қосымша келісімдегі техникалық ерекшеліктер

Қосымша келісімді құру кезде «Шарттың нысандары» қойындысындағы техникалық ерекшелік негізгі шарттан алынады, төмендегі жағдайдан басқа:

- Заңның 45 бабы 2 тармағы 2) және 7) тармақшалар қосымша келісімді  құруға негіз болғанда, бұл кезде ЖСҚ құжаттарын тапсырыс берушімен тіркеу мүмкін болады. Бұл кезде шарттың мәртебесі «Шарттың жобасы» мәртебесіне сәйкес келуі тиіс.

- Заңның 45 бабы 2 тармағы 4) тармақша қосымша келісімді  құруға негіз болғанда, үздік сипаттамаларын ұсынуымен техникалық ерекшеліктің Өнім жеткізушімен тіркелуі мүмкін. Бұл кезде шарт мәртебесі «Өнім жеткізушіге келісуге жіберілді» мәртебеге сәйкес келу тиіс.

«Тікелей шарт жасау әдісімен бір көзден» сатып алу тәсілі үшін, Тапсырыс берушінің қосымша келісімде қосымша бірнеше файлды тіркеуге мүмкіндігі бар.

Егер қосымша келісімді құру үшін, жоспардың жаңа тармағы құрылса, және одан әрі негіздеме ретінде алынса (мысалы, шарттың сомасын ұлғайту кезде, қажетті айырмасына жоспар тармағы құрылды), онда шарттың жаңа нысанын қосқанда техникалық ерекшелік, осындай жаңа нысан (жоспар тармағы) құрылған, шарттың нысанынан (жоспар тармағынан) көшіріледі.

Қосымша келісімді жасау үшін жылдық жоспарларды өзгерту

Егер қосымша келісімді құру үшін жылдық жоспарды құру немесе  өзгерістер енгізу қажет болғанда, Тапсырыс беруші рөлді пайдаланушымен «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Жылдық жоспарлар» бөлігін таңдау қажет.

«Жұмыс кабинеті» бөлігінде «Жылдық жоспарлар» мәзірін таңдау қажет. Жүйе жылдық жоспарлар бар нысанды ашады. Егер сәйкесінше жылға жылдық жоспардың жобасы құрылған болса, осы жобаны табу қажет. Егер сәйкесінше жылғы жылдық жоспары бекітілген болса, «Жылдық жоспарды құру» батырмасы көмегімен жылдық жоспардың  жобасын құру қажет.

Жылдық жоспарды қарап шығу мақсатында жоба нөмірінің белсенді сілтеемесін басып, немесе әрекеттер тізімдегі «Жоспар тармақтарын қарау» іс-әрекетін таңду  қажет.

Бұдан кейін мемлекеттік сатып алулар жоспарымен жұмыс нысаны ашылады.

«Қосымша келісімді жасау негіздемелері» жолда таңдалған негіздемеге орай, Қосымша келісімнің жоспар тармағын өзгерту/құру үрдісі 2 тәсілмен орындалады:

  1. «Шарт қолданыста» мәртебесінде жоспар тармағына өзгерістер енгізу
  2. Жоспардың жаңа тармағын құру;

Ескерту: Жоспар тармағын құру/ жоспар тармағына өзгерістер енгізуден кейін және жылдық жоспарды бекітудің алдында енгізілген дерекетердің дұрыстығына тексеріңіз. Жоспар тармағында деректерді дұрыс толтырмауы үшін Тапсырыс берушілердің өздері жауапгершілікті артады.

Қосымша келісім үшін жоспар тармағына өзгерістер енгізу

2,4,5,6,7,8,9,13 кодтар (1-кестеге сәйкес) негіздеме ретінде алынса, онда «Жоспар тармағына өзгерістер енгізу» әрекетін пайдалану қажет. Ол үшін жоба мәртебедегі жылдық жоспарда «Шарт әрекет етеді» мәртебесінде қажетті жоспар тармағын тауып, «Жоспар тармағына өзгерістерді енгізу» әрекетін орындау қажет:

Бұдан әрі редакциялау нысаны ашылады, мұнда қажетті жолдарды редакциялау қажет. Бұдан әрі түсірмелі тізімнен қосымша келісімді жасау үшін негіздемені таңдау қажет.

«Шарт әрекет етеді» мәртебедегі жоспар тармағына өзгерістер енгізу кезде жоспардың тармақ типін, ТЖҚС, сатып алу тәсілін, аванс көлемін, «ТАУАР» сатып алу нысаны үшін «Бірлігіне бағасы» жолдарды өзгертуге тыйым салынған:

- жұмыстар және қызметтер үшін  «Бірлігіне бағасы» жолды өзгерту шарттың нысаны бойынша төленген сомадан кем емес сомаға мүмкін (мысалы:егер бірлігіне жоспарлы бағасы - 1000тг, шарттағы бірлігіне бағасы - 700тг, шарттың нысаны бойынша төленді - 500тг, онда бірлігіне бағаны төмендету 500 тг кем сомаға рұқсат етілмейді).

- «Үшжылдық мерзімнің бірінші жылға бекітілген сома» жолда соманы азайту шарт бойынша төленген сомаға дейін (шарттың нысаны бойынша төленген сомадан кем емес) мүмкін;

- «Ерекшеліктері бойынша сома» жолында соманы азайту шарт бойынша төленген сомаға дейін (шарттың нысаны бойынша төленген сомадан кем емес) мүмкін;

- «Жеткізу орны» жолын өзгерту шарт бойынша төленбеген әрбір өзгертілген жеткізу орны бойынша санына (сомасына) мүмкін болуы тиіс.

Барлық мәліметтерді енгізгенінен кейін, «Сақтау» батырманы басу қажет. Жоспар тармағына ««Шимайжазба» мәртебесі тағайындалады, жылдық жоспар бекітілгенінен кейін мәртебесі «Бекітілді» дегенге өзгереді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!

-     Егер енгізілген деректерде қате болса (сомасында, санында немесе таңдалған негіздемеде және т.б.), онда жылдық жоспардың «Жоба» мәртебесінде «Жоспар тармағына өзгерістер енгізу» әрекеттерін орындау арқылы жоспар тармағын редакциялауға мүмкіндік бар.

-     Егер жылдық жоспар бекітілген болса, бірақ қосымша келісімді құруда қажеттілік жоқ болғанда, онда жылдық жоспардың «Бекітілді» мәртебесінде, жоспардың тармағы жолында («Негіздеме» жолы толтырылған) «Қалпына келтіру» әрекетін таңдау қажет. Назар аударамыз,  «Қалпына келтіру» әрекетін орындау үшін, жылдық жоспардың құрылған жобасы болмауы керек.

Бұдан әрі қалқымалы терезеде әрекетті растау/бас тарту қажет:

Әрекетті растаудан кейін, қалпына келтіру  нәтижесі туралы хабарлама шығарылады

Осы әрекетті сәтті аяқтағанынан кейін жоспар тармағы бастапқы деректермен «Шарт әрекет етеді» мәртебеге оралады.

«Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тарифтері мен бағаларының артуы» негізі бойынша қосымша келісім құру

«Жұмыс/Қызмет», «Тауар» сатып алу нысанының түрі үшін жоспар тармағына өзгеріс енгізілгеннен кейін Тапсырыс беруші «Менің шарттарым (Тапсырыс беруші)» деген бөлімге өтеді, шартты ашады және «Қосымша келісімдер» деген қойындыға өтеді, мұнда жоспар тармағына енгізілген өзгерістер бойынша «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тарифтері мен бағаларының артуы» деген негіз бейнеленеді.


Тапсырыс беруші қосымша келісімді құру жөніндегі әрекетті таңдайды.Шарт нысанының жаңартылған деректері (бірлік үшін баға және шарт нысанының сомасы) бар қосымша келісім қалыптастырылады.


Жоспардың жаңа тармағын құрған кезде («тауарлар» сатып алу нысанының түрі үшін):

Тапсырыс беруші «Менің шарттарым (Тапсырыс беруші)» деген бөлімге өтеді, шартты ашады және «Қосымша келісімдер» деген қойындыға өтеді. Жоспар тармағына енгізілген өзгерістер бойынша «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің тарифтері мен бағаларының артуы» деген негіз бейнеленеді.Тапсырыс беруші қосымша келісімді құру жөніндегі әрекетті таңдайды.


Жүйе шарттың екі нысаны бар қосымша келісімді қалыптастырады, мұнда шарттың ескі нысанының деректері (тауардың нақты саны) жаңартылады және шарттың жаңа нысанында бірлік үшін жаңа баға көрсетіледі.

«Заңның 45-бабы, 2-т., 7-тт. жоспар тармағының түрі өзгеруімен жылдар бойынша жалпы соманың өзгермеуі не қаржы жылынан асатын сатып алуда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болған кезде  жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттардың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту» негізі бойынша қосымша келісімді құру

Жүйе қолданыстағы шартта сатып алу түрін өзгерту немесе бірінші жылға «0» сомасын көрсету  қажет болған жағдайда,  «Заңның 45-бабы, 2-т., 7-тт. жоспар тармағының түрі өзгеруімен жылдар бойынша жалпы соманың өзгермеуі не қаржы жылынан асатын сатып алуда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болған кезде  жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттардың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту»  негізі бойынша сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс» болып табылатын «Ашық конкурс» немесе «Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алу» (конкурс қорытындысы бойынша)  тәсілі бойынша қосымша келісім құруға мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілген негіз бойынша қосымша келісім құру үшін Өнім берушіге алдын ала жоспар тармағына өзгерістер енгізу және бекіту (5-тарау. Жылдық жоспарға және жоспар тармақтарына өзгерістер енгізу  дегенді қараңыз), одан соң оның негізінде қосымша келісім құру жоспарланып отырған шарттың карточкасында «Қосымша келісім» қосымша бетіне өту талап етіледі.  

Шарт мәні бар жолда «Заңның 45-бабы, 2-т., 7-тт. жоспар тармағының түрі өзгеруімен жылдар бойынша жалпы соманың өзгермеуі не қаржы жылынан асатын сатып алуда жылдар бойынша «0» сомасын көрсету қажет болған кезде  жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шарттардың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде шартты өзгерту»  негізі   (1-кестедегі «Қосымша келісім құру негіздерінің тізбесі» 26-код, «Қолданыстағы шартқа өзгерістер енгізу тәсілдері және қосымша келісім құру негіздері» тарауы (бұдан әрі – 26-код)) көрсетіледі.  

Қосымша келісім «Қосымша келісім құру» батырмасын басу арқылы құрылады.

26-код бойынша құрылған қосымша келісімде Жүйе жоспар тармағындағы өзгерістерге байланысты деректерді өзгертеді. Мысалы, егер жоспар тармағының түрі  «қаржы жылынан аспайтын сатып алу» дегеннен  «қаржы жылынан асатын сатып алу» деп өзгертеді, Жүйе шарттың түрін «біржылдық» дегеннен «көпжылдық» деп және керісінше өзгертеді. Сондай-ақ ағымдағы жылғы соманы «0»-ге өзгертуі мүмкін. Бұл ретте қосымша келісім мәніндегі сома жоспар тармағына сәйкес жаңартылады. 

Назар аударыңыз! Құрылған қосымша келісімнің мәні бойынша сома ата-ана шарты мәні бойынша сомадан аспауы тиіс.  Сома асып кеткен жағдайда, Өнім берушіге соманы ата-ана шартымен сәйкес келтіру керек.   

Назар аударыңыз!

Егер жоспардың өзгертілген тармағының қаржы жылы  ағымдағы қаржы жылынан асып кетсе,  Жүйе 26-код бойынша қосымша келісіс құруға мүмкіндік бермейді.  

Ағымдағы жылға іс жүзіндегі төлемдер болған кезде:

-Шарттың түрін «Біржылдықтан» «Көпжылдыққа» өзгерткен жағдайда, егер ағымдағы жылға іс жүзіндегі төлем қосымша келісімнің бірінші жылының сомасынан асып кетсе,  Жүйе  26 код бойынша қосымша келісім құруға мүмкіндік бермеуі тиіс. 

- Ағымдағы жылдың сомасы «0»-ге өзгерген жағдайда, Жүйе 26-код бойынша қосымша келісім құруға мүмкіндік бермеуі тиіс.  

Назар аударыңыз!

Ағымдағы жылдың сомасын «0»-ге өзгерте отырып, 26-код бойынша құрылған қосымша келісімдер "Қазынашылық-Клиент» АЖ-да тіркелмейді («Қазынашылықта тіркемей» үндемеуі бойынша белгісі). Жоспар тармағының түрін өзгерте отырып, 26-код бойынша құрылған қосымша келісімдер «Қазынашылық-Клиент» АҚ-да тіркелуге жатады. 

Қосымша келісім үшін жоспардың жаңа тармағын құру

Ол үшін «Жоба» мәртебесіндегі жылдық жоспарда «Құру» батырмасын басу қажет.

Жаңа жоспар тармағын құрудың нысаны бейнеленіп, «Шартты өзгерту» бөлігінде жолдарды толтыру қажет.

«Шартты өзгерту» бөлігі келесі жолдардан құралады:

Атауы           

Іс-әрекеті

Қосымша келісімнің түрі

Түсірмелі тізімнен мәні таңдалады: «Шартты ұзарту» немесе «Шартты өзгерту».

Шарттағы жоспар тармағының нөмірі

Қолданыстағы шарт бар жоспар тармағын көрсетіп, үлкейткішке басу қажет. «Шартты өзгерту» түрін таңдағанда «Шарт әрекет етеді» мәртебесінде жоспар тармақтары бейнеленеді; «Шартты ұзарту» түрін таңдағанда «Шарт әрекет етеді» және «Орындалды» мәртебедегі жоспар тармақтары бейнеленеді.

Негіздеме                                          

Келісім түріне қарай түсірмелі тізімнен мәні таңдалады.

Қосымша келісім түрін таңдаудан кейін төмендегілерді толтыру қажет:

«Жоспар тармағының нөмірі» - жоспар тармақтарын іздеу жолымен орындалады:

1. Егер қосымша келісімнің түрі Шартты өзгерту болса, «Шарт әрекет етеді» мәртебесінде; 2. Егер одан әрі таңдалған жоспар тармағынан деректерді көшірумен, қосымша келісімнің түрі Шартты ұзарту болып, «Шарт әрекет етеді» және «Шарт орындалды» мәртебесінде;

 

-  «Қосымша келісімді жасау үшін негіздеме»- мәні анықтамалықтан алынады.

Бұдан әрі редакциялауға нысан ашылады, мұнда қажетті жолдарды редакциялау қажет. Қосымша келісімнің «Шартты ұзарту» түрін және «Қосымша келісімді жасаудың негіздемесі» жолында  01,10,11,12 кодтарын (1-кестеге сәйкес) таңдағанда жоспардың тармақтағы деректері «Сатып алу тәсілі», «Тауар, жұмыс, қызмет коды», «Аванстік төлемнің көлемі» жолдардан басқа барлық жолдардан көшіріледі.

МАҢЫЗДЫ: ТЖҚ БНА 30 белгілік нұсқасына ауысумен байланысты, 17 белгілік кодты 2016 жылғы жоспар тармағына байланып, жоспар тармағын құру кезде, 30 белгілік кодтың сипаттамасына сәйкес келетін кодтың бар болуын тексеру қажет. Егер сәйкес 30 белгілік код бар болған жағдайда, 17 белгілік ескі кодын жаңа 30 белгілік кодқа ауыстыру қажет.

Қосымша келісімнің «Шартты өзгерту» түрін және 3 кодын (1-кестеге сәйкес) таңдаған кезде, жүйе «Қосымша келісімді жасау негіздемесі» жолында жоспар тармағынан, «Сатып алу тәсілі», «Тауар, жұмыс, қызмет коды» жолдардан басқа барлық жолдарды редакциялау мүмкіндігімен, деректерді көшіру қажет. 

Жаңа тармақты құру кезде қосымша келісімде нысан алмастырылмайды, ол қосылады, сондықтан жоспардың жаңа тармағында тек айырмасын көрсету қажет. Мысалы:

- ТАУАР үшін: бірлігіне жоспарлы бағасы - 1000 тг., саны -10 дана,  шарттағы бірлігіне бағасы - 700тг. Егер тағыда 8 кітапты сатып алу қажеттілігі бар болса, онда ол үшін жоспардың әрбір жаңа тармағында бірлігіне бағасын - 700 тг., саны 8 дана деп көрсету қажет. Нәтижесінде, қосымша келісімде шарттың 2 нысаны бейнеленеді: 1) 700*10=7000 тг, 2) 700*8=5600 тг. Шарттың жалпы сомасы  – 12600 тг құрайды.

- ЖҰМЫСТАР және ҚЫЗМЕТТЕР үшін: бірлігіне жоспарлы бағасы – 100 000 тг., саны – 1 қызмет/жұмыс, шарттағы бірлігіне бағасы – 70 000тг.   Тағыда 50 000 тг көлемін ұлғайту қажет болғанда, онда жсопардың жаңа тармағында тек айырмасын - 50 000тг көрсету қажет. Нәтижесінде, қосымша келісімде шарттың 2 нысаны бейнеленеді: 1) 70 000*1=70 000 тг, 2) 50 000*1=50 000 тг. Шарттың жалпы сомасы  – 120 000 тг құрайды.

Жоспар тармағы құрылғанынан кейін, жылдық жоспарды бекіту қажет.

Жүйе таңдалған типтер бойынша қосымша келісімді құру мүмкіндігін тексеруді жүргізеді:

- жоспардың тармақтарын өзгертумен қосымша келіісімдерді құру негіздемелер тобынан бірнеше мәндер таңдалса, онда жүйе тексеруді орындау қажет – жоспардың таңдалған тармақтары төмендегі комбинацияларда «иә» мәнімен бірдей белгілер мәндеріне ие:

-  «Келесі жылға жаға жоспар тармағын құру»;

- «Ағымдағы жылға жаңа жоспар тармағын құру» және/немесе «Бекітілген ЖТ өзгерту».

Егер тексеруден өтсе, жүйе қосымша келісімді құру негіздемесіне қарай шарттың деректері және жоспардың тармақтары негізінде  қосымша келісімді құрады.

Қосымша келісім құрылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, қосымша келісімнің нөмірімен белсенді сілтемеге басу қажет.

Қосымша келісім бойынша іс-әрекеттер (келісу және т.б.) негізгі шарт бойынша орындалатын әрекеттерге ұқсас орындалады.

МАҢЫЗДЫ: Көпжылғы шарттар бойынша қосымша келісім үшін жоспар тармағын құру

Көпжылғы шарттар бойынша ұзартуға жоспар тармағын құрған кезде, жоспар тармағын осылай құрып, «Шартта өзгерістер (шарт бойынша мәліметтер)» қойындысында: «Қосымша келісімнің түрі», «Шартағы жоспар тармағының нөмірі», «Негіздеме»   жолдарын толтыру қажет.

Төмендегі негіздемелердің біреуін таңдау қажет:

-          Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы. ЖҚС бойынша жұмыстардың сметалық сомасын азайту кезде жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайда жұмыстарды орындау шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту  бөлігінде шартты өзгерту (көпжылғы үшін келесі жылда) (10-код);

-          Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы. Сомасы өзгермеу талабымен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау шарттың орындалу мерзімдерін өзгерту бөлігін қоса алғанда, көпжылғы шартты өзгерту (келесі жылға қосымша келісім) (көпжылғы үшін келесі жылда) (11-код);

-          Шарттың әрекет ету мерзімін ұзарту (12-код)

Сомаларды бірінші (екінші) жылдың сомаларын шегере отырып көрсету қажет. Мысалы:

Негізгі шарттың жоспар тармағы:

Қосымша келісім үшін жоспар тармағы:

 Қосымша келісімнің мәтінін редакциялау

 

Жүйе шарттың мәтініндегі төмендегі өзгерістерді автоматты түрде бейнелейді:

- шарт сомасының өзгеруін

- қаржыландыру көзін, бюджеттік сыныпталу кодтарын өзгертуді

- ҚҚС бойынша есепке алынуын/есетен шығуын

- шарттың бұзылуын.

Қалған жағдайларда қосымша келісімнің мәтіні нысанында «Тармақты қосу»  батырмалары бар.

Мысалы, шарттың реквизиттерін өзгертуге 1.1 бөлімінде қажетті мазмұнды тармақты қосу қажет «13 бөлікті келесі редакцияда бейнелеу «»…»

 

Қосымша келісімді құрмай көпжылғы шартты ұзарту

 

Екінші және үшінші қаржылық жылдардың сомалары өзгермеу талабымен көпжылғы шарттар бойынша ағымдағы қаржылық жылға міндеттемелерді тіркеу мүмкіндігіне ие.

Осындай жағдайда тапсырыс берушіге келесілерді орындау қажет:

- келесі қаржылық жылға жаңа жоспар тармағын, негізгі шарттың «Шарттағы жоспар тармағының нөмірі» жолын толтырып,  ағымдағы жылғы шарттың жоспар тармағымен байланыстыра құра алады

- қосымша келісімнің түрін «Ұзарту» деп таңдауға

- МАҢЫЗДЫ! «Жылдар бойынша қаржыландыруы өзгермеу талабымен көпжылғы шартты ұзарту» негіздемені таңдауға

Келесі жылға жылдық жоспар бекітілгенінен кейін, «Жалпы» қойындысында «Шартты ұзарту» әрекеті қол жетімді болады. Сонымен қатар «Жылдар бойынша қаржыландыруы өзгермеу талабымен көпжылғы шартты ұзарту» негіздемемен қосымша келісімді құру мүмкіндігі қол жетімді болады.

МАҢЫЗДЫ: Тапсырыс беруші әрекеттің бірін таңдау қажет: не «Шартты ұзарту» батырмасын, не «Қосымша келісімді құру». Аталған әрекеттің бірін орындағаннан кейін, екінші аталған әрекет қол жетімсіз болады. Нақты айтқанда ұзартудан кейін қосымша келісімді құруға болмайды, қосымша келісімді құрғанынан кейін шартты ұзартуға  болмайды.

«Шартты ұзарту» әрекетін таңдағанда, Жүйе орындалудың расталуын сұрастырады

Әрекетті растудан кейін, Жүйе автоматты түрде келесі қаржылық жылға осы шарттың көшірмесін құрады.

Мемлекеттік мекелер болып табылатын, ұйымдар үшін «Қазынашылық» қойындысында «Тіркеуге өтінімді құру» әрекеті қол жетімді болады. Өтінімді құру кезде келесі қаржылық жылдың сомасы жіберіледі.

 

 Қосымша келісім құру негіздемесін қарап шығу

Егер қосымша келісім жоспар тармағына өзгерістер енгізумен, ағымдағы жылға жоспардың жаңа тармағын құрумен (өзгертумен), ағымдағы жылға жоспардың жаңа тармағын құрумен (ұзартумен) байланысты жоспардың жаңа тармағын жасаумен құрылса – қосымша келісімде «Шарттың мәндері» қосымша бетіне өтіп, жоспардың қажетті тармағын таңдау (өзгерген немесе жаңадан жасалған) және негіздемені қарап шығу қажет.

Егер қосымша келісім жоспар тармағына өзгерістерсіз құрылса, қосымша келісімді құру неегіздемесін қарап шығу үшін қосымша келісімді құру себептері көрсетілетін «Қосымша келісім» қосымша бетіне өту қажет.    • No labels